Diabetes a’r Traed

Gellir cyfeirio at ddiabetes fel clefyd cronig sydd wedi’i nodweddu gan lefelau uchel o siwgr (glwcos) yn y gwaed.

Mae nifer o wahanol fathau o ddiabetes – diabetes Math 1 a Math 2 gan amlaf – a nifer o wahanol resymau pam y gall rhywun gael diabetes. Does dim ots pa fath sydd gennych o ran clefyd traed diabetig. Os yw glwcos y gwaed (siwgr) yn uchel, mae’r effeithiau ar y traed yr un fath.

Rheoli Glwcos y Gwaed yn Dda

Diabetes team do a HbA1c checkO ran clefyd traed diabetig, nid oes ots pa fath o ddiabetes sydd gennych. Os yw’r glwcos (siwgr) yn eich gwaed yn uchel, mae’r effeithiau ar eich traed yr un fath.

Bydd y tîm Diabetes yn mesur faint o glwcos sydd yn eich gwaed yn rheolaidd gan ddefnyddio prawf o’r enw HbA1c. Bydd hyn yn rhoi syniad i chi o beth yw lefel gyfartalog y glwcos yn eich gwaed dros gyfnod o 3 mis. HbA1c arferol yw 48mmol/mol (6.5%).

Mae canlyniadau eich HbA1c yn caniatáu i’r tîm Diabetes drafod newidiadau i’ch gofal a’ch meddyginiaeth.

Gall eich meddyg teulu, fferyllydd neu nyrs practis eich cynorthwyo i wneud newidiadau i wella’r lefelau glwcos yn eich gwaed. Efallai y cewch eich atgyfeirio i feddyg sy’n arbenigo mewn diabetes, dietegydd ar gyfer cyngor ar eich diet neu i ddosbarthiadau ymarfer corff hefyd.

Cliciwch yma i gael cyngor ac adnoddau gan y Dietegwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Cymhlethdodau traed a diabetes

  • Mae rheolaeth glwcos gwaed gwael yn gallu niweidio’r pibellau gwaed, y cylchrediad a’r nerfau yn eich traed a’ch coesau.
  • Mae’r difrod hwn yn gallu arwain at wlserau neu glwyfau traed a all heintio, arhosiad yn yr ysbyty neu’r posibiliad o orfod torri aelod i ffwrdd.
  • Mae lefelau glwcos gwaed uchel (HbAlc) yn gallu cynyddu’r risg o haint sy’n arafu gwellhad clwyfau hefyd.
Soles of feet

Cymhlethdodau Cyffredin yn gysylltiedig â’r Traed i Bobl sydd â Glwcos Uchel yn y Gwaed yn Barhaus

Cylchrediad Gwael

Clefyd Rhydwelïol Perifferol (PAD)

Difrod i'r Nerfau

Niwropathi Perifferol

Pwysigrwydd gofal traed rheolaidd

CHI yw’r person gorau i archwilio eich traed bob dydd, gan edrych am unrhyw newidiadau yn y croen, toriadau neu grafiadau. Os na allwch chi gyrraedd neu weld eich traed, gofynnwch i rywun o’r teulu neu eich gofalwyr am gymorth.

Clwyfau’r Traed

Cliciwch isod i gael mwy o wybodaeth am ein Clinig Clwyfau Podiatreg

PWYSIG – Os oes gennych doriad yn y croen neu redlif (yn diferu) ar eich sanau, neu os yw eich troed yn goch, yn boeth neu’n chwyddedig, cysylltwch â’r adran bodiatreg i gael atgyfeiriad BRYS a/neu apwyntiad, neu eich meddyg teulu, nyrs practis, fferyllydd neu bodiatregydd preifat (cofrestredig HCPC).

GWEITHREDWCH NAWR!

Gweithredwch nawr os byddwch yn profi unrhyw un o’r canlynol: 

Tack piercing the sole of foot

Damwain

Newid

Tymheredd

Poen newydd

Wound with liquid dripping out

Diferu

Clwyf

Mwy o gefnogaeth

Pocket Medic

Dyma nifer o fideos am fyw gyda diabetes, gan gynnwys sut i ofalu am eich traed. ​ ​

Cafodd sesiynau a llyfryn Iechyd Traed Diabetes Cymru eu datblygu ar gyfer cleifion Caerdydd a’r Fro i roi gwybodaeth

Click here to access the free STANCE pack.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content