Rheoli eich pwysau

Ydych chi’n cael trafferth colli pwysau neu’n methu’n lân â chadw at arferion iach?  

Ydych chi eisiau cymorth i wneud newidiadau iach gyda bwyd ac ymarfer corff?  

Os mai ydw yw’r ateb i’r cwestiynau hyn, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Mae ein tîm wedi casglu fideos, adnoddau a dolenni defnyddiol at ei gilydd er mwyn i chi allu darllen beth sydd ar gael a phenderfynu beth sy’n addas i chi. 

Mae’r fideos canlynol yn fan cychwyn gwych a byddan nhw’n eich tywys i feddwl am eich rhesymau dros wneud newidiadau iach, a ffyrdd defnyddiol o wneud hynny. 

Cyfres Fideos Cymorth Rheoli Pwysau

Bydd y fideo 4 munud hwn yn rhoi cyfle i chi feddwl beth fydd colli pwysau yn ei olygu i chi. Ydych chi erioed wedi ysgrifennu eich holl resymau dros fod eisiau colli pwysau? Mae hwn yn gam cyntaf cadarnhaol.

Mae’r fideo 3 munud hwn yn canolbwyntio ar golli pwysau realistig. Weithiau, bydd pobl yn teimlo’n ddigalon ac yn rhoi’r gorau i’r newidiadau iach os na fyddan nhw’n colli’r pwysau roedden nhw wedi ei ddisgwyl. Mae gwneud newidiadau iach yn fanteisiol am lawer o resymau. Mae cadw eich pwysau’n sefydlog ar adegau yn beth cadarnhaol. Daliwch ati i ganolbwyntio ar eich arferion iach newydd.

Bydd y fideo 4 munud hwn yn dangos i chi sut i osod nodau mewn ffordd ddefnyddiol. Os yw’r newid rydych chi’n penderfynu ei wneud yn un anodd ei gyflawni neu barhau, bydd hi’n anodd iawn dal ati. Bydd gwneud newidiadau bach sy’n bosibl eu cyflawni yn meithrin eich hyder a’ch cymhelliant.

Mae’r fideo 5 munud hwn yn esbonio metaboledd ac yn edrych ar sut mae deiet yn gallu cael effaith negyddol ar ymdrechion colli pwysau. Mae pobl yn gweld mai symud oddi wrth ddeiet yw’r ateb er mwyn colli pwysau a mwynhau bwyd. Y tri newid sy’n rhaid canolbwyntio arnyn nhw yw prydau rheolaidd, cadw llygaid ar faint y dognau a balans yr hyn sy’n cael ei fwyta. Does dim rhaid i’r newid fod yn gymhleth nac wedi’i gyfyngu.

Mae’r fideo 4 munud hwn yn edrych ar y rhesymau pam ydyn ni’n bwyta ar wahân i’r adegau pan fyddwn ni angen bwyd neu’n teimlo’n llwglyd. Mae llawer o bobl yn bwyta pan fyddan nhw’n teimlo dan straen, wedi blino, yn ofidus, wedi diflasu neu am resymau eraill. Mae’r fideo yn edrych ar strategaethau sy’n gallu helpu. Un strategaeth pan fyddwch chi’n teimlo eich bod yn cael eich temtio gan fwyd yw stopio am ychydig eiliadau a gofyn tri chwestiwn i chi’ch hun. Bydd y fideo yn eich tywys drwy’r dull hwn.

Ewch i wefan y GIG i gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch wneud newidiadau i’ch deiet a sicrhau pwysau iach, neu gael awgrymiadau a chyngor gan Gymdeithas Ddietegwyr y DU.

Os ydych yn byw yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg ac os hoffech gael rhagor o wybodaeth, gallwch drefnu i weld dietegydd drwy gwblhau a chyflwyno’r ffurflen hunangyfeirio hon.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.