Gwasanaeth Therapi Ffisiotherapi Plant

Mae plant yn cael eu trin gan ffisiotherapyddion pediatrig am amrywiaeth eang o gyflyrau clinigol.

Rydym yn gweld plant o ganlyniad i:

  • anafiadau
  • llawdriniaeth
  • amrywiadau arferol mewn datblygiad
  • anabledd plentyndod

Yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro rydym yn gweithio gyda phlant y mae eu datblygiad sgiliau echddygol corfforol a gros yn effeithio ar eu bywydau o’u genedigaeth hyd at ddiwedd eu haddysg amser llawn.

Rydym yn gweld plant mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys:

  • Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru,
  • Canolfannau Plant,
  • Ysgolion Arbennig,
  • meithrinfeydd
  • ysgolion
  • yn y cartref
Mae Gwasanaeth Therapi Ffisiotherapi Plant, Caerdydd a’r Fro yn gweithio gyda phlant, eu teuluoedd, ysgolion a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill. Rydym yma i gefnogi teuluoedd a’r rhai o fewn rhwydwaith cymorth y plentyn, pan fydd arnyn nhw ein hangen ni.

Asesiad cychwynnol

Yn y lle cyntaf, byddwn yn cynnal arsylwad ac archwiliad corfforol. Gall hyn gynnwys edrych ar gryfder a chydsymudiad y plentyn, datblygiad echddygol, ystum, cydbwysedd, anghenion anadlol, gweithgarwch a medrau.

Yna bydd cyngor unigol yn cael ei deilwra i chi a’ch plentyn ei ddilyn. 

Gwasanaethau ffisiotherapi cleifion mewnol

Dysgwch ragor am y gwahanol wasanaethau ffisiotherapi plant mewnol drwy glicio ar y botymau isod.

Trawma ac Orthopedig

Anafiadau a llawdriniaethau wedi’u cynllunio

Darperir ffisiotherapi cleifion mewnol hefyd fel rhan o:

Gwasanaethau newydd-anedig

Acute respiratory/ PCCU

Gwasanaethau ffisiotherapi cleifion allanol

Dysgwch ragor am y gwahanol wasanaethau ffisiotherapi plant allanol drwy glicio ar y botymau isod.

Dyma rai o’r cyflyrau rydym yn ymdrin â nhw:

Dysgwch ragor am y gwahanol ffisiotherapi plant cyflyrau rydym yn eu trin drwy glicio ar y botymau isod.

Anaf neu boen i’r cymalau a’r cyhyrau

Gan gynnwys Osgood Schlatters, Sinding Larsen Johannsen

Anhwylderau anadlol

gan gynnwys Ffibrosis Systig

Anhwylderau niwrogyhyrol

Dystroffi’r Cyhyrau, Astroffi’r Cyhyrau Asgwrn Cefn

Anhwylderau niwrolegol

Anaf i’r ymennydd, anaf i fadruddyn y cefn, strôc, llid yr ymennydd ac epilepsi

Cerdded ar Flaenau’r Traed

Cerdded ar Flaenau’r Traed Idiopathig

Troed Glwb

Talipes Equinovarus Cynhenid

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content