Anawsterau Llyncu (Dysffagia)

Beth yw Dysffagia?

Mae pobl â dysffagia yn cael anhawster llyncu. Efallai y bydd rhai pobl yn cael trafferth llyncu hylifau, bwydydd neu boer yn ddiogel ac efallai na fydd rhai yn gallu llyncu o gwbl.

Gall dysffagia fod yn ddifrifol. Efallai na fydd rhywun na all lyncu’n ddiogel yn gallu bwyta nac yfed digon i gadw’n iach neu gynnal pwysau delfrydol. Gall bwyd neu hylif hefyd fynd i mewn i’r llwybr anadlu a gall fynd i mewn i’r ysgyfaint; gall hyn achosi bacteria niweidiol i dyfu, gan arwain at heintiau ar y frest a hyd yn oed niwmonia.

Gall fod yn ddefnyddiol i rai pobl â dysffagia dewychu eu diodydd neu gael bwyd wedi’i addasu, ond nid yw’r un dull o fudd i bawb. Bydd eich Therapydd Lleferydd ac Iaith yn asesu eich anghenion unigol cyn argymell eich bod yn gwneud newidiadau i’ch bwyd a diod.

Pam mae eich gallu i lyncu wedi newid ar ôl cael COVID-19 

Efallai y byddwch yn cael anhawster llyncu ar ôl coronafeirws am nifer o resymau megis:

 • Peswch cynyddol neu fyrder anadl a all effeithio ar amseriad eich llyncu, gan adael i fwyd a hylifau fynd i lawr y ffordd anghywir (dyhead) i’ch llwybr anadlu a all arwain at hyd yn oed mwy o beswch
  Gall mewndiwbio hirdymor (mwy na 3 diwrnod) achosi gwendid yn y tafod/gwddf a niweidio llinynnau’r llais, a’r cyfan yn arwain at lyncu gwan.
  Gwendid corfforol a chyhyrol cyffredinol
 • Mae’r newidiadau hyn yn debygol o wella wrth i chi wella o’r coronafeirws ond mewn rhai achosion efallai y bydd angen cymorth ychwanegol arnoch. Efallai y byddwch yn cael anhawster llyncu ar ôl coronafeirws am nifer o resymau megis:

Peswch cynyddol neu fyrder anadl a all effeithio ar amseriad eich llyncu, gan adael i fwyd a hylifau fynd i lawr y ffordd anghywir (dyhead) i’ch llwybr anadlu a all arwain at hyd yn oed mwy o beswch
Gall mewndiwbio hirdymor (mwy na 3 diwrnod) achosi gwendid yn y tafod/gwddf a niweidio llinynnau’r llais, a’r cyfan yn arwain at lyncu gwan.
Gwendid corfforol a chyhyrol cyffredinol

Mae’r newidiadau hyn yn debygol o wella wrth i chi wella o’r coronafeirws ond mewn rhai achosion efallai y bydd angen help ychwanegol arnoch.

Baneri coch i wylio amdanynt

 • Peswch a theimlad o dagu pan fyddwch chi’n llyncu bwyd neu ddiod

 • Teimlo’n fyr o wynt yn ystod neu ar ôl amser bwyd neu ddiodydd

 • Bwyd neu ddiod ‘mynd i lawr y ffordd anghywir’

 • Teimlo’n fwy ‘frest’ neu’n sâl

 • Teimlo bod lwmp yn sownd yn eich gwddf

 • Bwyta’n arafach nag arfer neu drafferth dechrau llyncu

 • Llais gwlyb neu gurgly ar ôl bwyta neu yfed

 • Bwyd ar ôl yn y geg ar ôl pryd o fwyd

  Os ydych chi’n profi unrhyw un o’r symptomau hyn a/neu’n teimlo bod eich gallu i lyncu yn gwaethygu, yna cysylltwch â’ch meddyg teulu.

Pwyntiau cyffredinol i’w cofio   

 • Ceisiwch osgoi bwyta ac yfed pan fyddwch wedi blino
 • Eisteddwch yn gyfforddus ond yn unionsyth, ceisiwch beidio â gwyro’ch pen yn ôl
 • Gwnewch yn siŵr bod eich ceg yn lân ac yn llaith cyn dechrau bwyta
 • Gall amserau bwyd gymryd mwy o amser – rhowch ddigon o amser i chi’ch hun a pheidiwch â rhuthro
 • Efallai mai ychydig o fwyd sydd orau, h.y. bwyta ychydig ac yn aml – oherwydd gall llyncu ddod yn arafach ac yn fwy o ymdrech erbyn diwedd pryd bwyd.
 • Efallai y bydd angen llyncu o leiaf ddwywaith am bob llond ceg i wneud yn siŵr bod popeth wedi mynd i lawr
 • Ceisiwch aros yn eistedd yn unionsyth am o leiaf hanner awr ar ôl bwyta/yfed er mwyn caniatáu i fwyd/diod setlo yn eich stumog
 • Glanhewch eich dannedd/dannedd gosod a’ch tafod o leiaf ddwywaith y dydd i gadw’ch ceg yn iach a lleihau unrhyw facteria sy’n cronni

Sut y gall eraill helpu

 • Sicrhewch fod y person ag anawsterau llyncu yn effro ac yn eistedd yn unionsyth ac yn gyfforddus
 • Lleihau ymyriadau wrth fwyta ac yfed
 • Gwnewch yn siŵr bod eu ceg yn lân ac yn llaith cyn bwyta ac yfed
 • Cefnogwch y person i fwyta ac yfed ar gyfradd briodol, nid gorlenwi ei geg
 • Os nad yw’r person yn gallu bwydo ei hun, bwydo ar gyflymder araf gyda’ch sylw llawn ar y person
 • Defnyddiwch gyllyll a ffyrc neu addasiadau priodol os yw gweithiwr proffesiynol wedi argymell y rhain
 • Dilynwch argymhellion gan weithwyr proffesiynol – er enghraifft, rhoi bwydydd a diodydd sy’n gyson â’r ansawdd neu’r ansawdd a argymhellir
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.