Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Therapi Lleferydd ac Iaith i Oedolion

Mae’r Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith i Oedolion yn gweithio gydag oedolion sydd ag anawsterau lleferydd, iaith, cyfathrebu a llyncu. Ar ôl cwblhau asesiad cynhwysfawr, rydym yn datblygu cynllun rheoli i wneud y mwyaf o botensial cyfathrebu neu lyncu’r unigolyn, gyda’r nod o wella ansawdd bywyd.

Rydym yn gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol eraill, megis Therapyddion Galwedigaethol, Ffisiotherapyddion, Seicolegwyr, Dietegwyr, a’r tîm Meddygol.

Gall anawsterau cyfathrebu oedolion ddigwydd ar ôl digwyddiad niwrolegol penodol, megis strôc neu fath arall o anaf i’r ymennydd, neu o ganlyniad i gyflwr niwrolegol ymledol fel Clefyd Parkinson. Gall newidiadau fel anaf corfforol neu broblem seicolegol hefyd effeithio ar ein gallu i gyfathrebu.

Gall anawsterau llyncu (a elwir hefyd yn Ddysffagia) fod yn anhawster bwyta, yfed neu lyncu. Yn aml, mae gan bobl â Dysffagia gyflyrau iechyd eraill y maent yn cael eu trin ar eu cyfer, sy’n effeithio ar eu gallu i lyncu.

Sut i gefnogi cyfathrebu (T.A.L.K.)

Rhowch amser i rywun ddeall neu fynegi ei hun.

Gofynnwch i’r unigolyn a oes unrhyw strategaethau penodol sy’n gweithio neu sydd ddim yn gweithio i gefnogi eu cyfathrebu.

 Er mwyn rhoi adborth a gweithredu arno.

Daliwch ati i geisio defnyddio strategaethau gwahanol. Cymerwch seibiant a dewch yn ôl ato os oes angen.

(Wedi’i gymryd o www.communication-access.co.uk)

Weithiau mae pobl yn elwa o ddefnyddio cymorth cyfathrebu (a elwir hefyd yn AAC) i’w helpu i gyfleu eu syniadau. Mae hyn yn aml yn golygu defnyddio lluniau, symbolau neu eiriau ysgrifenedig i gynrychioli neges. Gall gynnwys cymhorthion cyfathrebu papur neu ddarnau penodol o offer i ddiwallu eu hanghenion.

Beth i’w wneud os ydych yn pryderu am gyfathrebu neu lyncu?

Mae’r Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith i Oedolion yn gweld oedolion fel claf mewnol, cleifion allanol, yn eu cartref eu hunain, neu mewn cartrefi gofal. Ein nod yw diwallu anghenion pobl o fewn yr adnoddau gwasanaeth sydd ar gael.

Os ydych wedi defnyddio ein gwasanaeth eisoes, dilynwch y cyngor a roddwyd i chi gan y Therapydd Lleferydd ac Iaith. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar y rhif isod.

Os ydych yn byw yn ardal Caerdydd a’r Fro ac yn teimlo y gallai fod angen help arnoch, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu a all eich cyfeirio at y gwasanaeth perthnasol.

Manylion:

Os ydych chi’n teimlo y byddech chi’n elwa o gael eich cyfeirio at y gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith Cleifion Allanol, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu.

Gallwch hunangyfeirio ar gyfer triniaethau penodol drwy ffonio 029 2074 3012. Fel arall, drwy gwblhau Ffurflen Atgyfeirio Cleifion Allanol (Microsoft Word) a dychwelyd i’Cav.Sltoutpatients@wales.nhs.uk.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content