Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gwasanaeth Therapi Ffisiotherapi Plant

Mae plant yn cael eu trin gan ffisiotherapyddion pediatrig am amrywiaeth eang o gyflyrau clinigol.

Rydym yn gweld plant o ganlyniad i:

  • anafiadau
  • llawdriniaeth
  • amrywiadau arferol mewn datblygiad
  • anabledd plentyndod
Support my child

Yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro rydym yn gweithio gyda phlant y mae eu datblygiad sgiliau echddygol corfforol a gros yn effeithio ar eu bywydau o’u genedigaeth hyd at ddiwedd eu haddysg amser llawn.

Rydym yn gweld plant mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys:

  • Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru,
  • Canolfannau Plant,
  • Ysgolion Arbennig,
  • meithrinfeydd
  • ysgolion
  • yn y cartref
Mae Gwasanaeth Therapi Ffisiotherapi Plant, Caerdydd a’r Fro yn gweithio gyda phlant, eu teuluoedd, ysgolion a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill. Rydym yma i gefnogi teuluoedd a’r rhai o fewn rhwydwaith cymorth y plentyn, pan fydd arnyn nhw ein hangen ni.

Asesiad cychwynnol

Yn y lle cyntaf, byddwn yn cynnal arsylwad ac archwiliad corfforol. Gall hyn gynnwys edrych ar gryfder a chydsymudiad y plentyn, datblygiad echddygol, ystum, cydbwysedd, anghenion anadlol, gweithgarwch a medrau.

Yna bydd cyngor unigol yn cael ei deilwra i chi a’ch plentyn ei ddilyn. 

Rhagor o wybodaeth am sut a ble rydym yn gweithio

Ffisiotherapi Cleifion Allanol

Gwahanol wasanaethau ffisiotherapi plant allanol

Cyflyrau Cyffredin

Dyma rai o’r cyflyrau rydym yn ymdrin â nhw

Mae gwybodaeth am y Ffisiotherapyddion Pediatrig sy’n rhan o’r timau sy’n gofalu am blant a phobl ifanc yn Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru ar gael ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content