Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cynhalwyr

Gall gofalwr fod yn unrhyw un, o unrhyw oedran, sy’n darparu gofal a chymorth di-dâl i berthynas, ffrind neu gymydog sy’n anabl, yn sâl yn gorfforol neu’n feddyliol, neu’n cael ei effeithio gan gamddefnyddio sylweddau. Gofalwyr di-dâl yw’r darparwr gofal unigol mwyaf i bobl ag anghenion cymorth yn ein cymunedau. Mae gofalu am bobl yn aml yn achosi straen a gall effeithio ar les meddwl, os ydych yn cael trafferth ymdopi efallai y bydd ein Cefnogaeth Emosiynol ac Ymarferol i Ofalwyr Di-dâl yn gallu helpu.

Os ydych yn ofalwr di-dâl, mae cymorth ar gael o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, sefydliadau trydydd sector, darparwyr addysg a hyfforddiant, a chyflogwyr. Mae llawer o ofalwyr yn ei chael yn haws parhau yn eu rôl gofalu os gallant gael rhywfaint o help, efallai y bydd gennych hawl i gefnogaeth trwy gael asesiad.

Os hoffech gael cymorth a chyngor cyffredinol i ofalwyr yng Nghymru, ewch i wefan Cynhalwyr Cymru. I gael gwybodaeth am fod yn ofalwr yn ystod pandemig COVID-19, darllenwch y canllawiau ar gyfer gofalwyr di-dâl a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ewch i’n tudalen imiwneiddio i gael gwybodaeth bwysig am imiwneiddio ar gyfer gofalwyr ifanc ac oedolion

Mae gwefannau Cynghorau Sir lleol yn cynnwys manylion y gwasanaethau sydd ar gael i Ofalwyr:

Un Fro Cyngor Bro Morgannwg – Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01446 700111 neu fel arall gellir dod o hyd i adnoddau ar-lein Cyngor Bro Morgannwg.
Mae rhagor o wybodaeth am Gartrefi Gofal a Gofal yn Ne Morgannwg ar gael yma.
 
C2C Cyngor Caerdydd – Am ragor o wybodaeth ffoniwch 02920 872087 neu gellir dod o hyd i adnoddau sy’n ymwneud â gwasanaethau fel
 
I gael rhagor o wasanaethau cymorth lleol i ofalwyr ewch i Dewis Cymru.
 
 Cliciwch isod i ddarganfod sut mae Porth Gofalwyr Caerdydd a’r Fro yn darparu gwybodaeth a chymorth i ofalwyr di-dâl. 
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content