Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gwasanaeth Cymhorthion Cerdded

Wrth gael gofal yn un o’n safleoedd ysbytai, bydd pâr o faglau, ffon gerdded neu ffrâm gerdded ar gael i rai cleifion. Darganfyddwch sut i ddefnyddio’r cyfarpar a sut i’w ddychwelyd unwaith y byddwch wedi gorffen ag ef.

Cyfarpar sy’n cael ei ddychwelyd

Patients returning walking sticks and walkers to physiotherapists

Beth sy’n digwydd i’r cymhorthion cerdded hyn pan nad oes eu hangen mwyach?

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, rydym yn gweithio’n galed i leihau ein gwastraff ac mae ein Cynllun Ailgylchu Cymhorthion Cerdded yn atal cymhorthion cerdded nad oes eu hangen, fel baglau, fframiau cerdded a ffyn cerdded, rhag cael eu taflu.

Yn 2021, llwyddodd tîm y gwasanaeth cymhorthion cerdded i ailgylchu dros 1,500 o fframiau cerdded a 2,000 pâr o faglau a fyddai fel arall wedi mynd i safleoedd tirlenwi.

Helpwch ni i helpu ein blaned

Os oes gennych gymorth cerdded nad oes ei angen arnoch mwyach, gallwch ei ddychwelyd i’ch Adran Ffisiotherapi leol neu i un o’n parthau gollwng fel y gellir ei lanhau, ei adnewyddu a’i ailddosbarthu i glaf arall.

Rydym yn derbyn ffyn cerdded metel, baglau a fframiau cerdded tair a phedair olwyn sydd mewn cyflwr da ac y gellir eu hailddefnyddio.

Ni allwn ailddefnyddio, ac felly ni allwn dderbyn, cynhalwyr yr asgwrn cefn, coleri gwddf, bresys pen-glin na bresys neu esgidiau troed/ffêr.

Mae parthau gollwng wedi’u lleoli ym mhob adran Ffisiotherapi ar draws Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, gan gynnwys:

 • Storfa Offer ar y Cyd, Parc Busnes Caerdydd, Uned 2-3 Lambourne Crescent, Llanisien, CF14 5PW
 • Storfa Offer ar y Cyd, Ystâd Ddiwydiannol West Point, Uned 5b, Heol Penarth, Caerdydd, CF11 8JQ
 • Cleifion Allanol Ffisiotherapi, Llawr 1, Adain Glan-y-Llyn, YAC, Caerdydd, CF14 4XW
 • Prif Gyntedd, YAC, Caerdydd, CF14 4XW
 • Cleifion Allanol a Derbynfa, YALl, Heol Penlan, Llandochau, CF64 2XX
 • Prif Fynedfa, Ysbyty’r Barri, Heol Colcot, Y Barri, CF62 8YH
 • Prif Fynedfa, Ysbyty Dewi Sant, Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF11 9XB
 • Prif Fynedfa, Ysbyty Rookwood, 18-20 Heol y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 2YN

Eitemau y byddwn yn eu derbyn yn ôl:

 • Ffyn cerdded (rhai metel yn unig)
 • Fframiau cerdded
 • Baglau
 • Cerddwyr 3 a 4 olwyn

Eitemau na fyddwn yn eu derbyn yn ôl (at ddefnydd un claf yn unig):

 • Braces asgwrn cefn
 • Coleri gwddf
 • Braces pen-glin
 • Braces neu esgidiau traed/pigwrn

Defnyddiwch lanedydd i olchi’r offer, yn enwedig y dolenni, i helpu i leihau’r risg o hai

Os hoffech ddychwelyd unrhyw offer meddygol arall yn ogystal â chymhorthion cerdded, ffoniwch Storfa Offer ar y Cyd BIP Caerdydd a’r Fro:


• 02920 873 669 ar gyfer Gogledd a Dwyrain Caerdydd
• 02920 712 555 ar gyfer ardaloedd y De, Gorllewin a’r Fro

Os hoffech ddychwelyd cadair olwyn, ffoniwch y Gwasanaeth Aelodau Artiffisial a Chyfarpar ar 02920 313 905.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Rob Skellett ar 01443 661759.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content