Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Clinig Clwyfau

Dyma rai cwestiynau cyffredin am Glinig Clwyfau Podiatreg Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

WoundToriad yn y croen yw clwyf. Gallai gael ei achosi gan ormod o bwysedd, esgidiau’n rhwbio neu gan drawma i’r croen.

Mae clwyf nad yw’n gwella yn wlser. Gall unrhyw un ddatblygu wlser troed.

Mae datblygu clwyfau troed ymhlith pobl â diabetes yn ddifrifol, yn enwedig os byddant yn dod yn heintiedig. Mae wlserau troed yn gysylltiedig â thebygrwydd uwch o orfod torri troed neu fysedd y traed i ffwrdd. Mae angen triniaeth Podiatreg reolaidd ar gyfer wlserau troed diabetig a bydd y Podiatrydd yn cytuno ar gynllun triniaeth â chi.

Ydy, gall pobl nad oes ganddynt ddiabetes ddatblygu wlser troed o hyd. Mae llawer o resymau pam na fydd clwyf yn gwella.

Os oes gan ran o’ch troed doriad yn y croen nad yw’n gwella, sy’n teimlo’n boeth, sy’n gwynegu neu’n boenus, sydd â rhedlif (yn diferu) neu’n drewi, rhowch orchudd sych, glân ar y clwyf a chysylltwch â’r tîm Podiatref – ffoniwch 02920 335135 – i drefnu i gael eich cyfeirio ac/neu i gael apwyntiad yn y clinig clwyfau.

Gweithredwch Nawr

Os oes gennych chi DDIABETES ac unrhyw un o’r symptomau uchod, cysylltwch â Podiatreg 02920 335 134/5, Llun – Gwener 09.00 – 12.00 neu 13.30 – 16.00.

Bydd eich manylion yn cael eu cymryd a bydd Podiatrydd yn dychwelyd eich galwad.

A- Accident
Damwain?
Change
Newid?
Temperature
Tymheredd?
New Pain
Poen newydd?
Oozing
Diferu?
Wound
Clwyf?

Mae gennym glinigau clwyfau sy’n cael eu cynnal gan y tîm Podiatreg ar draws safleoedd ysbytai Caerdydd a’r Fro. Mae apwyntiadau’n para tua 30 munud, fel arfer.

Bydd Podiatrydd â diddordeb arbennig mewn gofalu am glwyfau yn asesu ac yn trin y clwyf ar eich troed. Bydd cynllun triniaeth yn cael ei gytuno â chi, a fydd yn cynnwys cyngor ar esgidiau.

Gallwch, mae croeso i chi ddod â rhywun gyda chi i’r apwyntiad. 

Gallwn ddangos i chi a’ch teulu sut i newid gorchudd.

Dyma fideo sy’n dangos sut i newid gorchudd syml.

Lawrlwythwch ‘Looking After Your Wound’ leaflet gan y Strategaeth Genedlaethol Gofal Clwyfau.

Os ydych yn gaeth i’r tŷ, gallwn ofyn i’r Nyrs Ardal ddod i’ch cartref i ail-orchuddio’r clwyf ar eich troed. Ffoniwch 02920 444501. Neu os na allwch fynd allan, gallwn drefnu i’ch nyrs practis ail-orchuddio’r clwyf ar eich troed.

Fel arfer, rydym yn gofyn i chi gadw’ch troed yn sych tra mae gennych chi glwyf ar eich troed. Gallwch brynu gorchudd gwrth-ddŵr er mwyn i chi allu parhau i gael cawod a chadw’r gorchudd yn sych.

Gallwch ddod o hyd i enghreifftiau o gynhyrchion diogelu gwrth-ddŵr trwy glicio yma.

Defnyd dir y Lletem Repose i dynnu’r pwysau oddi ar eich sodlau. Gwyliwch y fideo canllaw cyfeirio isod i gael gwybodaeth am beth i’w wneud â’r lletem Repose.

Gwybodaeth gyswllt

Canolfan Rheoli Cleifion Podiatreg, 
Gwasanaethau Podiatreg, 
Ysbyty Brenhinol Caerdydd,
Heol Casnewydd,
Caerdydd
CF24 0SZ

Ar gyfer pob ymholiad, ffoniwch 02920 335135 neu anfonwch neges e-bost at Podcav@wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content