Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dieteg

Mae dietegwyr yn weithwyr iechyd proffesiynol cymwysedig a rheoledig sy’n asesu, gwneud diagnosis a thrin problemau dietegol a maeth ar lefel unigol ac iechyd y cyhoedd yn ehangach.

Maen nhw’n gweithio gyda phobl iach yn ogystal â phobl sydd â phroblemau iechyd mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys ysbytai ac yn y gymuned. 

Maen nhw’n gweithio gyda phobl ar draws yr ystod oedran cyfan o gyn-cenhedlu i oedolion hŷn. Gallan nhw hefyd weithio yn y diwydiant bwyd, y gweithle, arlwyo, addysg, chwaraeon a’r cyfryngau.

Mae’r ffilm hon yn dangos mwy i chi am yr hyn y mae dietegwyr yn ei wneud:

Rydym yn gweithio gyda phobl mewn ystod eang o feysydd a phynciau o fwyta’n iach a ryseitiau i gefnogi pobl i golli pwysau, bwyta i wella o salwch gan gynnwys – COVID 19 a chanser – a helpu i lywio ac addysgu am Ddiabetes a chyflyrau hirdymor eraill.
Gweler y dudalen Cefnogi fy adsefydlu ar gyfer ystod o gyflyrau meddygol a gwmpesir. Neu, bydd y tab Gwybodaeth Gysylltiedig ar yr ochr dde yn eich cyfeirio at wybodaeth bellach.

Os hoffech gael eich cyfeirio i weld dietegydd, siaradwch â’ch Meddyg Teulu neu llenwch y ffurflen hunangyfeirio hon.

Dyma ystod ehangach o adnoddau ar gyfer gwybodaeth am faeth sy’n gysylltiedig â phlant.

Rydym yn gweithio gyda phobl mewn ystod eang o feysydd a phynciau o fwyta’n iach a ryseitiau i gefnogi pobl i golli pwysau, bwyta i wella o salwch gan gynnwys – COVID 19 a Chanser – a helpu i lywio ac addysgu am Ddiabetes a chyflyrau hirdymor eraill.
Gweler ein tudalennau neu ewch i’r dudalen cefnogi fy adsefydlu ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau meddygol a gwmpesir.

Cwrs Bwyd Doeth am Oes

Os hoffech ddysgu mwy am sut i golli pwysau mewn ffordd iach, sut i ddod yn fwy egnïol, a chael cefnogaeth a syniadau i’ch helpu i newid eich arferion bwyta, mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i chi.

Rheoli eich pwysau

Mae ein tîm wedi casglu fideos, adnoddau a dolenni defnyddiol at ei gilydd er mwyn i chi allu darllen beth sydd ar gael a phenderfynu beth sy’n addas i chi.

Dechrau Coginio

Os ydych yn awyddus i ddatblygu eich sgiliau coginio ymarferol, neu os hoffech gael syniadau am ryseitiau bwyta’n iach newydd, hwn yw’r cwrs delfrydol i chi.

Manylion Cyswllt

Ysbyty Athrofaol Cymru
Ffôn: 029 2074 4294
E-bost: dietetic.admin.uhw@wales.nhs.uk

Ysbyty Athrofaol Llandochau
Gwasanaethau Deietegol yn Ysbyty’r Barri ac Ysbyty Rookwood
Ffôn: 029 2071 5281 
E-bost: Dietetics.Llandough@wales.nhs.uk

Y Gwasanaeth Deieteg Oedolion a Phediatrig Cymunedol, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Iechyd Glan yr Afon
Ffôn: 029 2090 7681
E-bost: dietitians.cav@wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content