Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Strapio i Gynnal y Traed

Triniaeth tymor byr i leddfu poen yn y droed a’r pigwrn wrth gerdded yw strapio neu dapio. Dylech chi gadw’r tâp/strap yn sych er mwyn iddo aros yn ei le. Gallwch ddod o hyd i rai cynhyrchion amddiffynwyr gwrth-ddŵr trwy glicio yma.

Os yw’r croen o gwmpas y tâp yn dechrau cosi, gall fod yn arwydd cyntaf o adwaith alergaidd. Os nad yw’n setlo o fewn ychydig ddyddiau neu’n troi’n goch neu bothelli’n ymddangos, efallai bod gennych alergedd i’r tâp. Os byddwch yn datblygu adwaith croen alergaidd, dylech chi dynnu’r tâp ar unwaith. Dylech chi olchi’r croen a’i sychu’n ofalus.

Strapio Lliw Isel i helpu Poen sawdl

Defnyddir y dechneg strapio ganlynol i leddfu poen sawdl (Plantar Fasciopathi).

Mae gennym gyfarwyddiadau cam wrth gam isod. Gallwch hefyd ddilyn ymlaen yn y fideo hwn gan NK Sports Podiatry.

  • Defnyddiwch dâp Sinc Ocsid 5cm diymestyn. Gallwch chi adael hwn ar eich troed am hyd at saith diwrnod a’i newid pan fo angen.
  • Gwnewch yn siŵr fod y croen yn sych, heb olew neu eli. Rhowch y tâp ar groen heb ei dorri a pheidiwch byth â’i roi dros friwiau, pothelli na chroen agored.
  • Cadwch densiwn cymedrol drwyddi draw fel bod y tâp yn gynhaliaeth ond ddim yn anghyfforddus. Mae tâp Sinc Ocsid fel arfer yn hawdd i’w rwygo ar ei led, neu gan ddefnyddio siswrn fel arall.
  • Defnyddiwch y tâp yn llyfn heb ormod o blygiadau – bydd hyn yn ei wneud yn fwy cyfforddus.

Rhowch ddarn o dâp o waelod bawd eich troed o amgylch eich sawdl a’i gysylltu i waelod y bys bach gan ddefnyddio tyndra cymedrol.

Gan ddefnyddio dau ddarn llai o dâp, dechreuwch ar ffin allanol y droed ac ewch o dan fwa’r droed. Cysylltwch y tâp â ffin fewnol y droed mewn patrwm gwarthol (stirrup).

Defnyddiwch dyndra cymedrol a lapiwch yr ail ddarn hanner ffordd dros y cyntaf.

Gosodwch stribedi hir ar belen y bawd, gan dynnu’n dynn dros y bwa a’i gysylltu ar gefn y sawdl.

Ailadroddwch y tu ôl i bob bys gan orgyffwrdd y strapiau 50% er mwyn gorchuddio’r gwaelod.

Gosodwch stribedi hir wrth belen y bawd, tynnwch yn dynn dros y bwa a’i gysylltu ar gefn y sawdl.

Ailadroddwch y tu ôl i bob bys gan orgyffwrdd y strapiau 50% er mwyn gorchuddio’r gwaelod.

Mae hyn yr un peth â cham un. Defnyddiwch stribed hir o dâp i angori’r holl ymylon, o waelod eich bawd, o amgylch eich sawdl hyd at waelod eich bys bach.

Yn olaf, ychwanegwch un strap gwarthol pellach dros yr un olaf fel yng ngham pedwar. Dylai hwn fod y tu ôl i belen eich troed.

Tynnu’r tâp

Peidiwch â thynnu’r tâp yn gyflym neu bydd yn niweidio’r croen!

Tynnwch y tâp o ymyl blaen y droed yn araf, gan ddal eich croen wrth fynd. Mae socian y tâp mewn dŵr cynnes a sebon yn gallu bod o gymorth.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content