Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ymarferion Cydbwysedd

Mae eich cydbwysedd yn gallu dirywio wrth fynd yn hŷn neu ar ôl cael anaf. Gall hyn arwain at lai o symudedd, diffyg cydsymud a risg uwch o anafiadau pellach. Mae’r wybodaeth hon yn eich tywys drwy raglen o ymarferion syml y gallwch eu gwneud gartref. Mae’r ymarferion yn gynyddol er mwyn helpu i wella’ch cydbwysedd a chryfder eich cyhyrau.

Ystyriwch wneud yr ymarferion wrth ymyl wal neu gadair i ddechrau, er mwyn i chi allu gafael yn rhywbeth cadarn.

Mae teimlo rhywfaint o anesmwythyd yn beth arferol wrth wneud ymarfer corff ac ymestyniadau ond ni ddylai fod yn boenus. Os oes gennych boen newydd, neu os bydd eich symptomau presennol yn gwaethygu, rhowch y gorau i’r ymarferion.

 • Lady balancing on one legSefwch yn syth, rhoi eich pwysau ar un droed a chodi’r llall oddi ar y llawr.
 • Ceisiwch aros mor llonydd â phosib.
 • Cadwch eich corff yn syth a’ch cluniau’n gytbwys.
 • Daliwch hyn am 30 eiliad.
 • Ymarferwch hyn yn rheolaidd drwy gydol y dydd ar y ddwy goes.
 • Standing on one leg and lowering other leg behindSefwch yn syth, rhoi eich pwysau ar un droed a chodi’r llall oddi ar y llawr.
 • Gan ganolbwyntio ar y dechneg, plygwch eich pen-glin yn araf i lawr ac yna i fyny gan gyfrif 5 eiliad bob ffordd.
 • Dylai eich pen-glin blygu dros eich pigwrn mewn symudiad ymlaen, heb rolio’r pen-glin i mewn.
 • Ymarferwch hyn yn rheolaidd drwy gydol y dydd ar y ddwy goes.
 • Standing on one leg and lowering other leg behindDyma’r un symudiad ag ymarfer 2 uchod ond bellach canolbwyntir ar wella cryfder a chydsymud drwy gynyddu nifer yr ailadroddiadau.
 • Dechreuwch drwy wneud yr ymarfer 3 gwaith ar y ddwy goes, 3 gwaith y dydd.
 • Anelwch at wneud yr ymarfer 10 gwaith ar y ddwy goes, 3 gwaith y dydd.
 • Os am fwy o her cydbwyso, ystyriwch sefyll ar arwyneb meddalach megis llawr carped neu fat ymarfer corff.

Ar ôl 6-12 wythnos o ddilyn y cyngor, os nad yw eich problem yn gwella fel y byddech yn ei ddisgwyl gyda’r ymarferion hunanofal, dylech gysylltu â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor.  

Gall fod yn feddyg teulu, fferyllydd, gwasanaeth podiatreg y GIG neu bodiatregydd preifat. Gwnewch yn siŵr bod eich podiatregydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei enw.  

Sylwch ei bod hi’n gallu cymryd hyd at 6-8 wythnos o’r ymarferion dyddiol cyn i chi deimlo’r buddion. 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content