Fy Adferiad Corfforol o COVID-19

Mae bod yn egnïol yn ogystal a bwyta diet iachus yn hanfodol i’ch helpu chi i wella ar ôl COVID-19.

Yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro rydym yn argymell cymryd camau gofalus tuag at reoli eich dychweliad i actifedd.

Mae canolbwyntio ar gymryd camau bach tuag at eich nod actifedd yn ffordd dda o ddechrau, gan ddechrau gyda gweithgareddau syml dros gyfnodau byr ac yn raddol gynyddu’r anhawster.

Os ydych wedi cael diagnosis o COVID hir (syndrom ôl-COVID-19) neu’n meddwl bod gyda’ch chi covid hir, mae’n bwysig gofyn am gyngor gan weithiwr iechyd proffesiynol cyn dechrau unrhyw therapi ymarfer corff wedi’i raddio oherwydd efallai y bydd angen therapi dan oruchwyliaeth neu dan arweiniad arnoch i helpu gyda’ch adsefydlu.

I’r rhan fwyaf o bobl mae hyn yn golygu dod o hyd i’ch lefel actifedd bresenol, ymarfer nes eich bod chi’n teimlo’n gyffyrddus, ac yna gwneud newidiadau bach. Bydd maint y newid yn unigol i chi, mae rhai pobl yn gallu cymryd camau mwy nag eraill am resymau gwahanol, fel lefel actifedd neu afiechyd blaenorol.

Mae’n bwysig cwblhau gweithgareddau ar y lefel gywir i chi. Os ydych chi’n gor-wneud mae perygl o ddioddef rhwystrau fel anaf neu flinder. Os oes unrhyw amheuaeth, dechreuwch yn isel ac adeiladwch yn araf.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content