Teimlo'n flinedig ac yn wan (Blinder ar ôl Covid-19)

Mae teimlo blinder yn ran arferol o wella ar ôl COVID-19. Gall amrywio mewn difrifoldeb o’r ysgafn I’r difrifol. Blinder yw’r term meddygol a ddefnyddir i ddisgrifio teimlo’n flinedig ac yn llesg neu wrth deimlo bod diffyg egni gyda chi. Nid yw yr un peth â theimlo’n gysglyd. Os ydych chi’n dioddef o flinder, yn gyffredinol nid oes gennych unrhyw gymhelliant neu egni. Gall bod yn flinedig neu’n gysglyd fod yn un symptom o flinder, ond nid o reidrwydd yr un peth.

Mae blinder yn debygol o barhau am gyfnod ar ôl i’r haint glirio.

Gall blinder beri i chi gysgu mwy, teimlo’n simsan ar eich traed, gwneud hi’n anodd sefyll am gyfnodau hir, yn ogystal ag effeithio ar eich gallu i ganolbwyntio ynghyd ag amharu ar eich cof.

Os ydych chi’n meddwl fod blinder yn broblem I chi , mae Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol wedi cynhyrchu canllawiau defnyddiol ac ymarferol ar sut y gallwch reoli blinder ar ôl feirws COVID-19, a sut i arbed egni.

Os ydych chi’n teimlo’n orbryderus, wedi eich gorlethu, neu’n ei chael hi’n anodd ymdopi, cysylltwch â’ch meddyg teulu, sydd yn medru eich cyfeirio at y gweithiwr gofal iechyd perthnasol.

CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap