Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ffisiotherapi Cymunedol i Blant a Ffisiotherapi Cleifion Allanol i Blant

Rydym yn darparu gwasanaeth ffisiotherapi arbenigol i blant a phobl ifanc syn byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Mae gennym ddealltwriaeth helaeth o ddatblygiad plant a chyflyrau plentyndod, gan gynnwys problemau datblygiadol, niwrolegol a chyhyrysgerbydol.  

Baby physiotherapy exercise / Ymarfer ffisiotherapi babanod

Ein nod yw helpu plant i wneud y mwyaf o’u galluoedd ac annog adferiad yn dilyn salwch, anabledd neu anaf. Rydym yn eu helpu i wella ac adfer gallu drwy weithgareddau corfforol megis ymarfer corff a symud, yn ogystal â darparu cyngor ac adnoddau arbenigol.

Gallwn ddarparu’r canlynol: 

  • Asesiad a thriniaeth ffisiotherapi 
  • Mynediad at gyfleusterau arbenigol, os yw’n addas, megis hydrotherapi 
  • Mewnbwn ffisiotherapi mewn amrywiaeth o leoliadau, yn seiliedig ar anghenion y plentyn, gan gynnwys y cartref, meithrinfa neu ysgol 
  • Hyfforddiant a chyngor arbenigol i rieni, gofalwyr a’r rhai sy’n ymwneud â’r plentyn 
  • Asesiad ar gyfer ffisiotherapi arbenigol a darparu offer pan fydd angen 
  • Cydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill ym maes iechyd, addysg a gofal cymdeithasol 

 Beth iw ddisgwyl gan eich Ffisiotherapydd Pediatrig? 

I ddechrau, bydd angen i ni gwblhau asesiad o’ch plentyn neu berson ifanc, yn seiliedig ar y rheswm dros ei gyfeirio. Mae hyn yn cynnwys casglu gwybodaeth gan rieni neu warcheidwaid cyfreithiol a ffynonellau eraill. Efallai y bydd angen i ni gynnal arsylwad ac archwiliad corfforol, gan edrych ar gryfder a chydlynu’r plentyn, datblygiad echddygol, ystum, cydbwysedd a galluoedd gweithredu.  

 Yn dilyn asesiad, penderfynir a fydd y plentyn neu’r person ifanc yn debygol o elwa o gyfnod o ofal Ffisiotherapi. Byddwn yn trafod dewisiadau triniaeth gyda’n gilydd ac yn cytuno ar nodau therapi clir, realistig. Mae’n bwysig bod rhieni/gwarcheidwaid cyfreithiol yn cael eu hysgogi i annog eu plentyn i gyflawni’r rhaglen Ffisiotherapi.  

 Gall hyn gynnwys gweithgareddau, ymarferion neu gyngor penodol i’w gwneud yn y cartref, yr ysgol neu’r feithrinfa.  

Rydym yn darparu asesiad ffisiotherapi a thriniaeth mewn cyfnodau o ofal. Mae hyn yn golygu y byddan nhw’n cael eu rhyddhau ar ôl cwrs o fewnbwn Ffisiotherapi. Os oes angen mewnbwn Ffisiotherapi pellach ar eich plentyn yn ddiweddarach, gellir ei ailgyfeirio, neu ei hunangyfeirio yn ôl i’r gwasanaeth Ffisiotherapi  

Atgyfeiriadau 

Gall gweithiwr gofal iechyd proffesiynol eich atgyfeirio yn dilyn asesiad, er enghraifft eich meddyg teulu, Ymwelydd Iechyd neu Therapydd Galwedigaethol.  

Fel arfer bydd gwasanaethau Ffisiotherapi Cymunedol yn cael eu darparu o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 4.30pm. 

Hunangyfeiriadau 

Gallwch gyfeirio eich plentyn at y gwasanaeth hwn drwy ein ffonio ar 02921 836908. 

Canolfan Gweinyddu Ffisiotherapi  
Tŷ Coetir  
Heol Maes-Y-Coed  
Caerdydd CF14  
 
Ffôn: 02921 836908 

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content