Gwasanaeth Asesu Symudedd a Gyrru Cymru

Nod yr asesiad yw gwerthuso gallu corfforol a gwybyddol yr unigolyn i yrru cerbyd modur yn ddiogel ac yn gyfforddus. Ar gyfer gyrwyr ag anabledd corfforol, mae gan ein canolfan ystod eang o gerbydau wedi’u haddasu i weddu i ofynion penodol yr unigolyn. Ar gyfer gyrwyr sy’n profi newidiadau mewn gweithrediad gwybyddol, mae ein tîm arbenigol yn gallu cynnig gwerthusiad o’r swyddogaeth wybyddol sydd ei hangen ar gyfer gyrru’n ddiogel.

Er mwyn cael asesiad gyrru llawn mae’n rhaid i chi feddu ar drwydded yrru gyfredol a gallu darllen plât rhif safonol cerbyd o bellter o 20 metr. Ni ddylech fod wedi cael trawiad epileptig neu blacowt o fewn y cyfnod blaenorol o 12 mis.

Atgyfeiriadau

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer cleifion sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru. Gallwch gyfeirio eich hun drwy ffonio’r ganolfan neu lenwi’r ffurflen gais ar y wefan. Cymerir cyfeiriadau hefyd gan y DVLA neu Motablity.

Sut i Gyfeirio

Gellir lawrlwytho copi o’n ffurflen atgyfeirio o’n gwefan neu cysylltwch â’r swyddfa a bydd fersiwn argraffedig yn cael ei hanfon atoch.

Asesiad

Bydd y tîm yn cwblhau asesiad cynhwysfawr gan gynnwys asesiad yn y car ac yn darparu cyngor a gwybodaeth arbenigol. Bydd yr asesiad hefyd yn cynnwys gwerthusiad o’ch galluoedd corfforol, gwybyddol a gweledol sydd eu hangen ar gyfer gyrru. Ar ddiwedd yr asesiad bydd y cynghorydd yn trafod y canlyniad. Bydd adroddiad ysgrifenedig yn cael ei anfon atoch yn y post.

Gellir cynnal asesiadau teithwyr a gofalwyr hefyd ar gyfer pobl ag anawsterau mynediad. Mae’r asesiad yn archwilio trosglwyddiadau diogel ac anghenion teithio, addasrwydd cerbydau, offer a storfa.

Gellir trefnu asesiad gyrru o gadair olwyn hefyd. Rhaid i’ch cadair olwyn bweredig gael prawf damwain addas.

Adolygu

I bobl sydd â chyflwr dirywiol, rydym hefyd yn darparu gwasanaeth adolygu i sicrhau eich diogelwch parhaus wrth yrru.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r ganolfan neu ewch i’r wefan

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Asesu Symudedd a Gyrru Cymru
Ysbyty Rookwood
Ffordd y Tyllgoed
Llandaf
Caerdydd
CF5 2YN

Ffon: 029 20 555130

Edrychwch ar dudalen Gwasanaeth Asesu Symudedd a Gyrru Cymru am ragor o fanylion.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.