Adsefydlu yn ALAC

Bydd y canlynol yn rhoi gwybodaeth i chi am beth fydd adsefydlu yn y Ganolfan Aelodau Artiffisial a Chyfarpar (ALAC) yn ei olygu. Nid yw’n rhestr hollgynhwysfawr. Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â’r cynnwys, mae croeso i chi eu trafod gyda’r Tîm ALAC.

Mae dysgu defnyddio prosthesis (Aelod Artiffisial) yn cynnwys asesu corfforol, adolygu a thriniaeth. Bydd eich adsefydlu yn digwydd yn y Gampfa Ffisiotherapi yn bennaf. Efallai y bydd y tîm yn gofyn i chi ddadwisgo’n rhannol (er enghraifft wrth gwblhau asesiad neu wirio ffit eich prosthesis) felly gwisgwch yn briodol (siorts neu drowsus gyda choesau llydan).

Fel gyda’r rhan fwyaf o fathau o adsefydlu, mae’r ymateb i driniaeth unigol yn amrywio ac ni ellir ei ragweld bob amser gan fod cyflwr pob person yn unigryw iddo ef neu hi. Cofiwch y bydd problemau iechyd eraill, eich gallu i gerdded yn flaenorol a lefel eich trychiad yn effeithio ar ganlyniad eich adsefydlu yn y pen draw. Rhowch wybod i’r tîm os bydd eich iechyd yn newid yn ystod eich adsefydlu.

Gellir darparu cyfieithydd os oes angen, i helpu’r tîm i gyfathrebu â chi. Gofynnwch i’r tîm archebu cyfieithydd addas ar eich cyfer. Gallwn hefyd ddarparu taflenni a gwybodaeth yn Gymraeg.

Weithiau, dydy’r daith adsefydlu ar ôl trychiad ddim yn un hawdd ac efallai y bydd cymhlethdodau neu broblemau na allem eu rhagweld. Bydd y tîm ALAC yn gwneud eu gorau i’ch helpu i oresgyn unrhyw broblemau annisgwyl, ond weithiau dydy hyn ddim yn bosibl ac efallai na fyddwch chi’n gallu parhau â’ch adsefydlu. Mae’n bwysig ystyried opsiynau eraill ar gyfer symudedd, fel defnyddio cadair olwyn. Os na allwch gwblhau’r adsefydlu, byddwn yn cynnig eich helpu i addasu i hyn.

Mae ymrwymiad i’r daith adsefydlu gyda ni yn bwysig. Os ydych yn ei chael hi’n anodd ymrwymo i adsefydlu am unrhyw reswm, rhowch wybod i ni. Byddwn yn gwneud ein gorau i’ch helpu i ddeall pam a chynnig help i chi.

Bydd adsefydlu yn golygu mynd i’r ganolfan am tua 1 awr, ddwywaith yr wythnos. Os na allwch ddod i’ch apwyntiadau am unrhyw reswm, cysylltwch â’r ganolfan fel y gellir cynnig eich apwyntiad i glaf arall.

Gellir trefnu cludiant ambiwlans i ddod â chi i’ch apwyntiadau os na allwch ddefnyddio eich cludiant eich hun.

Bydd hyd eich adsefydlu yn amrywio, yn dibynnu ar eich anghenion a bydd y tîm yn adolygu ac yn trafod hyn gyda chi’n rheolaidd.

Bydd disgwyl i chi wneud ymarferion gartref. Mae hyn yn rhan bwysig o’ch adsefydlu ac mae angen eu cwblhau yn ôl y cyfarwyddyd.

Bydd adsefydlu’n digwydd yn y Gampfa Ffisiotherapi yn bennaf lle bydd pobl eraill hefyd yn cwblhau eu triniaeth (yn ddynion a merched ac o wahanol oedrannau). Os nad ydych yn hapus i gael eich trin mewn amgylchedd rhyw cymysg, rhowch wybod i’ch tîm Ffisiotherapi a fydd yn ceisio darparu ar gyfer eich dymuniadau. Defnyddir sgriniau i sicrhau eich preifatrwydd lle bo angen.

Gall y driniaeth gael ei chynnal gan aelod gwrywaidd neu fenywaidd o’r tîm Ffisiotherapi. Nodwch a fyddai’n well gennych gael eich asesu a’ch trin gan aelod gwrywaidd neu fenywaidd o’r tîm. Efallai y gellir darparu hebryngwr hefyd os nodir/gofynnir am hynny.

Os yw’n briodol, efallai y gallwch chi symud ymlaen i gwblhau’r adsefydlu y tu allan i’r Gampfa Ffisiotherapi, er enghraifft, yng nghoridorau’r ALAC, yn y cwrt, yn safle ehangach Rookwood ac yn y gymuned leol. Mae ALAC/Rookwood yn darparu nifer o wasanaethau eraill, felly, bydd pobl eraill yn defnyddio’r safle/eistedd mewn ystafelloedd aros/derbyn triniaeth.

Byddwn bob amser yn gofyn am eich caniatâd i fynd allan o’r gampfa. Os nad ydych yn dymuno cael eich trin mewn amgylcheddau eraill, rhowch wybod i’r tîm Ffisiotherapi.

Efallai y bydd Cyfarpar cerdded cynnar yn cael eu defnyddio fel rhan o’ch adsefydlu:

Cyfarpar PPAM – a ddefnyddir ar gyfer trychiad is na’r pen-glin

Femurett- a ddefnyddir ar gyfer trychiad uwchben y pen-glin

Dim ond fel rhan o’ch adsefydlu yn y Ganolfan Aelodau Artiffisial a Chyfarpar y bydd Cyfarpar PPAM a’r Femurett yn cael eu defnyddio ac ni ellir mynd â nhw adref.

Efallai y defnyddir soced gwirio hefyd yng nghyfnod cynnar eich adsefydlu. Mae hwn yn brosthesis sy’n caniatáu i’r tîm ALAC ddod i wybod y ffit a pha gydrannau prosthetig sydd orau i chi. Wrth ddefnyddio soced gwirio, efallai y bydd gweithgareddau na fyddwch chi’n gallu eu gwneud fel defnyddio grisiau/symud yn yr awyr agored. Mae hyn oherwydd y deunydd y mae’r soced wedi’i wneud ohono. Fyddwch chi ddim yn cael mynd â’r soced gwirio adref.

Bydd soced terfynol yn cael ei wneud pan fo hynny’n briodol. Dyma’r prosthesis y byddwch yn mynd ag ef adref. Mae’r amser a gymerir i symud ymlaen o soced gwirio i soced terfynol yn amrywio a bydd yn dibynnu ar eich cynnydd.

Bydd disgwyl i chi ddysgu sut i roi eich prosthesis ymlaen a’i dynnu naill ai’n annibynnol neu gyda chymorth gan eich teulu/gofalwyr.

Os mai’r cynllun yw i chi gerdded gyda’ch prosthesis, byddwch yn dysgu cerdded o fewn y bariau cyflin i ddechrau cyn symud ymlaen i gymhorthion cerdded fel ffrâm, baglau penelin neu ffyn cerdded. Bydd pa gyfarpar cerdded y byddwch yn eu defnyddio yn dibynnu ar eich cynnydd a’ch lefel eich symudedd o’r blaen. Bydd y tîm yn trafod ac yn cytuno ar hyn gyda chi.

Byddwch yn gallu mynd â’ch prosthesis adref pan fyddwch chi a’r tîm Ffisiotherapi yn teimlo eich bod yn barod. Weithiau, efallai y bydd Ymweliad Cartref â Therapydd Galwedigaethol o gymorth. Bydd hyn yn cael ei drafod a’i gytuno gyda chi.

Byddwn yn trafod ac yn cytuno ar nodau unigol gyda chi ar ddechrau eich adsefydlu a bydd y rhain yn cael eu hadolygu drwy gydol eich amser gyda ni.

Gall adsefydlu achosi cynnydd mewn poen, er enghraifft poen yn yr aelod sy’n weddill, newid o ran rhith-boenau neu rith-deimladau, mwy o berygl o boen yng ngwaelod y cefn a chyhyrau poenus o ganlyniad i ddefnyddio cyhyrau nad ydych efallai wedi’u defnyddio ers peth amser.

Dywedwch wrth y tîm Ffisiotherapi os ydych yn cael mwy o boen yn ystod eich adsefydlu. Byddwn yn gwneud ein gorau i ddeall y rheswm am y boen a rhoi cymorth priodol i chi. O bryd i’w gilydd, nid ydym yn gallu parhau â’r broses adsefydlu oherwydd poen.

Os oes gennych ddiabetes bydd angen i chi fonitro eich lefelau glwcos gwaed yn ofalus drwy gydol eich cyfnod adsefydlu. Gall hyn olygu monitro eich lefelau glwcos gwaed cyn/yn ystod ac ar ôl adsefydlu gan fod ymarfer corff yn gallu effeithio ar y lefelau hyn. Dewch â’ch peiriant monitro glwcos gwaed gyda chi i bob sesiwn.

Os yw eich lefelau glwcos gwaed yn rhy uchel neu’n rhy isel yna efallai na fyddwch yn gallu parhau â’ch triniaeth ar y diwrnod hwnnw.

Mae peryglon i adsefydlu. Mae defnyddwyr aelodau artiffisial mewn mwy o berygl o gwympo. “Canfu astudiaethau fod 20 – 53% o bobl sydd wedi cael trychiad wedi cwympo o leaf unwaith y flwyddyn” (BACPAR – Canllawiau ar gyfer Atal Cwympiadau i Bobl sydd wedi Cael Trychiad i’w Haelodau Isaf).

Cewch eich annog i roi cynnig ar bob math o wahanol weithgareddau fel rhan o’ch adsefydlu. Diben hyn yw eich paratoi ar gyfer defnyddio eich prosthesis gartref ac yn y gymuned leol.

Efallai y bydd eich adsefydlu yn golygu cerdded yn yr awyr agored. Yn wahanol i’r Gampfa Ffisiotherapi, ni ellir rheoli’r amgylchedd allanol, felly, rhaid bod yn ofalus yn yr awyr agored. Gall y perygl o anafiadau drwy gwympo fod yn uwch wrth adsefydlu yn yr awyr agored.

Gall y perygl o gwympo hefyd fod yn uwch wrth ddefnyddio mathau penodol o aelodau artiffisial fel prosthesis gyda phen-glin sy’n symud. Bydd y Tîm ALAC yn tynnu’ch sylw at hyn.

Byddwch yn cael gwybodaeth am gwympo yn ystod eich adsefydlu. Efallai y bydd y tîm Ffisiotherapi yn gofyn i chi ymarfer codi o’r llawr fel rhan o’ch adsefydlu. Os oes unrhyw weithgareddau, fel symud yn yr awyr agored/ ymarfer cwympo nad ydych yn teimlo’n gyfforddus yn eu cwblhau, rhowch wybod i’r tîm Ffisiotherapi.

Gall adsefydlu achosi dirywiad yng nghroen gweddill eich aelod sydd wedi’i thrychu, gan achosi i’r croen rwygo. Byddwn yn monitro eich croen yn agos yn ystod y cyfnod adsefydlu. Bydd angen i chi hefyd fonitro eich aelod sydd wedi’i thrychu yn ofalus rhwng sesiynau adsefydlu. Dywedwch wrth y tîm ALAC os ydych yn cael unrhyw broblemau yn ystod neu ar ôl eich adsefydlu.

O bryd i’w gilydd, ni ydym yn gallu parhau â’r broses adsefydlu oherwydd problemau croen.

Efallai y byddwch yn cael problemau gyda’ch aelod sydd ar ôl yn ystod adsefydlu a gall adsefylu achosi i’r croen rwygo. Os nad yw’r croen yn gwella gallai hyn arwain at drychiad arall. Byddwn yn monitro eich croen yn agos yn ystod y cyfnod adsefydlu. Bydd angen i chi hefyd fonitro’ch aelod sydd ar ôl yn ofalus rhwng sesiynau adsefydlu. Dywedwch wrth y tîm os ydych yn sylwi ar unrhyw broblemau neu newidiadau yn eich aelod sydd ar ôl. Efallai y byddwn yn eich cyfeirio at podiatreg er mwyn i’ch aelod sydd ar ôl gael ei asesu ac i ofyn am gyngor o ran faint o bwysau y gallwch ei gymryd drwy’r aelod hwnnw.

Gall adsefydlu hefyd achosi mwy o straen ar yr aelod sydd ar ôl o ran unrhyw broblemau sydd gennych eisoes fel arthritis. Dywedwch wrth y tîm os ydych yn cael unrhyw broblemau yn ystod neu ar ôl eich cyfnod adsefydlu.

O bryd i’w gilydd, nid ydym yn gallu parhau â’r broses adsefydlu oherwydd y problemau a nodir uchod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â’r wybodaeth uchod, cysylltwch â’r tîm yn y Ganolfan Aelodau Artiffisial a Chyfarpar (ALAC) ar:

029 2184 8100

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.