Helpu perthynas neu ffrind yn yr ysbyty

Pethau i ddod i mewn: 

Yn ystod arhosiad claf yn yr ysbyty mae’n bwysig cynnal trefn ddyddiol cymaint â phosibl. Mae hyn yn cynnwys cleifion yn codi o’r gwely, gwisgo eu dillad eu hunain a chael mynediad at eiddo personol.

Os oes gennych chi berthynas neu ffrind yn yr ysbyty ar hyn o bryd, gallwch chi helpu i gefnogi eu hadsefydliad a’u hadferiad trwy ddarparu’r eitemau angenrheidiol ar gyfer eu harhosiad yn yr ysbyty:

  • Dweud wrth staff ar y ward sut mae eich ffrind neu berthynas fel arfer yn cyflawni eu gweithgareddau bob dydd a beth sydd o bwys iddyn nhw yn ddefnyddiol iawn i helpu eu hadferiad
  • Dillad dydd h.y. crysau-T, trowsus, sgertiau, siwmperie. 
  • Dillad nos h.y. Pyjamas, gynau gwisgo
  • Dillad isaf h.y. Pants, knickers, sanau
  • Esgidiau priodol h.y. esgidiau a sliperi sy’n ffitio’n dda gyda gafael da
  • Y cymorth cerdded y byddent fel arfer yn ei ddefnyddio gartref
  • Golchi bagiau h.y. brethyn wyneb, sebon, brws dannedd, past dannedd, diaroglydd, brwsh gwallt, eitemau misglwyf
  • Cymhorthion Cyfathrebu h.y. cymhorthion clyw, sbectol, chwyddwydr, dannedd ffug.
  • Pethau i basio’r amser h.y. llyfrau, cylchgronau, lliwio, dyfeisiau electronig fel tabledi a ffonau symudol – pe byddent fel arfer yn defnyddio un gartref. 

Adferiad:

Mewn unrhyw ward ysbyty, dim ond rhan o adsefydlu claf yw gweld therapydd (Ffisiotherapydd, Therapydd Galwedigaethol, Therapydd Lleferydd, Dietegydd). Gall adsefydlu ddigwydd drwy’r amser, a fydd yn helpu’ch perthynas neu ffrind i wella’n gyflymach a chael ei ryddhau adref yn gynt.

Pethau fel golchi a gwisgo eu hunain fel y gallant, neu gyda chymorth os oes angen, eistedd allan o’r gwely yn ystod y dydd neu yn yr ystafell ddydd os yw ar gael, codi a cherdded o gwmpas yn rheolaidd gyda chymorth neu’n annibynnol pan fo’n ddiogel, a gwneud unrhyw beth. ymarferion y maent wedi cael eu cynghori.

Gall defnyddio dyddiadur adsefydlu i’w galluogi i olrhain eu cynnydd fod yn arf defnyddiol:

Enghraifft o ddyddiadur adsefydlu

Os mai chi yw eu perthynas agosaf, mae’n bosibl y bydd therapydd ar y ward yn cysylltu â chi i ofyn cwestiynau ichi am sut y byddai eich perthynas yn ymdopi gartref fel arfer. Mae hyn yn cynnwys pa fath o eiddo y maent yn byw ynddo, gweithgareddau bywyd bob dydd fel ymolchi a gwisgo, tasgau domestig a sut y byddent fel arfer yn symud o gwmpas.

Rhyddhau adref:

Unwaith y bydd eich ffrind neu berthynas yn barod i gael ei ryddhau, byddent wedi cael eu hasesu i weld a oes angen unrhyw adsefydlu neu gymorth ychwanegol gartref.

Ymhlith y gwasanaethau y gallent fod wedi cael eu hatgyfeirio iddynt mae: pecyn gofal hirdymor, tîm adnoddau cymunedol (CRT), gwasanaethau cleifion allanol.

Unwaith y byddwch gartref mae’n bwysig bod eich ffrind neu berthynas yn cadw’n actif i helpu gyda’u hadferiad, boed hynny’n weithgareddau yn y cartref ac o’i gwmpas, neu’n ymuno â grwpiau cymunedol a chyfleusterau hamdden, mae dolenni i wasanaethau a gwybodaeth a all helpu gyda hyn, ar y dudalen hon

Ymweld:

Oherwydd y pandemig COVID-19 mae ein polisïau ymweld ag ysbytai wedi newid.

Am ragor o wybodaeth gweler ein prif safle ysbyty

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.