Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Rhoi'r Gorau i Ysmygu

I rai, gallai hyn fod wedi arwain at ysmygu mwy, tra bod eraill efallai wedi bod yn ystyried sut y gallant wella eu hiechyd eu hunain ac iechyd eu teulu.

Gall creu arferion iach fel ymarfer corff, sylwi ar sbardunau, bod yn ystyriol o pan fydd chwant yn digwydd wella’r siawns o roi’r gorau iddi. Gall gymryd dim ond 21 diwrnod i dorri’r arferiad.

Gall rhoi’r gorau i smygu fod o fudd fel rhan o ffordd iach o fyw gytbwys.

Rhoi’r gorau i ysmygu yw un o’r pethau gorau y gall ysmygwyr ei wneud i’w hiechyd, a byddant yn dechrau teimlo’r manteision ar unwaith:

Ar ôl i chi roi’r gorau i ysmygu, mae eich corff yn llosgi calorïau yn arafach. Hyd yn oed os na fyddwch chi’n bwyta mwy na phan wnaethoch chi ysmygu, efallai y byddwch chi’n magu rhywfaint o bwysau.

Ond gall bod yn fwy egnïol helpu. Gall ymarfer corff rheolaidd a gweithgaredd corfforol a bwyta’n iach atal tua hanner y cynnydd pwysau a ddisgwylir ar ôl blwyddyn o roi’r gorau i ysmygu.

Stopiwch cyn eich Llawdriniaeth

Os ydych i gael llawdriniaeth, gorau po gyntaf y byddwch yn rhoi’r gorau i ysmygu cyn eich llawdriniaeth. Gwyddom pa mor anodd y gall hi fod i roi’r gorau i ysmygu, ond pan fyddwch yn barod i wneud hynny nid oes angen i chi fod ar eich pen eich hun.
Mae llawer o gefnogaeth am ddim ar gael os hoffech roi’r gorau i ysmygu ar gyfer eich llawdriniaeth fel nod tymor byr, neu eich bod yn ystyried rhoi’r gorau i ysmygu yn llwyr.

Mwg Ail-law

Mae pobl sy’n anadlu mwg ail-law mewn perygl o gael llawer o’r un afiechydon ag ysmygwyr, gan gynnwys canser a chlefyd y galon. Mae gan blant sy’n dod i gysylltiad â mwg ail-law risg uwch o broncitis, niwmonia, pyliau o asthma a heintiau clust.

Gallai rhoi’r gorau i ysmygu wneud gwahaniaeth sylweddol i iechyd y bobl yn eich bywyd.

Ni fu erioed amser gwell i geisio rhoi’r gorau iddi gyda chymorth arbenigol am ddim gan y GIG, cynhyrchion am ddim i’w defnyddio, a chynghorwyr sydd ar gael i’ch helpu i oresgyn y rhwystrau i roi’r gorau iddi.

Yn seiliedig ar y pris cyfartalog, byddai rhywun sy’n ysmygu 20 sigarét y dydd yn arbed £1,500 y flwyddyn. Beth fyddech chi’n ei brynu gyda hynny?

Cefnogaeth

Nid yw byth yn rhy hwyr i stopio. Mae digon o gymorth am ddim ar gael i roi’r gorau i smygu ac rydych bedair gwaith yn fwy tebygol o roi’r gorau i smygu gan ddefnyddio Gwasanaeth Rhoi’r Gorau i Ysmygu y GIG nag os ceisiwch roi’r gorau iddi ar eich pen eich hun.

Ar gyfer sefydliadau a gwasanaethau lleol Cymreig a chenedlaethol a all eich helpu, ewch i Dewis Cymru.

Ymwelwch â’r Gwefan Helpa Fi i Stopio am ragor o wybodaeth, neu ffoniwch 0800 085 2219.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content