Cynhalwyr

Gall gofalwr fod yn unrhyw un, o unrhyw oedran, sy’n darparu gofal a chymorth di-dâl i berthynas, ffrind neu gymydog sy’n anabl, yn sâl yn gorfforol neu’n feddyliol, neu’n cael ei effeithio gan gamddefnyddio sylweddau. Gofalwyr di-dâl yw’r darparwr gofal unigol mwyaf i bobl ag anghenion cymorth yn ein cymunedau. Mae gofalu am bobl yn aml yn achosi straen a gall effeithio ar les meddwl, os ydych yn cael trafferth ymdopi efallai y bydd ein Cefnogaeth Emosiynol ac Ymarferol i Ofalwyr Di-dâl yn gallu helpu.

Os ydych yn ofalwr di-dâl, mae cymorth ar gael o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys iechyd a gwasanaethau cymdeithasol, sefydliadau trydydd sector, darparwyr addysg a hyfforddiant, a chyflogwyr. Mae llawer o ofalwyr yn ei chael yn haws parhau yn eu rôl gofalu os gallant gael rhywfaint o help, efallai y bydd gennych hawl i gefnogaeth trwy gael asesiad.

Os hoffech gael cymorth a chyngor cyffredinol i ofalwyr yng Nghymru, ewch i wefan Cynhalwyr Cymru. I gael gwybodaeth am fod yn ofalwr yn ystod pandemig COVID-19, darllenwch y canllawiau ar gyfer gofalwyr di-dâl a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ewch i’n tudalen imiwneiddio i gael gwybodaeth bwysig am imiwneiddio ar gyfer gofalwyr ifanc ac oedolion

Mae gwefannau Cynghorau Sir lleol yn cynnwys manylion y gwasanaethau sydd ar gael i Ofalwyr:

Un Fro Cyngor Bro Morgannwg – Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01446 700111 neu fel arall gellir dod o hyd i adnoddau ar-lein Cyngor Bro Morgannwg.
Mae rhagor o wybodaeth am Gartrefi Gofal a Gofal yn Ne Morgannwg ar gael yma.
 
C2C Cyngor Caerdydd – Am ragor o wybodaeth ffoniwch 02920 872087 neu gellir dod o hyd i adnoddau sy’n ymwneud â gwasanaethau fel
 
I gael rhagor o wasanaethau cymorth lleol i ofalwyr ewch i Dewis Cymru.
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.