Ffisiotherapi Iechyd Meddwl Oedolion

Mae’r tîm Ffisiotherapi Iechyd Meddwl Oedolion yn gweithio ar draws y Bwrdd Iechyd fel rhan o’r tîm amlddisgyblaethol sy’n gofalu am bobl sydd ag afiechyd meddwl. Maen nhw’n gweithio ar draws lleoliadau cleifion mewnol a chymunedol gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i ddod ag agweddau corfforol a meddyliol ar iechyd ynghyd er mwyn sicrhau’r llesiant gorau posibl a chynorthwyo adferiad.

Beth sydd gan Ffisiotherapi i’w wneud ag iechyd meddwl?

Mae dau brif ateb i hyn:

 • Yn aml, mae’r rhai sy’n dioddef o salwch meddwl hirdymor mewn mwy o berygl o ddatblygu problemau iechyd corfforol fel clefyd cardiofasgwlaidd.
 • Mae pobl sydd â chyflyrau hirdymor yn aml yn cael anawsterau iechyd meddwl o ganlyniad i’w symptomau parhaus.

Yn y ddau achos hyn, gall bod ag arbenigedd mewn iechyd corfforol ac iechyd meddyliol fod o gymorth mawr ar gyfer datblygu cynllun rheoli/triniaeth llwyddiannus.

Mae llawer o dystiolaeth hefyd fod gweithgarwch corfforol a/neu ymarfer corff yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl pobl.

Manteision iechyd ymarfer corff rheolaidd yw:

 • Gwell ffitrwydd cardiofasgwlaidd
 • Gwell cwsg
 • Dylanwad cadarnhaol ar syndrom metabolig a diabetes
 • Llai o straen
 • Gwell hwyliau
 • Mwy o egni a llai o flinder
 • Llai o bryder ac iselder
 • Llai o arwahanrwydd cymdeithasol
 • Gwella hunan-barch
 • Gwella swyddogaethau gwybyddol ac ansawdd bywyd

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Mae pryder yn cael llawer o effeithiau corfforol ar y corff, fel diffyg anadl a chynnydd yng nghyfradd y galon, efallai y byddwch hefyd yn teimlo’ch ceg yn sych neu gryndod. Gall deall beth sy’n digwydd y tu mewn i’ch corff sy’n arwain at y newidiadau hyn fod o gymorth wrth leihau’r gofid y maen nhw’n ei achosi. Yn ogystal â’r gweithgaredd corfforol hwn, yn aml gellir defnyddio ymarferion anadlu ac ymarfer corff cyffredinol i helpu i reoli’r symptomau hyn. Mae’r ffisiotherapyddion sy’n gweithio yn y tîm hefyd wedi cael hyfforddiant mewn therapi derbyn ac ymrwymiad, cyfweld cymhellol a therapi ymddygiad gwybyddol (CBT) er mwyn eu galluogi i integreiddio agweddau corfforol a meddyliol gorbryder.
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content