Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Paratoi ar gyfer Llawdriniaeth

Mae’r wybodaeth hon wedi’i chasglu ynghyd er mwyn eich helpu chi i baratoi ar gyfer llawdriniaeth. Gallwch ei defnyddio ochr yn ochr â gwybodaeth arall a gewch chi gan y timau sy’n ymwneud â’ch gofal.

Efallai eich bod yn y cyfnod cynnar o feddwl am gael llawdriniaeth, neu efallai eich bod wedi aros yn hir i gael llawdriniaeth. Waeth beth yw eich sefyllfa, mae llawer o bethau y gallwch chi eu gwneud er mwyn paratoi, bod yn barod, a chael canlyniad mwy llwyddiannus a gwell adferiad.

Os ydych chi’n aros am ben-glin neu glun newydd, neu lawdriniaeth yn ymwneud â thriniaeth canser, cliciwch ar y dolenni isod am wybodaeth arbenigol, fel arall darllenwch ymlaen.

Dyma rai o’r manteision sy’n deillio o baratoi’n dda ar gyfer llawdriniaeth:

  • llai o gymhlethdodau a sgileffeithiau ar ôl y llawdriniaeth
  • llai o amser yn yr ysbyty a dychwelyd adref yn gynt
  • dychwelyd yn gynt i’ch lefel iechyd a ffordd o fyw blaenorol
  • mwy o egni, llai o flinder, a gwell iechyd meddwl
  • mwy o reolaeth dros benderfyniadau ynghylch gofal.

Yn gynnar yn eich taith tuag at lawdriniaeth, byddwch yn cael apwyntiad gyda’r Clinig asesu Cyn Llawdriniaeth a fydd yn asesu eich ffitrwydd ar gyfer llawdriniaeth neu anesthetig. Bydd hwn yn gyfle i drafod sut i baratoi’n dda ar gyfer llawdriniaeth

Mae cleifion heini yn gwella’n gynt ar ôl llawdriniaeth ac yn cael llai o gymhlethdodau. Gall yr hyn rydych chi’n ei wneud yn y cyfnod sy’n arwain at lawdriniaeth gael effaith fawr ar eich adferiad a’ch iechyd hirdymor.

Mae llawer o ymchwil yn dangos bod defnyddio eich amser cyn llawdriniaeth i ddod yn fwy heini yn gorfforol yn fuddiol iawn i chi. Gallwch ddarllen mwy yma:

Deiet a maeth

Mae cael deiet iach a maethlon yn bwysig bob amser ond hyd yn oed yn fwy felly wrth baratoi am lawdriniaeth. Mae cael llawdriniaeth ac adfer yn defnyddio llawer o egni dros gyfnod hir a bydd cael cronfeydd egni da yn eich helpu i wella.

Pa gyngor deietegol ddylwn i ei ddilyn?

Os ydych chi’n gwybod eich bod yn yfed mwy o alcohol nag sy’n iach i chi, neu os ydych chi’n ysmygwr, gall paratoi ar gyfer llawdriniaeth fod yn amser da i weithio tuag at leihau hyn a rhoi’r gorau iddi. Bydd yn gwella eich siawns o osgoi cymhlethdodau a gorfod aros yn yr ysbyty yn hirach, a dychwelyd i iechyd llawn ar ôl y llawdriniaeth.

Bydd y timau sy’n gofalu amdanoch yn trafod hyn gyda chi ac mae mwy o wybodaeth ar gael yma:

Stopiwch cyn eich Llawdriniaeth

Os ydych i gael llawdriniaeth, gorau po gyntaf y byddwch yn rhoi’r gorau i ysmygu cyn eich llawdriniaeth. Gwyddom pa mor anodd y gall hi fod i roi’r gorau i ysmygu, ond pan fyddwch yn barod i wneud hynny nid oes angen i chi fod ar eich pen eich hun.
Mae llawer o gefnogaeth am ddim ar gael os hoffech roi’r gorau i ysmygu ar gyfer eich llawdriniaeth fel nod tymor byr, neu eich bod yn ystyried rhoi’r gorau i ysmygu yn llwyr.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content