Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ffisiotherapi Plant –
Triniaeth Troed Glwb a Phonseti

Mae gwasanaeth Ponseti yn cynnig asesiad llawn a thriniaeth i blant sydd ag anffurfiadau traed strwythurol. Mae hyn yn cynnwys cyflyrau fel Troed Glwb (Talipes Equinovarus Cynhenid), Vertical Talus a Metatarsus Adductus Cynhenid yn ogystal ag anffurfiadau traed eraill.

Noah's Ark Children's Hospital for Wales, Ysbyty Plant Cymru

Cafodd ein clinig ei sefydlu yn 2005 ac mae’n cynnwys tîm o Lawfeddygon Orthopaedig Pediatrig Ymgynghorol a Ffisiotherapyddion Arbenigol.      

Dull Pontseti  

Mae’r gwasanaeth hwn yn dilyn dull Ponseti fel y brif driniaeth ar gyfer Troed Glwb. Nod y driniaeth yw i’r plentyn gael troed hyblyg a di-boen, a gallu gwisgo esgidiau arferol. 

Baby with cast on from top of leg to bottom of foot.

Mae cwnsela cyn-geni yn cael ei gynnig yn dilyn diagnosis yn y sgan 20 wythnos. Mae’r clinig yn digwydd yn wythnosol, gyda thriniaeth fel arfer yn dechrau ddwy neu dair wythnos ar ôl genedigaeth y plentyn. Mae’r cyfnod castio yn gyfres o gastiau wythnosol uwchben y pen-glin i drin a chywiro safle’r droed yn ysgafn.

Efallai y bydd angen tenotomi Achilles ar y plentyn sy’n aml yn cael ei berfformio o dan anesthetig lleol mewn clinig. Yn dilyn hyn, mae angen tair wythnos arall o gastio, yna trosglwyddo i Ffrâm Cipio Traed. Mae’r ffrâm yn cael ei gwisgo am 23 awr y dydd am 12 wythnos, yna yn y nos ac ar adegau o’r dydd pan fydd eich plentyn yn cysgu nes ei fod yn 5 oed. 

Tîm Pontseti  

  • Olga Bizby, Ffisiotherapydd Pediatrig Arbenigol
  • Natalie Morgan, Ffisiotherapydd Pediatrig Arbenigol
  • Amelia Stubbs, Ffisiotherapydd Pediatrig
  • Clare Carpenter, Llawfeddyg Orthopaedig Ymgynghorol

Prif gysylltiadau

Atgyfeiriadau ac apwyntiadau: Ysgrifenyddion Orthopaedig Pediatrig 

Ffoniwch: 02920 748034
E-bost: ponseti.cav@wales.nhs.uk  

Cais am gymorth

Llun i ddydd Gwener rhwng 8.15am-4pm. Gallwch gysylltu â’r gwasanaeth am gyngor drwy’r adran Ffisiotherapi ar 02921 847577 neu’r ystafell Plaster ar 02921 847991.

Tu allan i oriau

Mae’r ystafell Plaster ar agor o ddydd Y tu allan i’r amseroedd uchod, gellir tynnu castiau plaster Ponseti:

  • os yw’r droed wedi llithro y tu mewn i’r cast
  • os oes perygl i’r cylchrediad
  • mewn achos o argyfwng meddygol

Bydd castiau’n cael eu hailosod heb fod yn fater brys. Dylai rhieni gysylltu â ni ar y diwrnod gwaith canlynol ar ôl eu tynnu.

Cast yn llithro

Mae’n syniad da tynnu llun o fysedd traed y plentyn pan fydd y plaster yn cael ei osod i ddechrau. Dylid edrych ar fysedd traed y plentyn yn rheolaidd i sicrhau nad yw’r cast wedi llithro, rydym yn cynghori gwneud hynny bob tro y newidir cewyn. Byddai arwydd o lithro yn cynnwys y bysedd traed yn cael eu tynnu y tu mewn i’r plaster. Os sylwch ar y cast yn llithro, cysylltwch â’r gwasanaeth cyn gynted â phosibl oherwydd bydd angen newid y cast.

Yn dilyn tenotomi

Os yw’r babi wedi cael tenotomi (torri’r tendon Achiles), gall olygu rywfaint o waedu wedyn. Rydym yn ceisio lleihau’r tebygolrwydd o hyn. Ni ddylai arwynebedd y gwaed fod yn fwy na darn arian 2c.

Os ydych yn poeni, cysylltwch â ni drwy’r adran Ffisiotherapi ar 02921 847577 neu’r ystafell Plaster ar 02921 847991.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content