Rhoi'r Gorau i Ysmygu

I rai, gallai hyn fod wedi arwain at ysmygu mwy, tra bod eraill efallai wedi bod yn ystyried sut y gallant wella eu hiechyd eu hunain ac iechyd eu teulu.

Gall creu arferion iach fel ymarfer corff, sylwi ar sbardunau, bod yn ystyriol o pan fydd chwant yn digwydd wella’r siawns o roi’r gorau iddi. Gall gymryd dim ond 21 diwrnod i dorri’r arferiad.

Gall rhoi’r gorau i smygu fod o fudd fel rhan o ffordd iach o fyw gytbwys.

Rhoi’r gorau i ysmygu yw un o’r pethau gorau y gall ysmygwyr ei wneud i’w hiechyd, a byddant yn dechrau teimlo’r manteision ar unwaith:

Ar ôl i chi roi’r gorau i ysmygu, mae eich corff yn llosgi calorïau yn arafach. Hyd yn oed os na fyddwch chi’n bwyta mwy na phan wnaethoch chi ysmygu, efallai y byddwch chi’n magu rhywfaint o bwysau.

Ond gall bod yn fwy egnïol helpu. Gall ymarfer corff rheolaidd a gweithgaredd corfforol a bwyta’n iach atal tua hanner y cynnydd pwysau a ddisgwylir ar ôl blwyddyn o roi’r gorau i ysmygu.

Mwg Ail-law

Mae pobl sy’n anadlu mwg ail-law mewn perygl o gael llawer o’r un afiechydon ag ysmygwyr, gan gynnwys canser a chlefyd y galon. Mae gan blant sy’n dod i gysylltiad â mwg ail-law risg uwch o broncitis, niwmonia, pyliau o asthma a heintiau clust.

Gallai rhoi’r gorau i ysmygu wneud gwahaniaeth sylweddol i iechyd y bobl yn eich bywyd.

Ni fu erioed amser gwell i geisio rhoi’r gorau iddi gyda chymorth arbenigol am ddim gan y GIG, cynhyrchion am ddim i’w defnyddio, a chynghorwyr sydd ar gael i’ch helpu i oresgyn y rhwystrau i roi’r gorau iddi.

Yn seiliedig ar y pris cyfartalog, byddai rhywun sy’n ysmygu 20 sigarét y dydd yn arbed £1,500 y flwyddyn. Beth fyddech chi’n ei brynu gyda hynny?

Cefnogaeth

Nid yw byth yn rhy hwyr i stopio. Mae digon o gymorth am ddim ar gael i roi’r gorau i smygu ac rydych bedair gwaith yn fwy tebygol o roi’r gorau i smygu gan ddefnyddio Gwasanaeth Rhoi’r Gorau i Ysmygu y GIG nag os ceisiwch roi’r gorau iddi ar eich pen eich hun.

Ar gyfer sefydliadau a gwasanaethau lleol Cymreig a chenedlaethol a all eich helpu, ewch i Dewis Cymru.

Ymwelwch â’r Gwefan Helpa Fi i Stopio am ragor o wybodaeth, neu ffoniwch 0800 085 2219.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content