Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ffisiotherapi Plant ar gyfer
Ffibrosis Systig

Nod tîm Ffisiotherapi Ffibrosis Systig, Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru yw asesu a thrin plant o bob oed sydd â Ffibrosis Systig (CF). Rydym yn gweithio i gefnogi a galluogi teuluoedd i ddilyn trefn ffisiotherapi gartref hefyd.

Noah's Ark Children's Hospital for Wales, Ysbyty Plant Cymru

Tîm Ffisiotherapi Ffibrosis Systig

Mae ein tîm Ffisiotherapi Ffibrosis Systig yn cynnwys ffisiotherapyddion pediatrig arbenigol sy’n ymdrin â chleifion mewnol, clinigau cleifion allanol ac ymweliadau ffisiotherapi allgymorth. 

Lungs

Mae ganddyn nhw wybodaeth, profiad a dealltwriaeth fanwl o blant gyda Ffibrosis Systig ac maen nhw wedi bod yn gyfrifol am roi gofal Ffibrosis Systig ers blynyddoedd. Mae cynorthwy-ydd ffisiotherapi yn gweithio yn y tîm hefyd, yn rhoi darpariaeth ymarfer corff i gleifion mewnol a chynorthwyo gyda darpariaeth offer. 

Mae’r ffisiotherapyddion Ffibrosis Systig yn rhan o’r adran ffisiotherapi ehangach o fewn Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru hefyd, yn ogystal ag aelodau o’r tîm amlddisgyblaethol Ffibrosis Systig. 

Mae ffisiotherapydd arbenigol Ffibrosis Systig yn gweithio gyda ffisiotherapyddion mewn clinigau allgymorth ar draws de a chanolbarth Cymru hefyd, yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth arbenigol. 

 

Beth yw Ffisiotherapi ar gyfer Ffibrosis Systig?  

Gall ffisiotherapi helpu i gadw’r ysgyfaint yn glir ac mae’n rhan annatod o ofal Ffibrosis Systig. Bydd ffisiotherapyddion arbenigol yn gwneud asesiad parhaus, rhoi cyngor ar driniaeth a chymorth wrth ddatblygu rhaglenni diagnosis unigol drwy gydol blynyddoedd plentyndod a glasoed.

Mae ffisiotherapi ar gyfer Ffibrosis Systig yn cynnwys nifer o wahanol agweddau ar driniaeth, a bydd pob un ohonyn nhw’n cael eu cyflwyno ar yr adegau priodol ac yn cael eu hadolygu’n barhaus.

Prif elfennau’r driniaeth hon yw: 

  • Triniaeth clirio’r llwybr anadlu 
  • Therapi Nebiwlydd 
  • Therapi ymarfer corff 
  • Asesiad cyhyrysgerbydol a chyngor ac addysg ystum 
  • Cyngor addysg a thriniaeth ymataliaeth 
  • Cyngor datblygiadol ac addysg i fabanod a phlant bach.

Mae’n gallu bod yn anodd cael eich plentyn i gytuno i ffisiotherapi, yn enwedig plant bach ac ym mlynyddoedd glasoed – bydd eich ffisiotherapydd yn cynnig dewisiadau a chefnogaeth o amgylch hyn. 

Sut alla i ofyn i’r tîm Ffisiotherapi Ffibrosis Systig am help? 

Bydd aelod o’r tîm ffisiotherapi yn bresennol yn y clinigau Ffibrosis Systig ac yn ystod y broses o dderbyn cleifion mewnol. Os oes angen i chi gysylltu â’r tîm ffisiotherapi y tu allan i’r amseroedd hyn, defnyddiwch y manylion isod.

Manylion cyswllt

E-bost: physiotherapistpru@gmail.com     

Rhif cyswllt: 02920 745250   

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content