Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Tendinopathi Achilles

llunia o esgid addas gyda llabediEsgidiau sy’n ffitio’n dda, gyda gwadnau cadarn a lasys neu strap, sy’n rhoi’r gynhaliaeth orau i’ch traed. Os yw eich esgidiau’n rhy hyblyg, fydd eich traed ddim yn cael y cadernid a’r cymorth y maent ei angen.

Dylai eich esgidiau:

 • fod yn ddigon dwfn a llydan i’r bysedd traed
 • ffasnin ar ben yr esgid (lasys neu felcro)
 • sawdl isel (3cm)
 • gwadnau cadarn sy’n cadw eu siâp

Profwch eich esgidiau drwy eu plygu a throi’r gwadnau. Mae’n iawn gallu eu plygu rhywfaint bach, lle mae’r bysedd traed, wrth ddefnyddio ychydig o nerth ond dylai gweddill yr esgid aros yn gadarn.

Rydym yn argymell peidio defnyddio:

 • esgidiau fflat (steil cynfas)
 • sodlau hyblyg (steil gwadn glustog)
 • esgidiau heb lasys
 • pymps steil bale

Dyma’r mathau o esgidiau allai fod o fudd i’ch cyflwr (dydyn ni ddim yn cymeradwyo brandiau na gwefannau penodol):

 • Nike Air Max – esgidiau ymarfer corff gyda gwadnau cadarn a mewnwadnau siglo o dan flaen y droed.   
 • Hoka One One – esgidiau rhedeg ar ffordd gyda ffitiad ehangach.
 • JML Walkmaxx – esgid cerdded gyda gwadnau siglo.  

The Healthy Footwear Guide esgid cerdded gyda gwadnau siglo.  

a drawing of a shoe with an insole withinDim ond mewn esgidiau cadarn, sydd ddim yn siglo, y mae mewnwadnau (orthoses) yn effeithiol.

Gwisgwch eich mewnwadnau yn raddol dros gyfnod o amser. Dechreuwch ei gwisgo am awr ar y diwrnod cyntaf a chynyddwch fesul awr bob dydd nes i chi fod yn eu gwisgo drwy’r dydd. Astudiwch eich traed ar ôl eu defnyddio rhag ofn eu bod nhw’n rhwbio.

Mae ychydig o boen yn gyffredin ar y dechrau wrth i’ch cyhyrau addasu i’r mewnwadnau. Dylai hyn wella’n raddol wrth i chi eu defnyddio.

Os byddwch chi’n dioddef cochni, pothelli neu boen newydd neu fwy o boen, tynnwch y mewnwadnau.

Peidiwch â dal i ddefnyddio mewnwadnau os yw eich symptomau’n gwaethygu.

Dyma’r mathau o fewnwadnau sy’n gallu bod o fudd i’ch cyflwr (dydyn ni ddim yn cymeradwyo brandiau na gwefannau penodol):

 • Mewnwadnau sawdl corcyn – bydd angen i chi gael un o’r rhain ym mhob esgid, hyd yn oed os mai dim ond un weyllen y ffêr sy’n broblematig 

Ar y dechrau, gall yr ymarferion yma fod o gymorth:

Yn ddiweddarach, gall yr ymarferion yma fod o gymorth:

Podiatreg - Hyrwyddo Iechyd Traed | Podiatry - Promoting Foot Health

Hefyd yn yr adran hon

Os oes gennych chi broblem sydd ddim yn gwella fel y byddech yn ei ddisgwyl gyda hunanofal, cysylltwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael cyngor. Gall fod yn feddyg teulu, fferyllydd, gwasanaeth podiatreg y GIG neu bodiatregydd preifat.

Gwnewch yn siŵr bod eich podiatregydd wedi’i gofrestru gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal ac edrychwch am y llythrennau HCPC ar ôl ei enw.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content