Fy Adferiad Corfforol o COVID-19

Mae bod yn egnïol yn ogystal a bwyta diet iachus yn hanfodol i’ch helpu chi i wella ar ôl COVID-19.

Yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro rydym yn argymell cymryd camau gofalus tuag at reoli eich dychweliad i actifedd.

Mae canolbwyntio ar gymryd camau bach tuag at eich nod actifedd yn ffordd dda o ddechrau, gan ddechrau gyda gweithgareddau syml dros gyfnodau byr ac yn raddol gynyddu’r anhawster.

Os ydych wedi cael diagnosis o COVID hir (syndrom ôl-COVID-19) neu’n meddwl bod gyda’ch chi covid hir, mae’n bwysig gofyn am gyngor gan weithiwr iechyd proffesiynol cyn dechrau unrhyw therapi ymarfer corff wedi’i raddio oherwydd efallai y bydd angen therapi dan oruchwyliaeth neu dan arweiniad arnoch i helpu gyda’ch adsefydlu.

I’r rhan fwyaf o bobl mae hyn yn golygu dod o hyd i’ch lefel actifedd bresenol, ymarfer nes eich bod chi’n teimlo’n gyffyrddus, ac yna gwneud newidiadau bach. Bydd maint y newid yn unigol i chi, mae rhai pobl yn gallu cymryd camau mwy nag eraill am resymau gwahanol, fel lefel actifedd neu afiechyd blaenorol.

Mae’n bwysig cwblhau gweithgareddau ar y lefel gywir i chi. Os ydych chi’n gor-wneud mae perygl o ddioddef rhwystrau fel anaf neu flinder. Os oes unrhyw amheuaeth, dechreuwch yn isel ac adeiladwch yn araf.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content