Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ffisiotherapi Iechyd Meddwl Oedolion

Mae’r tîm Ffisiotherapi Iechyd Meddwl Oedolion yn gweithio ar draws y Bwrdd Iechyd fel rhan o’r tîm amlddisgyblaethol sy’n gofalu am bobl sydd ag afiechyd meddwl. Maen nhw’n gweithio ar draws lleoliadau cleifion mewnol a chymunedol gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i ddod ag agweddau corfforol a meddyliol ar iechyd ynghyd er mwyn sicrhau’r llesiant gorau posibl a chynorthwyo adferiad.

Beth sydd gan Ffisiotherapi i’w wneud ag iechyd meddwl?

Mae dau brif ateb i hyn:

 • Yn aml, mae’r rhai sy’n dioddef o salwch meddwl hirdymor mewn mwy o berygl o ddatblygu problemau iechyd corfforol fel clefyd cardiofasgwlaidd.
 • Mae pobl sydd â chyflyrau hirdymor yn aml yn cael anawsterau iechyd meddwl o ganlyniad i’w symptomau parhaus.

Yn y ddau achos hyn, gall bod ag arbenigedd mewn iechyd corfforol ac iechyd meddyliol fod o gymorth mawr ar gyfer datblygu cynllun rheoli/triniaeth llwyddiannus.

Mae llawer o dystiolaeth hefyd fod gweithgarwch corfforol a/neu ymarfer corff yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl pobl.

Manteision iechyd ymarfer corff rheolaidd yw:

 • Gwell ffitrwydd cardiofasgwlaidd
 • Gwell cwsg
 • Dylanwad cadarnhaol ar syndrom metabolig a diabetes
 • Llai o straen
 • Gwell hwyliau
 • Mwy o egni a llai o flinder
 • Llai o bryder ac iselder
 • Llai o arwahanrwydd cymdeithasol
 • Gwella hunan-barch
 • Gwella swyddogaethau gwybyddol ac ansawdd bywyd

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Mae pryder yn cael llawer o effeithiau corfforol ar y corff, fel diffyg anadl a chynnydd yng nghyfradd y galon, efallai y byddwch hefyd yn teimlo’ch ceg yn sych neu gryndod. Gall deall beth sy’n digwydd y tu mewn i’ch corff sy’n arwain at y newidiadau hyn fod o gymorth wrth leihau’r gofid y maen nhw’n ei achosi. Yn ogystal â’r gweithgaredd corfforol hwn, yn aml gellir defnyddio ymarferion anadlu ac ymarfer corff cyffredinol i helpu i reoli’r symptomau hyn. Mae’r ffisiotherapyddion sy’n gweithio yn y tîm hefyd wedi cael hyfforddiant mewn therapi derbyn ac ymrwymiad, cyfweld cymhellol a therapi ymddygiad gwybyddol (CBT) er mwyn eu galluogi i integreiddio agweddau corfforol a meddyliol gorbryder.
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content