Atal Cwympiadau

Bydd traean o’r holl bobl hŷn dros 65 oed yn cwympo bob blwyddyn, a gall hyn cael effaith fawr ar eu llesiant corfforol ac emosiynol.  Fodd bynnag, nid yw cwympiadau’n rhan anochel o heneiddio ac mae sawl ffordd o leihau risgiau. Gellir gweld ein Fframwaith Cwympiadau: Lleihau Risg a Niwed sy’n nodi ein dull o atal cwympiadau yma.

Clinigau Rhithwir Sadiwch i Gadw’n Saff

Mae’r dystiolaeth sy’n bodoli ynghylch ymarfer corff sy’n helpu i atal cwympiadau wedi cael ei defnyddio i ddatblygu dosbarthiadau cryfder a chydbwysedd yn y gymuned yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Caiff y sesiynau hyn eu datblygu a’u cyflwyno gan hyfforddwyr ymarfer corff cymwys.

Gan fod y pandemig COVID-19 parhaus yn atal darparu llawer o wasanaethau wyneb yn wyneb, mae’r Bwrdd Iechyd bellach yn cynnig ymgynghoriadau a sesiynau cynghori rhithwir Sadiwch i Gadw’n Saff dros y ffôn a thrwy blatfformau fideogynadledda.

Cynigiwyd clinigau Sadiwch i Gadw’n Saff mewn lleoliadau cymunedol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ac maent wedi’u hanelu at unigolion a allai fod mewn perygl o gwympo. Gall unigolion sy’n mynychu clinig gael ‘MOT ffitrwydd’, asesiad manwl o risgiau posibl o gwympo a chyngor ar sut i gynnal cryfder, cydbwysedd ac iechyd cyffredinol wrth iddynt fynd yn hŷn.

Gellir cynnig yr holl gyngor hwn a’r asesiad yn awr drwy ein rhith-glinigau, sydd ar gael i drigolion Caerdydd a Bro Morgannwg.

E-bostiwch eich manylion cyswllt i’r tîm gan ddefnyddio staysteady.cardiff@wales.nhs.uk neu ffoniwch 02921 832552, a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi o fewn ychydig ddyddiau.

Adnoddau Fideo Clinigau Sadiwch i Gadw’n Saff

Tanc Tanwydd Atal Cwympiadau

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro hefyd wedi cynhyrchu’r fideo ‘Falls prevention fuel tank: when did you last check yours?’, sy’n defnyddio cyfatebiaeth y tanc tanwydd mewn car, a’r syniad o ‘wirio a thopio eich tanc i fyny’n rheolaidd’ er mwyn helpu i atal cwympiadau. Pan fydd yw eich tanc tanwydd yn llawn, byddwch yn llai tebygol o gwympo.

Gall pethau syml ychwanegu at eich tanc tanwydd er mwyn helpu i leihau eich risg o gwympo, fel cadw eich hun wedi’i hydradu, adolygu eich meddyginiaeth, gwirio’ch pwysedd gwaed, profion llygaid a chadw eich hun yn egnïol.

Play Video

Cynhyrchwyd y fideo gyda chyllid gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chaerdydd ac Elusen Iechyd y Fro.

Ymarferion Cryfder a Chydbwysedd

Mae amrywiaeth o ymarferion a all gael effaith fawr ar gryfder a chydbwysedd a all leihau’r risg o gwympo. Hefyd, os ydych chi’n cwympo, gall gwella eich cryfder a’ch cydbwysedd wneud gwahaniaeth i’ch gwydnwch a’ch adferiad.

Cliciwch yma am raglen ymarfer corff cryfder a chydbwysedd

Mae Cymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion wedi llunio’r animeiddiad byr hwn isod gan dynnu sylw at 6 ymarfer cryfder a chydbwysedd a all, os cânt eu gwneud yn rheolaidd, helpu i leihau’r risg o gwympo.

Adnoddau Defnyddiol Eraill

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content