Sglerosis Ymledol (MS)

Mae MS yn fath o gyflwr llidiol awtoimiwn niwrolegol, sy’n golygu ei fod yn gyflwr sy’n effeithio ar yr ymennydd a llinyn asgwrn y cefn. Gall MS achosi ystod eang o symptomau posibl, gan gynnwys problemau gyda cherdded, cydbwysedd, golwg, symudiad braich, teimlad, anawsterau gyda’r bledren a’r coluddyn, blinder, poen a meddwl neu anawsterau emosiynol. Mae’n gyflwr hirdymor a all achosi anabledd difrifol weithiau, er y gall fod yn ysgafn weithiau.

Beth alla i ei wneud i gadw fy hun yn iach i fyw gydag MS?

“Wnes i ddim dewis cael MS, ond gallaf ddewis sut i fyw ag ef”
– dyfyniad gan berson sy’n byw gydag MS.

O dystiolaeth ymchwil ac adroddiadau gan unigolion sy’n byw gydag MS, rydym yn gwybod bod cynnal iechyd cyffredinol da yn bwysig iawn i fyw’n dda gydag MS. Felly mae bwyta diet da, cymryd rhan mewn gweithgaredd, rhoi’r gorau i ysmygu, cysgu’n dda, yfed alcohol yn gymedrol a gofalu am eich iechyd meddwl i gyd yn bwysig. Mae gan y wefan hon ddolenni i’ch helpu gyda materion o’r fath.

adnoddau’r Bwrdd Iechyd

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro Wasanaeth MS/Niwro-Lidiol Arbenigol, Canolfan Helen Durham, yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae’r tîm yn cefnogi unigolion yn ardaloedd Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, a Chwm Taf drwy ddarparu diagnosis, addasu triniaethau cyffuriau, a chyngor/addysg ar fyw gydag MS. Mae’r Tîm hefyd yn weithgar mewn ymchwil MS sy’n edrych ar achosion ac ataliad y clefyd.

Mae’r tîm yn dîm amlddisgyblaethol a arweinir gan Ymgynghorwyr Meddygol sy’n cynnwys meddygon, Nyrsys Arbenigol, Ffisiotherapyddion, Therapydd Galwedigaethol, Seicolegydd, staff gweinyddol, a thîm ymchwil.

Mae Atgyfeiriad Cychwynnol yn cael ei wneud trwy atgyfeiriad uniongyrchol gan Feddyg Teulu ac Arbenigwr Clinigol arall. Unwaith y bydd y Tîm yn gwybod amdanynt, gall unigolion sy’n byw gydag MS gysylltu â’r tîm ar ein gwasanaeth peiriant ateb i ofyn am gyngor.

Mae gwybodaeth fanylach a mwy diweddar am MS, materion cyfoes a’n gwasanaeth i’w gweld ar dudalennau MS gwefan BIP Caerdydd a’r Fro.

Adnoddau Gwefan Cenedlaethol a Argymhellir i gael rhagor o wybodaeth am MS, triniaethau, cyngor ar symptomau a chymorth cyffredinol

Manylion cyswllt:

Canolfan Helen Durham
UHW
Caerdydd
CF14 4XW

Peiriant ateb ffôn: 029 2074 5018

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.