Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol

Mae Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol yn gynllun i blant a phobl ifanc rhwng 2 a 18 oed, yng Nghaerdydd a’r Fro, sydd eisiau cymorth i reoli eu pwysau a’u hiechyd. Mae’r tîm yn gweithio mewn ffordd feithringar sydd hefyd yn grymuso er mwyn helpu teuluoedd i deimlo’n ddiogel.

Girl playing on park equipment

Sut ydyn ni’n eich cefnogi chi?

Mae Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol yn gweithio mewn ffordd gyfannol i’ch deall chi, anghenion eich plentyn a’ch teulu. Rydyn ni’n gweithio mewn modd sydd ddim yn barnu, yn empathig a chefnogol.

Apwyntiad cyntaf

 • Bydd pob plentyn, person ifanc a theulu sy’n cael eu derbyn i’r gwasanaeth Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol yn cael apwyntiad asesu cychwynnol.
 • Cyn yr apwyntiad hwn bydd angen i chi gwblhau ffurflen asesu gychwynnol. Ceisiwch gwblhau gymaint ag y gallwch chi cyn yr apwyntiad a dewch â’r ffurflen gyda chi i’r apwyntiad.
 • Byddwn ni’n defnyddio’r apwyntiad hwn i ddod i’ch adnabod chi a’ch teulu.
 • Byddwn ni’n cymryd rhai mesuriadau ar gyfer asesiad corfforol hefyd.

Camau Nesaf

Ar ôl yr apwyntiad hwn, gan ystyried anghenion y teulu, bydd y tîm yn cwrdd i drafod eich achos a chynllunio’r ffordd orau ymlaen i’ch plentyn a’ch teulu. Efallai y bydd angen i rai pobl weld sawl aelod o’r tîm, tra gall eraill fod angen gweithio gydag un neu ddau o weithwyr gofal iechyd proffesiynol. Rydym yn cynnig amrywiaeth o ymyriadau gan gynnwys wyneb yn wyneb, ffôn, grwpiau a gweithdai.

Apple character waving

Gall Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol gynnig cwrs addysg maeth i chi dan arweiniad aelodau hyfforddedig y tîm, gan gwmpasu arweiniad ar faint dognau bwyd a defnyddio’r canllaw Bwyta’n Iach ar gyfer prydau cytbwys, newidiadau iach ac addysg ar fraster a siwgr. Bydd hyn yn digwydd ochr yn ochr â chanllawiau ar weithgaredd corfforol, lles, cwsg ac amser sgrin.

Cwrdd â’r tîm

Ein Pediatrydd Arweinydd Clinigol

Dr Sian

Ein pediatrydd cymunedol yw arweinydd clinigol y gwasanaeth Teuluoedd Gweithredol, Bywydau Gweithredol. Mae ganddi gymwysterau uchel i ddeall datblygiad, dysgu a lles emosiynol eich plentyn a sut y gall hyn ddylanwadu ar iechyd. Bydd ein pediatrydd yn cwrdd â chi am y tro cyntaf drwy blatfform fideo rhithwir. Ar ôl hyn byddwch chi’n cyfarfod yng Nghanolfan Plant Dewi am asesiad corfforol syml i lywio sut y gellir cefnogi eich plentyn a’ch teulu.

 • Beth yw eich hoff bryd o fwyd? Brecwast
 • Beth yw eich hoff weithgaredd? Ioga
AFAL Paediatritian
Dr Fran

Ein Pediatrydd

Our paediatrician will first meet you via an ‘attend anywhere’ virtual video platform. After this you will meet at St David’s Children Centre for a simple physical assessment to inform how your child and family may be supported.

 • Beth yw eich hoff bryd o fwyd? Gnocchi cartref
 • Beth yw eich hoff weithgaredd? Ioga
AFAL Dietitian
Sian

Mae deietegwyr yn arbenigwyr mewn maeth a sut mae hyn yn effeithio ar iechyd. Bydd ein deietegydd yn eich cefnogi a’ch cynorthwyo chi a’ch teulu i wneud dewisiadau gwybodus i ddatblygu perthynas ddefnyddiol â bwyd ac iechyd. Bydd ein deietegydd yn treulio amser yn dod i’ch adnabod chi, eich plentyn a’ch teulu er mwyn cael darlun llawn o’r hyn rydych chi i gyd yn ei brofi yn eich bywydau o ddydd i ddydd.

 • Beth yw eich hoff bryd o fwyd?Cinio rhost cig oen
 • Beth yw eich hoff weithgaredd?Mynd am dro ac edrych ar ôl fy ieir
AFAL Occupational Therapist
Fotini

Mae ein therapydd galwedigaethol yn unigryw i’r gwasanaeth Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol. Bydd yn cwblhau asesiad cychwynnol gyda chi a’ch plentyn i greu darlun o sut mae eich plentyn yn rheoli tasgau dyddiol. Gall hyn gynnwys edrych ar gydsymud echddygol eich plentyn, sgiliau synhwyraidd a’i gymhellion a’i ffactorau cymdeithasol. Bydd yr asesiad yn cynnwys trafodaethau, gweithgareddau a hwyl!

 • Beth yw eich hoff bryd o fwyd? Mezze a tapas
 • Beth yw eich hoff weithgaredd? Mynd am dro ar y traeth a mwynhau byd natur

Mae gan ein Ffisiotherapydd ddiddordeb mewn gwybod mwy am lefelau iechyd a gweithgarwch corfforol eich plentyn. Efallai y bydd yn gofyn cwestiynau am ymwybyddiaeth eich plentyn o’i gorff a sut mae’n teimlo am wneud gweithgareddau. Bydd yr holl wybodaeth yn rhoi darlun clir i ni o ba weithgareddau a chyngor penodol y gallwn eu cynnig i’ch plentyn i’w gefnogi i ddod yn iachach a hapusach.

 • Beth yw eich hoff bryd o fwyd? Halloumi fajitas
 • Beth yw eich hoff weithgaredd? Syrffio a rhedeg
AFAL Specialist School Nurse
Alison

Bydd y nyrs arbenigol yn rhan o apwyntiad asesiad cychwynnol eich plentyn. Bydd yn cyflwyno sesiynau grŵp addysgol i’ch arwain chi a’ch teuluoedd i ddeall sut i ddatblygu arferion iachach. Bydd y nyrs yn gallu gweithredu fel y cyswllt rhyngoch chi, ysgol eich plentyn a gwasanaethau cymorth perthnasol eraill pan fydd angen.

 • Beth yw eich hoff bryd o fwyd? Cyri a bara naan!
 • Beth yw eich hoff weithgaredd? Cerdded ar y traeth
AFAL Clinical Psychologist
Clare

Mae ein seicolegydd clinigol yn gweithio gyda’r tîm cyfan i roi cymorth a chyngor ar les. Mae’r rôl yn cynnwys cefnogi plant a theuluoedd mewn grŵp a lleoliad un i un i ddatblygu sgiliau o ran rheoli meddyliau a theimladau ynghylch bwyd a bwyta, er mwyn cefnogi meddyliau a chyrff iach.

 • Beth yw eich hoff bryd o fwyd? Bwyd môr
 • Beth yw eich hoff weithgaredd? Nofio yn y môr
Fran

Bydd ein gweithwyr cymorth Gofal Iechyd yn wynebau cyfeillgar drwy gydol eich amser gyda’r tîm. Byddant yn sicrhau eich bod yn gyfforddus yn ystod clinigau ac yn cysylltu’n rheolaidd â chi a’ch teulu yn ystod eich amser yn y gwasanaeth.

Fran

 • Beth yw eich hoff bryd o fwyd? Pasta cartref gyda saws tomato ffres
 • Beth yw eich hoff weithgaredd? Rhoi cynnig ar ddosbarthiadau newydd, unrhyw beth o arddio i grochenwaith.
Becky

Becky

 • Beth yw eich hoff bryd o fwyd? Spaghetti carbonara
 • Beth yw eich hoff weithgaredd? Canu

Beth mae teuluoedd wedi ei ddweud am Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol

AFOL Active Families, Active Lives - apple with Nurturing, Safe, Empowering, Trusted written on leaves

Hefyd yn yr adran hon

Manylion Cyswllt

Atgyfeiriadau

Mae mynediad i’r gwasanaeth Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol drwy atgyfeirio. Gall gweithiwr gofal iechyd proffesiynol gysylltu â’r tîm i ofyn am ffurflen atgyfeirio.

Mae hunangyfeirio’n cael ei dderbyn a’i annog hefyd. Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i ofyn am y ffurflen.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content