Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ymwybyddiaeth Alcohol

Gall yfed alcohol yn gymedrol fod yn bleserus, ond gall yfed gormod neu ‘oryfed mewn pyliau’ gael effaith niweidiol ar ein hiechyd a’n llesiant ac ar eraill o’n cwmpas.

Bydd y dudalen we hon yn eich helpu i ddysgu mwy am y materion iechyd sy’n gysylltiedig ag yfed gormod, yn ogystal â’r effaith y gallai eich hoff ddiod ei chael ar eich pwysau.

Gall yfed yn rheolaidd ac yn drwm arwain at ddirywiad mewn iechyd meddwl a llesiant. Er y gallwn deimlo’n hamddenol ar ôl diod, gall effeithiau hirdymor alcohol effeithio ar iechyd meddwl ac arwain at deimladau o iselder a phryder.

Os ydych chin poeni am rywun rydych chi’n ei adnabod neun gofalu amdano, cysylltwch âch meddyg teulu sy’n gallu eich cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol addas. 

Faint yw gormod? 

Cyhoeddodd Prif Swyddogion Meddygol y DU ganllawiau yfed alcohol yn 2016, yn seiliedig ar ymchwil a thystiolaeth a gafodd eu casglu dros fwy nag 20 mlynedd.

Canllawiau Alcohol

Er mwyn cadw risgiau iechyd yn isel, y cyngor yw peidio ag yfed mwy nag 14 uned mewn wythnos (i ddynion a menywod). Rhannwch yr alcohol dros 3 diwrnod neu fwy, a pheidiwch ag yfed gormod ar unrhyw un diwrnod. Os ydych chi’n feichiog, neu’n ceisio beichiogi, y cyngor gorau yw peidio ag yfed o gwbl. Mae’n gallu bod yn anodd cyfrif faint o unedau sydd mewn diodydd. Os dych chi ddim yn siŵr, defnyddiwch y gyfrifiannell ar-lein hon i’ch helpu i gyfrif faint rydych chi’n ei yfed. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y daflen ‘Meddwl am eich Yfed’.

Yfed llai o alcohol 

Dyw yfed llai o alcohol ddim yn golygu rhoi’r gorau i yfed alcohol, ond mae rhai pethau syml y gallech eu hystyried: 

  • Ceisiwch newid eich diod arferol am rywbeth llai, er enghraifft, gwydraid llai o win neu botel o gwrw yn lle peint. 
  • Yfwch ddiod cryfder is gyda llai o unedau neu gynnwys alcohol is (ABV). 
  • Yfwch ddiod feddal neu wydraid o ddŵr bob yn ail â diodydd alcoholig 
  • Dim ond yfed alcohol gyda phryd o fwyd. 

 Mae gwneud newidiadau bach i’ch arferion yfed a dilyn y cyngor hwn yn gallu cael effaith bositif ar eich iechyd a hefyd yn arbed arian i chi. Dysgwch ragor am y problemau iechyd sy’n gysylltiedig ag yfed gormod, a hefyd am effaith bosibl eich hoff ddiod ar eich pwysau. 

Ffyrdd o ymlacio heb alcohol

Mae llawer ohonom yn defnyddio alcohol i ymlacio ar ddiwedd wythnos brysur ond mae llawer o ffyrdd eraill y gallwn ni ymlacio, fel cael bath moethus, dechrau hobi newydd neu siarad â ffrindiau. 

Dyma ychydig o ffyrdd i ymlacio heb alcohol: 

  • Darllen llyfr da 
  • Mynd am dro yn yr awyr agored 
  • Ymarfer ioga neu wneud ymarfer corff o’ch dewis 

Darganfod mwy am sut y gallwch chi ymlacio heb alcohol. 

Gwasanaethau ymwybyddiaeth cyffuriau ac alcohol lleol 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro yn cynnig amrywiaeth o wasanaethaur GIG sydd wediu cynllunio i helpu pobl syn cael problemau gyda defnyddio alcohol a / neu gyffuriau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.  

Ffynonellau cymorth pellach i Oedolion

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content