Imiwneiddio

Imiwneiddio: Salwch a chlefydau y gellir eu hatal

Mae atal salwch drwy imiwneiddio â brechlyn yn hanfodol bwysig i bawb. Mae nid yn unig yn helpu i gynnal eich iechyd, ond mae hefyd yn cynnal iechyd pawb o’ch cwmpas. Yn ogystal â hyn, mae’n bwysig sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael brechiadau.

Mae angen imiwneiddio ychwanegol ar bob unigolyn sydd â’r cyflyrau iechyd hirdymor canlynol er mwyn helpu i sicrhau nad yw salwch y gellir ei atal yn gwneud eu cyflwr yn waeth, neu’n ychwanegu cymhlethdodau:

  • Cyflyrau cardiofasgwlaidd
  • Cyflyrau anadlol
  • Clefyd yr arennau neu’r afu/iau
  • Diabetes
  • Y rhai sydd â BMI dros 40

Dylai pobl sydd â system imiwnedd gwan oherwydd cyflyrau neu driniaeth hirdymor, gan gynnwys cleifion sy’n cael cemotherapi, y rhai sydd ag asplenia neu gamweithrediad duegol, a’r rhai yn y grwpiau a amlygwyd uchod, hefyd sicrhau eu bod wedi’u diogelu rhag Niwmonia ac wedi cael y brechiad priodol.

Dylai pobl rhwng 70 ac 80 oed hefyd gael Brechlyn Yr Eryr.

Brechlyn Ffliw

Mae cael y brechlyn ffliw tymhorol yn arbennig o bwysig yn ystod y cyfnod y mae’r ffliw yn cylchredeg mewn cymunedau, mae hyn fel arfer o fewn misoedd y gaeaf. Y brechlyn ffliw yw un o’r ffyrdd gorau o ddiogelu rhag y ffliw, a bydd yn helpu i amddiffyn aelodau bregus o’ch cymuned, eich teulu a’ch cydweithwyr.

Dysgwch fwy am y brechlyn ffliw a sut i’w gael ar draws ardal Caerdydd a’r Fro drwy ymweld â’r dudalen we hon ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Brechlynnau COVID-19

Cael y brechlyn yw’r ffordd orau o amddiffyn eich hun rhag COVID-19 I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn COVID-19, ewch i dudalen we Iechyd Cyhoeddus Cymru.

I gael gwybodaeth leol am ein Rhaglen Frechu Dorfol ar draws ardal Caerdydd a’r Fro, ewch i’n tudalen we drwy ddilyn y ddolen hon.

Gofalwyr ifanc ac oedolion

Mae’n bwysig i ofalwyr ifanc ac oedolion sicrhau eu bod yn cael eu himiwneiddio’n briodol er mwyn amddiffyn eu hunain a’r rhai y maen nhw’n gofalu amdanynt. Mae’r brechlyn ffliw tymhorol ar gael yn rhad ac am ddim i bawb sy’n ymgymryd â rôl ofalu. Gellir cael brechlyn gan eich meddyg teulu neu fferyllfeydd sy’n cymryd rhan yng nghynllun y GIG.

Dylai gofalwyr ifanc holi eu meddyg teulu i sicrhau bod eu brechiadau, yn enwedig MMR a MenACWY, yn gyfredol.

Os ydych yn ansicr, neu os oes gennych gwestiynau am imiwneiddio a brechu, cysylltwch â’ch meddyg teulu neu’ch Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol sef eich Nyrs Ardal, eich Nyrs Practis neu’ch Ymwelydd Iechyd.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content