Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwyta ac yfed

Mae maethiad da yn bwysig ar wahanol gamau yn natblygiad eich plentyn.

Mae deiet iach a chytbwys yn bwysig i chi a'ch plentyn wrth iddynt dyfu.

Os oes gennych bryderon am arferion bwyta ac yfed eich plentyn efallai y bydd y cyngor canlynol yn ddefnyddiol.

Os ydych chi'n poeni am bwysau neu dwf eich plentyn, trafodwch hyn gyda'ch Ymwelydd Iechyd neu Feddyg Teulu.

Breast feeding

Breast feeding

Mum bottle feeding baby

Bottle feeding

Rwy'n meddwl bod gan fy mhlentyn alergedd bwyd

Mae fy mhlentyn yn ei chael hi’n anodd bwyta ac yfed (e.e. yn peswch, yn tagu)

Cefnogi’ch plentyn i ddefnyddio cyllell a fforc

Child-using-spoon

Cefnogi’ch plentyn i ddefnyddio cyllell a fforc

Therapi Galwedigaethol i Blant a Phobl Ifanc

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content