Clinig Clwyfau

Dyma rai cwestiynau cyffredin am Glinig Clwyfau Podiatreg Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Toriad yn y croen yw clwyf. Gallai gael ei achosi gan ormod o bwysedd, esgidiau’n rhwbio neu gan drawma i’r croen.

Mae clwyf nad yw’n gwella yn wlser. Gall unrhyw un ddatblygu wlser troed.

Mae datblygu clwyfau troed ymhlith pobl â diabetes yn ddifrifol, yn enwedig os byddant yn dod yn heintiedig. Mae wlserau troed yn gysylltiedig â thebygrwydd uwch o orfod torri troed neu fysedd y traed i ffwrdd. Mae angen triniaeth Podiatreg reolaidd ar gyfer wlserau troed diabetig a bydd y Podiatrydd yn cytuno ar gynllun triniaeth â chi.

Ydy, gall pobl nad oes ganddynt ddiabetes ddatblygu wlser troed o hyd. Mae llawer o resymau pam na fydd clwyf yn gwella, gan gynnwys cylchrediad gwael. 

Os oes gan ran o’ch troed doriad yn y croen nad yw’n gwella, sy’n teimlo’n boeth, sy’n gwynegu neu’n boenus, sydd â rhedlif (yn diferu) neu’n drewi, rhowch orchudd sych, glân ar y clwyf a chysylltwch â’r tîm Podiatref i drefnu i gael eich cyfeirio ac/neu i gael apwyntiad yn y clinig clwyfau.

Mae gennym glinigau clwyfau sy’n cael eu cynnal gan y tîm Podiatreg ar draws safleoedd ysbytai Caerdydd a’r Fro. Mae apwyntiadau’n para tua 30 munud, fel arfer.

Bydd Podiatrydd â diddordeb arbennig mewn gofalu am glwyfau yn asesu ac yn trin y clwyf ar eich troed. Bydd cynllun triniaeth yn cael ei gytuno â chi, a fydd yn cynnwys cyngor ar esgidiau.

Gallwch, mae croeso i chi ddod â rhywun gyda chi i’r apwyntiad. Fodd bynnag, gallai’r amgylchiadau newid oherwydd COVID ac ni fyddwn yn gallu caniatáu i unrhyw bobl ychwanegol ddod i’r clinig. Byddwn yn fodlon siarad â theulu/gofalwyr dros y ffôn yn yr achosion hyn, yn ôl y gofyn.

Gallwn ddangos i chi a’ch teulu sut i newid gorchudd.

Dyma fideo sy’n dangos sut i newid gorchudd syml.

Lawrlwythwch ‘Looking After Your Wound’ leaflet gan y Strategaeth Genedlaethol Gofal Clwyfau.

Os ydych yn gaeth i’r tŷ, gallwn ofyn i’r Nyrs Ardal ddod i’ch cartref i ail-orchuddio’r clwyf ar eich troed. Ffoniwch 02920 444501. Neu os na allwch fynd allan, gallwn drefnu i’ch nyrs practis ail-orchuddio’r clwyf ar eich troed.

Fel arfer, rydym yn gofyn i chi gadw’ch troed yn sych tra mae gennych chi glwyf ar eich troed. Gallwch brynu gorchudd gwrth-ddŵr er mwyn i chi allu parhau i gael cawod a chadw’r gorchudd yn sych.

Gallwch ddod o hyd i enghreifftiau o gynhyrchion diogelu gwrth-ddŵr trwy glicio yma.

Gwybodaeth gyswllt

Canolfan Rheoli Cleifion Podiatreg, 
Gwasanaethau Podiatreg, 
Ysbyty Brenhinol Caerdydd,
Heol Casnewydd,
Caerdydd
CF24 0SZ

Ar gyfer pob ymholiad, ffoniwch 02920 335135 neu anfonwch neges e-bost at Podcav@wales.nhs.uk

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content