Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Alergedd Llaeth Buwch Tybiedig

Mae’r Dietegwyr Pediatrig Cymunedol wedi cynhyrchu’r fideos canlynol i gefnogi rhieni/gofalwyr i ofalu am blentyn sydd ag alergedd llaeth buwch tybiedig. Gellir eu defnyddio wrth aros am eich apwyntiad Dietetig neu i gefnogi cyngor sydd wedi’i roi gan eich Dietegydd.

Mae’n bwysig nad ydych yn dechrau eich plentyn ar unrhyw gyfyngiad dietegol, oni bai eich bod wedi cael cyngor gan Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol fel Meddyg, Dietegydd neu Ymwelydd Iechyd.

Gall babanod sy’n cael eu bwydo ar fformiwla ac, er yn anaml iawn, fabanod sy’n cael eu bwydo ar y fron gael eu heffeithio. Gall symptomau alergaidd ddigwydd yn syth ar ôl bwydo neu gallan nhw ddigwydd yn ddiweddarach. Yn yr achos prin o symptomau uniongyrchol difrifol fel chwyddo’r gwefusau neu’r tafod, neu anawsterau anadlu, rhaid cael cymorth meddygol ar unwaith.

Rhagor o wybodaeth

 • Beth yw Alergedd Llaeth Buwch?
 • Arwyddion a symptomau
 • Gwahaniaethau rhwng Alergedd Llaeth Buwch ac Anoddefgarwch Lactos
 • Cyngor ar ddeiet heb laeth y fam
 • Fformiwla babanod arbenigol

Mae’n bwysig nodi, er mai Alergedd Llaeth Buwch yw un o’r alergeddau bwyd mwyaf cyffredin i effeithio ar fabanod a phlant ifanc, mae’n dal yn gyflwr prin. Mae diagnosis yn anodd gan fod y rhan fwyaf o’r symptomau nodweddiadol yn gyffredin iawn mewn babanod iach – mewn gwirionedd, bydd llawer o fabanod yn dioddef o’r symptomau hyn o bryd i’w gilydd heb fod ganddynt alergedd llaeth. Mae Alergedd Llaeth Buwch yn fwy tebygol mewn babanod lle mae’r symptomau’n niferus, yn sylweddol, yn barhaus a ddim yn ymateb i driniaeth feddygol. Mae’r fideo hwn yn rhoi arweiniad a fydd yn helpu i benderfynu a oes gan eich plentyn Alergedd Llaeth Buwch.
 • Cyflwyno eich plentyn i solidau heb laeth
 • Syniadau prydau heb laeth buwch
 • Dewisiadau amgen heb laeth
 • Gwirio labeli bwyd
 • Ychwanegion fitamin
 • Mewn geiriau eraill, defnyddio ysgol laeth i asesu a yw eich plentyn wedi tyfu allan ohono

Desg ddyletswydd

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gynnwys y fideos hyn, neu ar reoli alergedd llaeth tybiedig neu wedi’i gadarnhau eich plentyn, gallwch siarad â’ch Meddyg Teulu, Ymwelydd Iechyd neu ffonio’r ddesg Ddyletswydd Deietetig Pediatrig Gymunedol ar 029 2090 7620

Ymwadiad:

Mae’r fideos hyn ar gael at ddibenion gwybodaeth ac addysg yn unig. Ni fwriedir i’r cynnwys yn y fideos fod yn lle cyngor Meddygol neu Ddeietig a dylid ei ystyried yn ffynhonnell wybodaeth atodol.

Gofynnwch am gyngor gan eich Dietegydd, Ymwelydd Iechyd neu Feddyg Teulu bob amser os oes gennych ragor o gwestiynau am gyflwr presennol eich plentyn. Peidiwch byth ag oedi cyn ceisio neu ddiystyru cyngor meddygol proffesiynol oherwydd rhywbeth rydych wedi’i ddarllen neu ei weld ar y wefan hon. Nid yw’r fideos hyn wedi’u bwriadu at ddefnydd y cyhoedd, yn hytrach i’r rhieni/gofalwyr hynny sydd wedi’u cyfeirio at y safle hwn gan Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol priodol sy’n gweithio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Gall gwybodaeth sy’n ymwneud â brandiau cynhyrchion bwyd newid felly, rydym yn cynghori bod labeli bwyd yn cael eu gwirio’n rheolaidd i sicrhau nad ydynt yn cynnwys llaeth buwch.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn datgelu unrhyw atebolrwydd a phob atebolrwydd i unrhyw barti am iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, ymhlyg, cysylltiedig, neu ganlyniadol arall sy’n deillio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o unrhyw ddefnydd o’r cynnwys fideo a ddarperir.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content