Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Diabetes a’r Traed

Gellir cyfeirio at ddiabetes fel clefyd cronig sydd wedi’i nodweddu gan lefelau uchel o siwgr (glwcos) yn y gwaed.

Mae nifer o wahanol fathau o ddiabetes – diabetes Math 1 a Math 2 gan amlaf – a nifer o wahanol resymau pam y gall rhywun gael diabetes. Does dim ots pa fath sydd gennych o ran clefyd traed diabetig. Os yw glwcos y gwaed (siwgr) yn uchel, mae’r effeithiau ar y traed yr un fath.

Rheoli Glwcos y Gwaed yn Dda

Diabetes team do a HbA1c checkO ran clefyd traed diabetig, nid oes ots pa fath o ddiabetes sydd gennych. Os yw’r glwcos (siwgr) yn eich gwaed yn uchel, mae’r effeithiau ar eich traed yr un fath.

Bydd y tîm Diabetes yn mesur faint o glwcos sydd yn eich gwaed yn rheolaidd gan ddefnyddio prawf o’r enw HbA1c. Bydd hyn yn rhoi syniad i chi o beth yw lefel gyfartalog y glwcos yn eich gwaed dros gyfnod o 3 mis. HbA1c arferol yw 48mmol/mol (6.5%).

Mae canlyniadau eich HbA1c yn caniatáu i’r tîm Diabetes drafod newidiadau i’ch gofal a’ch meddyginiaeth.

Gall eich meddyg teulu, fferyllydd neu nyrs practis eich cynorthwyo i wneud newidiadau i wella’r lefelau glwcos yn eich gwaed. Efallai y cewch eich atgyfeirio i feddyg sy’n arbenigo mewn diabetes, dietegydd ar gyfer cyngor ar eich diet neu i ddosbarthiadau ymarfer corff hefyd.

Cliciwch yma i gael cyngor ac adnoddau gan y Dietegwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Cymhlethdodau traed a diabetes

  • Mae rheolaeth glwcos gwaed gwael yn gallu niweidio’r pibellau gwaed, y cylchrediad a’r nerfau yn eich traed a’ch coesau.
  • Mae’r difrod hwn yn gallu arwain at wlserau neu glwyfau traed a all heintio, arhosiad yn yr ysbyty neu’r posibiliad o orfod torri aelod i ffwrdd.
  • Mae lefelau glwcos gwaed uchel (HbAlc) yn gallu cynyddu’r risg o haint sy’n arafu gwellhad clwyfau hefyd.
Soles of feet

Cymhlethdodau Cyffredin yn gysylltiedig â’r Traed i Bobl sydd â Glwcos Uchel yn y Gwaed yn Barhaus

Cylchrediad Gwael

Clefyd Rhydwelïol Perifferol (PAD)

Difrod i'r Nerfau

Niwropathi Perifferol

Pwysigrwydd gofal traed rheolaidd

CHI yw’r person gorau i archwilio eich traed bob dydd, gan edrych am unrhyw newidiadau yn y croen, toriadau neu grafiadau. Os na allwch chi gyrraedd neu weld eich traed, gofynnwch i rywun o’r teulu neu eich gofalwyr am gymorth.

Clwyfau’r Traed

Cliciwch isod i gael mwy o wybodaeth am ein Clinig Clwyfau Podiatreg

PWYSIG – Os oes gennych doriad yn y croen neu redlif (yn diferu) ar eich sanau, neu os yw eich troed yn goch, yn boeth neu’n chwyddedig, cysylltwch â’r adran bodiatreg i gael atgyfeiriad BRYS a/neu apwyntiad, neu eich meddyg teulu, nyrs practis, fferyllydd neu bodiatregydd preifat (cofrestredig HCPC).

GWEITHREDWCH NAWR!

Os oes gennych chi DDIABETES ac unrhyw un o’r symptomau uchod, cysylltwch â Podiatreg 02920 335 134/5 – Llun – Gwener, 09.00 – 12.00 neu 13.30 – 16.00.

Bydd eich manylion yn cael eu cymryd a bydd Podiatrydd yn dychwelyd eich galwad.

A- Accident

Damwain

Change

Newid

Temperature

Tymheredd

New Pain

Poen newydd

Oozing

Diferu

Wound

Clwyf

Mwy o gefnogaeth

Pocket Medic

Dyma nifer o fideos am fyw gyda diabetes, gan gynnwys sut i ofalu am eich traed. ​ ​

Cafodd sesiynau a llyfryn Iechyd Traed Diabetes Cymru eu datblygu ar gyfer cleifion Caerdydd a’r Fro i roi gwybodaeth

Click here to access the free STANCE pack.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content