Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwympiadau

Elderly lady enjoying an exercise class

Gall cwympo gael effaith fawr ar fywydau unigolion, yn gorfforol ac yn feddyliol. Gall arwain at deimlo’n unig ac ynysig, ac at roi’r gorau i wneud y pethau roeddech chi’n arfer eu mwynhau.

Fodd bynnag, nid yw cwympo yn rhan anochel o heneiddio, ac mae llawer iawn o dystiolaeth ynghylch y ffyrdd y gellir lleihau’r risg o gwympo a chadw’r risg honno yn isel.

Mae cadw’n iach, bod yn actif a gofalu am ein lles meddyliol i gyd yn bwysig wrth i ni heneiddio a bydd yn cael effaith llawer ehangach na lleihau’r risg o gwympo yn unig. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffyrdd iach o fyw mewn mannau eraill ar y wefan hon.

Lleihau risgiau

Mae llawer o bethau y gallwn eu gwneud i helpu i leihau’r risg o gwympo, ac mae gennym wasanaethau a gweithgareddau a all eich cefnogi ledled Caerdydd a’r Fro.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro hefyd wedi cynhyrchu’r fideo ‘Falls Prevention Fuel Tank: When Did You Last Check Yours?’, sy’n defnyddio cyfatebiaeth y tanc tanwydd mewn car, a’r syniad o ‘wirio a thopio eich tanc i fyny’n rheolaidd’ er mwyn helpu i atal cwympiadau. Pan fydd yw eich tanc tanwydd yn llawn, byddwch yn llai tebygol o gwympo.

Play Video

Mae lleihau’r risg o gwympo yn eithaf tebyg i jig-so gan fod angen i nifer o ddarnau fod yn eu lle a gweithio’n dda gyda’i gilydd er mwyn cadw’r risg yn isel. Cliciwch ar ddarnau o’r pos i gael rhagor o wybodaeth.

Rhaglen FaME (Ymarfer Rheoli Cwympiadau)

Mae cysylltiad cryf rhwng ymarfer corff a lleihau’r risg o gwympo. Mae FaME yn rhaglen ymarfer corff y dangosir ei bod yn gwella cryfder, cydbwysedd a sefydlogrwydd. Fe’i cyflwynir gan hyfforddwyr ymarfer corff cymwysedig arbenigol mewn grwpiau bach, ac mae’r dosbarthiadau wedi’u teilwra i alluoedd unigolion.

Mae’r rhaglen yn rhedeg unwaith yr wythnos am 24 wythnos, ac mae unigolion yn symud ymlaen yn ystod y rhaglen i ddatblygu eu cryfder, bod â mwy o hyder a theimlo’n fwy sefydlog ar eu traed. Cyflwynir rhaglenni FaME mewn lleoliadau cymunedol, ac maent yn ffordd wych o gymdeithasu ag eraill mewn grŵp bach.

Falls Management Exercise programme
Falls Management Exercise programme

Mae cysylltiad cryf rhwng ymarfer corff a lleihau’r risg o gwympo. Mae FaME yn rhaglen ymarfer corff y dangosir ei bod yn gwella cryfder, cydbwysedd a sefydlogrwydd. Fe’i cyflwynir gan hyfforddwyr ymarfer corff cymwysedig arbenigol mewn grwpiau bach, ac mae’r dosbarthiadau wedi’u teilwra i alluoedd unigolion.

Mae’r rhaglen yn rhedeg unwaith yr wythnos am 24 wythnos, ac mae unigolion yn symud ymlaen yn ystod y rhaglen i ddatblygu eu cryfder, bod â mwy o hyder a theimlo’n fwy sefydlog ar eu traed. Cyflwynir rhaglenni FaME mewn lleoliadau cymunedol, ac maent yn ffordd wych o gymdeithasu ag eraill mewn grŵp bach.

Gwasanaeth Aros yn Gadarn

Yng Nghaerdydd a’r Fro mae gennym dîm sy’n arbenigo mewn cwympiadau sy’n cynnig asesiadau cynhwysfawr ar gyfer unigolion sy’n wynebu risg o gwympo. Gall unigolion gael ‘MOT ffitrwydd’, cael asesiad manwl o’u risg posibl o gwympo a chael cyngor ar sut i gynnal cryfder, cydbwysedd ac iechyd cyffredinol wrth iddynt fynd yn hŷn.

Mae’r tîm yn cynnig apwyntiadau wyneb yn wyneb yn y gymuned, dros y ffôn neu drwy ddolen fideo. Ffoniwch y tîm ar 02921 832552 neu e-bostiwch staysteady.cardiff@wales.nhs.uk a bydd y tîm yn cysylltu â chi o fewn ychydig ddyddiau.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content