Ymarferion Cydbwysedd

Mae eich cydbwysedd yn gallu dirywio wrth fynd yn hŷn neu ar ôl cael anaf. Gall hyn arwain at lai o symudedd, diffyg cydsymud a risg uwch o anafiadau pellach. Mae’r wybodaeth hon yn eich tywys drwy raglen o ymarferion syml y gallwch eu gwneud gartref. Mae’r ymarferion yn gynyddol er mwyn helpu i wella’ch cydbwysedd a chryfder eich cyhyrau.

Ystyriwch wneud yr ymarferion wrth ymyl wal neu gadair i ddechrau, er mwyn i chi allu gafael yn rhywbeth cadarn.

Mae teimlo rhywfaint o anesmwythyd yn beth arferol wrth wneud ymarfer corff ac ymestyniadau ond ni ddylai fod yn boenus. Os oes gennych boen newydd, neu os bydd eich symptomau presennol yn gwaethygu, rhowch y gorau i’r ymarferion.

 • Lady balancing on one legSefwch yn syth, rhoi eich pwysau ar un droed a chodi’r llall oddi ar y llawr.
 • Ceisiwch aros mor llonydd â phosib.
 • Cadwch eich corff yn syth a’ch cluniau’n gytbwys.
 • Daliwch hyn am 30 eiliad.
 • Ymarferwch hyn yn rheolaidd drwy gydol y dydd ar y ddwy goes.
 • Standing on one leg and lowering other leg behindSefwch yn syth, rhoi eich pwysau ar un droed a chodi’r llall oddi ar y llawr.
 • Gan ganolbwyntio ar y dechneg, plygwch eich pen-glin yn araf i lawr ac yna i fyny gan gyfrif 5 eiliad bob ffordd.
 • Dylai eich pen-glin blygu dros eich pigwrn mewn symudiad ymlaen, heb rolio’r pen-glin i mewn.
 • Ymarferwch hyn yn rheolaidd drwy gydol y dydd ar y ddwy goes.
 • Standing on one leg and lowering other leg behindDyma’r un symudiad ag ymarfer 2 uchod ond bellach canolbwyntir ar wella cryfder a chydsymud drwy gynyddu nifer yr ailadroddiadau.
 • Dechreuwch drwy wneud yr ymarfer 3 gwaith ar y ddwy goes, 3 gwaith y dydd.
 • Anelwch at wneud yr ymarfer 10 gwaith ar y ddwy goes, 3 gwaith y dydd.
 • Os am fwy o her cydbwyso, ystyriwch sefyll ar arwyneb meddalach megis llawr carped neu fat ymarfer corff.

Ar ôl 6-12 wythnos o ddilyn y cyngor, os nad yw eich problem yn gwella fel y byddech yn ei ddisgwyl gyda’r ymarferion hunanofal, dylech gysylltu â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor.  

Gall fod yn feddyg teulu, fferyllydd, gwasanaeth podiatreg y GIG neu bodiatregydd preifat. Gwnewch yn siŵr bod eich podiatregydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei enw.  

Sylwch ei bod hi’n gallu cymryd hyd at 6-8 wythnos o’r ymarferion dyddiol cyn i chi deimlo’r buddion. 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content