Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Prediabetes a Diabetes Math 2

Cyflwyniad i Hunanreoli

Mae hunanreoli yn rhan hanfodol o ofal cyn-ddiabetes. Pwrpas yr wybodaeth ganlynol yw eich helpu i ddysgu sut i atal a lleihau eich risg o ddatblygu diabetes math 2. Drwy newidiadau i’ch ffordd o fyw gallwch ohirio dechrau diabetes math 2 a hyd yn oed ei atal.

Beth yw Cyn-ddiabetes?

Mae cyn-ddiabetes yn digwydd pan fydd lefelau glwcos gwaed yn codi ond nid heb gyrraedd y trothwy ar gyfer diagnosis o ddiabetes Math 2. Mae ymchwil wedi dangos y gall ymyriadau ffordd o fyw, megis cynyddu gweithgarwch corfforol, deiet iach a rheoli pwysau leihau’r risg o symud ymlaen i ddiabetes math 2.

Sut fyddwch chi’n gwybod a ydych chi mewn perygl o ddatblygu diabetes math 2?

Efallai bod eich Meddyg Teulu neu nyrs practis wedi gwneud prawf gwaed o’r enw HbA1c, sy’n dweud wrthym a yw eich lefelau glwcos gwaed wedi’u codi uwchlaw’r lefel arferol.

Mae sawl rheswm arall a all gynyddu risg rhywun o ddatblygu diabetes Math 2, rhai o’r rhain y gallwch eu newid ac eraill na allwch eu newid.

Yr hyn na allwch ei newid:

 • Oed
 • Rhywedd
 • Ethnigrwydd
 • Hanes teulu
 • Hanes meddygol

Yr hyn na allwch chi ei newid:

 • Pwysau
 • Gwasg
 • Lefelau gweithgarwch
 • Straen

Os nad ydych wedi gweld eich Meddyg Teulu ac os hoffech wybod eich risg o ddatblygu diabetes Math 2 gallwch ddefnyddio’r offeryn ar-lein canlynol: www.diabetes.org.uk/risk

Gwybodaeth Bwysig

Isod mae 4 fideo Ymwybyddiaeth o Ddiabetes a allai fod o gymorth i chi ddysgu sut i hunanreoli eich cyflwr a lleihau eich risg o ddatblygu diabetes math 2:

 • Fideo 1: Beth yw cynddiabetes neu ddiabetes math 2?
 • Fideo 2: Cyflwyniad i garbohydradau
 • Fideo 3: Defnyddio’r Canllaw Bwyta’n Dda i Ddiabetes
 • Fideo 4: Hunanofal, Monitro a rheoli

Gwybodaeth Fideo Ategol

Rydym yn gweithio gyda phobl mewn ystod eang o feysydd a phynciau o fwyta’n iach a ryseitiau i gefnogi pobl i golli pwysau, bwyta i wella o salwch gan gynnwys – COVID 19 a Chanser – a helpu i lywio ac addysgu am Ddiabetes a chyflyrau hirdymor eraill.

Gweler y tab Gwybodaeth Gysylltiedig ar ochr dde ein tudalennau neu ewch i’r dudalen cefnogi fy adsefydlu ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau meddygol a gwmpesir.

Beth mae Caerdydd a’r Fro yn ei gynnig?

Os hoffech gael rhagor o gymorth personol gan Ddeietegydd, llenwch y
ffurflen hunangyfeirio hon.

Manylion Cyswllt

Adran Deieteg Gymunedol
Canolfan Iechyd Glan yr Afon
Wellington St
Caerdydd

E-bost: Dietitians.CAV@Wales.nhs.uk

Ffôn: 029 2090 7681

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content