Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Adnoddau Defnyddiol – Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol

Mae tîm Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol wedi creu rhestr o adnoddau i helpu teuluoedd i fwyta’n dda, symud a chwarae a mwynhau lles emosiynol yng Nghaerdydd a’r Fro.

Cafodd y dudalen hon ei chreu ym mis Rhagfyr 2022. Edrychwch ar wefannau sefydliadau unigol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Little boy running down a park path

Cliciwch isod i weld yr adnoddau sydd o ddiddordeb i chi:

Bwyta’n Iach

Adnoddau defnyddiol ar fwyta’n Iach

Symud a Chwarae

Adnoddau defnyddiol ar fod yn egnïol

Lles

Adnoddau defnyddiol ar iechyd meddwl i deuluoedd

Bwyta’n Iach i Deuluoedd

Better Health Healthier FamiliesY cynllun “Newid am Oes” wedi’i ddiweddaru er mwyn eich cefnogi chi a’ch teulu i fwyta’n iachach a symud mwy, gydag amrywiaeth o ryseitiau a syniadau am weithgareddau.

Cliciwch yma i fynd i wefan Better Health, Healthier Families 

Nutrition Skills for Life | Sgiliau Maeth am OesY nod yw sicrhau bod gan bawb yng Nghymru y sgiliau, y cyfle a’r hyder i gael gafael ar y bwyd sydd ei angen arnynt er mwyn byw yn iach.

Cliciwch yma i fynd i wefan Sgiliau Maeth am Oes.

Every Child logo

Rhaglen y blynyddoedd cynnar wedi’i hariannu gan lywodraeth Cymru yw Dechrau’n Deg. Mae’n cefnogi rhieni sydd â phlentyn o dan 4 oed trwy ddarparu cyngor iechyd, cymorth sgiliau dysgu a syniadau ymarferol i’w helpu i arwain eu plant tuag at ddyfodol mwy disglair.

Mae’r rhaglen yn cael ei chefnogi gan Dîm Maeth a Deieteteg ymroddedig gan ddefnyddio amrywiaeth o fentrau cymunedol sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Mae Vegpower yn gynghrair genedlaethol nid-er-elw a’i nod yw ysbrydoli a chefnogi plant wrth gynyddu faint o lysiau maen nhw’n eu bwyta.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan Vegpower 

Symud a Chwarae

Bod yn egnïol yw un o’r pethau pwysicaf y gallwn ni ei wneud i gefnogi ein hiechyd a’n lles. Dylai plant a phobl ifanc gymryd rhan mewn o leiaf 1 awr (60 munud) o weithgarwch y dydd yn ystod yr wythnos. Gall hyn gynnwys pob math o weithgareddau ymarfer corff, gweithgareddau ar ôl ysgol, chwarae, clybiau chwaraeon a cherdded i’r ysgol ac oddi yno.

Gweithgareddau i Blant

Rhowch gynnig ar y fideo ymarfer corff hwyliog, sy’n seiliedig ar chwarae i blant.

 • Children chasing bubblesMae Seimon yn dweud
  Gwnewch awgrymiadau fel “Mae Simon yn dweud… neidia i fyny ac i lawr 5 gwaith; gwna 5 naid seren; cropian ar draws yr ystafell; martsia fel milwr yn dy unfan”
 • Cwrs rhwystrau dan do neu yn yr awyr agored
  Defnyddiwch bethau o’r cartref i greu cwrs hwyliog – gofynnwch i’ch plentyn ddylunio un i chi.
 • “Mae’r Llawr yn Lafa”
  Defnyddiwch obenyddion neu fatiau wedi’u gwasgaru ar draws yr ystafell
 • Cystadleuaeth dawnsio / bymps cerddorol / delwau cerddorol
 • “Rholiwch y dis” Cytunwch ar 4-6 o wahanol symudiadau e.e. naid seren, hopian, neidio, sgwatio, a’u hysgrifennu ar bapur, yna rhowch y darnau o bapur mewn het. Tynnwch ddarn o bapur o’r het, rolio’r dis ac yna cwblhewch yr un nifer o symudiadau sydd ar y dis.
 • Helfa drysor dan do / yn yr awyr agored
  Gosodwch gliwiau mewn ystafelloedd gwahanol i fyny’r grisiau yn y tŷ – mae’n rhaid i’ch plentyn fynd i fyny / i lawr y grisiau i ddod o hyd i gliwiau a dod â nhw’n ôl bob tro.
 • Peidiwch â gadael i’r balŵn gyffwrdd y llawr
  Batiwch falŵn yn ôl ac ymlaen a pheidiwch â gadael iddi gyffwrdd y llawr.
 • Gêm tic gyflym yn yr ardd
 • Cerdded fel anifail
  Gofynnwch i’ch plentyn symud fel anifeiliaid gwahanol i gyfeiliant cerddoriaeth e.e. neidio fel broga / cangarŵ, ymlusgo fel neidr, stompio fel eliffant ac yn y blaen
 • Chwythu swigod ac mae’n rhaid i’ch plentyn eu byrstio
 • Gêm barasiwt
  Gofynnwch i 2/3 person ddal cynfas fawr a’i pharasiwtio i fyny ac i lawr tra byddwch chi’n cymryd eich tro i redeg oddi tani.

Playful Childhoods LogoYmgyrch gan CHWARAE CYMRU sy’n ceisio helpu rhieni a gofalwyr i roi amser, lle a chefnogaeth i blant chwarae gartref ac yn eu cymunedau lleol.

Cliciwch yma i fynd i wefan Plentyndod Chwareus

Learning Station logoAdnodd addysgol gyda fideos am ddim sy’n cynnwys rwtîns dawnsio a cherddoriaeth.

Cliciwch yma i fynd i wefan Learning Station website.

Go NoodleAmrywiaeth o adnoddau ar gyfer plant ac oedolion sy’n annog ac yn cefnogi datblygiad iechyd a hunanddarganfod. Amrywiaeth o fideos ac adnoddau i’w hargraffu ar gael ar-lein.

Cliciwch yma i fynd i wefan Go Noodle

Oedran: 6-18 oed.
Lleoliad: Clwb Rygbi y Barri, CF62 9TH
Enghreifftiau o weithgareddau:

 • Hwb Menywod Rygbi Islanders
 • Clwb Ieuenctid Reservoir

Cliciwch yma i fynd i’r wefan

Grŵp aml-chwaraeon sy’n cynnig sesiynau aml-chwaraeon neu chwaraeon penodol i blant, pobl ifanc ac oedolion trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’n cael ei redeg gan hyfforddwyr profiadol wedi’u gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Pris: £3.50 y sesiwn neu £6 am 2 sesiwn olynol

Oedran: Yn amrywio o 4 i 11 oed.

Lleoliadau:
Pafiliwn Grangetown, CF11 7LJ a Chanolfan Gymunedol Maes y Coed CF14 4PP

Cliciwch yma i gael gwybodaeth archebu ac amser

Gweithgareddau i’r teulu cyfan

Rhaglen i bobl 16 oed neu’n hŷn. Mae’n rhaid iddynt gael eu cyfeirio gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Pris: £2.00 y sesiwn (sesiwn 1 awr)
 • Hyd: 4-32 wythnos yn dibynnu ar y rheswm cyfeirio
 • Cysylltu: Gofynnwch i’ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol

Active for LifeThe Active for Life website is designed to support children find fun and engaging ways to hit the recommended daily amount of physical activity.

Free tips and activities available on website or via newsletter that parents/guardians can sign up too.

Click here for the Active for Life website

Mover more eat wellNod y mudiad hwn yw ysbrydoli unigolion a sefydliadau i wneud newidiadau cadarnhaol i’w ffordd o fyw, gan greu symudiad cymdeithasol ar gyfer gwella iechyd a lles ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.

Cliciwch yma i fynd i wefan Symud Mwy, Bwyta’n Iach Cymru

Menter gymdeithasol arobryn gyda 15 mlynedd o brofiad sy’n cefnogi pobl i ddod â newidiadau cadarnhaol i’w bywydau drwy weithgaredd awyr agored ystyrlon.

Oedran: Pob oed

Lleoliad: Ledled Abertawe, Caerdydd a Bro Morgannwg

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Adnodd lles sy’n cynnig amrywiaeth o wybodaeth yn ymwneud â gwasanaethau i blant a phobl ifanc ac oedolion.

Cliciwch yma i ymweld â’r wefan. 

Gweithgareddau i deuluoedd yng Nghaerdydd

Adnodd ar-lein yw “Hwb Chwaraeon Caerdydd” i’r rhai sy’n byw yng Nghaerdydd sy’n chwilio am glybiau chwaraeon lleol a rhagor. Mae’r wefan yn cynnig amrywiaeth eang o awgrymiadau a chynghorion ar sut i fod yn fwy actif o ddydd i ddydd ac ystod o weithgareddau lleol hygyrch.

Cliciwch yma i fynd i wefan Chwaraeon Caerdydd

Adnodd sy’n hyrwyddo’r amrywiaeth gyfoethog o ddigwyddiadau, lleoedd a gweithgareddau awyr agored sydd gan ddinas Caerdydd i’w cynnig mewn mannau awyr agored.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Nod Canolfan Addysg Parc Bute yw dod â phobl ifanc i gysylltiad agos â’r amgylchedd naturiol er mwyn meithrin diddordeb yn y byd o’u cwmpas.

Pris: Rhad ac am ddim

Oedran: amrywiaeth o ddigwyddiadau addas i bob oed

Cliciwch yma i ddarganfod mwy

Mae’r Global Gardens Project yn dod â chymunedau ynghyd drwy arddio a bwyd.

Oedran: Pob oedran (gan gynnwys gweithgareddau penodol sy’n addas i blant).

Lleoliad: Rhandiroedd Flaxland, oddi ar Heol yr Eglwys Newydd, CF14 3NY.

Cliciwch yma am amseroedd a gwybodaeth archebu

Mae Grow Cardiff yn elusen gofrestredig ar lawr gwlad sy’n rhoi cymorth ymarferol i bobl o bob oed a chefndir i greu a chynnal mannau tyfu sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt ledled y ddinas.

Lleoliad: Prosiectau ledled dinas Caerdydd.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Gweithgareddau i deuluoedd ym Mro Morgannwg

Gweithgareddau i blant ag anableddau ac anghenion ychwanegol

Cynllun gan Gyngor Caerdydd sy’n galluogi plant a phobl ifanc anabl 5-14 oed i fwynhau chwarae yn eu cymuned leol.

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am Dimau Chwarae ledled Caerdydd

Key CreateGwasanaeth sy’n cynnal gweithdai adrodd straeon, cerddoriaeth a symud sy’n gynhwysol ar gyfer pob oedran a gallu i’r rhai ag anableddau ar draws de Cymru ac ar-lein dros Zoom.

Cliciwch yma i weld gwefan Key Create.

Mae sesiynau chwarae yn cael eu cynnal bob dydd Sadwrn ar gyfer plant gydag anableddau cymhleth ac anghenion meddygol. Mae’r cynllun yn defnyddio staff nyrsio cymunedol cymwys a medrus iawn i hwyluso chwarae mewn amgylcheddau diogel, glân a diheintiedig

Lles

  Stepiau logo

Mae’r Tîm Iechyd Meddwl Sylfaenol yn cwrdd â phobl ifanc (dan 18 oed) a’u teuluoedd i helpu gydag amrywiaeth o anawsterau gan gynnwys straen, pryder a hwyliau isel.

Rhif ffôn: 02920 536 795

Cliciwch yma i fynd i wefan Stepiau ar gyfer plant a phobl ifanc

Cliciwch yma i fynd i wefan Stepiau ar gyfer Gwasanaeth iechyd meddwl sylfaenol i oedolion.

CYPF Children, Young People & Family Health Service - hand holding familyMae’r gwasanaeth hwn yn cynnig gwasanaethau Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl arbenigol i blant a phobl ifanc dan 18 oed yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys gwahanol weithwyr proffesiynol sy’n cynnig cefnogaeth gyfeillgar ac anfeirniadol i bawb, gan ganolbwyntio ar wrando, siarad a chydweithio er mwyn darganfod beth allai eu helpu.

Cliciwch yma am wefan y Gwasanaeth Iechyd Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Gwasanaeth sy’n cefnogi staff a phobl ifanc mewn ysgolion prif ffrwd ledled Caerdydd a’r Fro.

Cyswllt: schoolinreach.cav@wales.nhs.uk

Cardiff Third Sector Council C3SC Cyngor Trydydd Sector CaerdyddC3SC yw’r sefydliad seilwaith ymbarél ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector yng Nghaerdydd. Mae’n darparu cyngor, cymorth, a gwybodaeth arbenigol i elusennau lleol a mudiadau gwirfoddol.

Cliciwch yma i weld rhestr o leoliadau a grwpiau cysylltiedig.

Mae safle GIG Every Mind Matters wedi creu amrywiaeth o fideos ar gyfer pobl ifanc sy’n rhoi awgrymiadau am gwsg, ymarfer corff, delio gyda newid, a sut i ofalu amdanoch eich hun ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cliciwch yma i weld fideos ar amryw o bynciau hunanofal ac iechyd meddwl.

Adnoddau i Blant a Phobl Ifanc

Meic with a smily face microphone

Gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed. Ar agor 8am tan hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Gallwch gysylltu â’r tîm dros y ffôn, drwy neges destun neu sgwrs ar-lein. Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol.

Cliciwch yma i fynd i wefan Meic Cymru

Prif elusen y DU ar gyfer iechyd meddwl pawb. Mae gan yr elusen ymagwedd iechyd meddwl cyhoeddus tuag at atal, dod o hyd i atebion i unigolion, y rhai sydd mewn perygl, ac i gymdeithas, er mwyn gwella lles meddwl pawb. Mae’n rhoi cymorth ymarferol er mwyn goroesi, gwella ac atal problemau iechyd meddwl.

Cliciwch yma i fynd i’r wefan Iechyd Meddwl

Head above the wavesSefydliad dielw o Gaerdydd sy’n codi ymwybyddiaeth am hunan-niweidio ac iselder ymysg pobl ifanc. Mae ganddo amrywiaeth o offer arwain a hunangymorth er mwyn cefnogi pobl ifanc.

Cliciwch yma i fynd i’r wefan: Head Above the Waves.

Young Minds - Fighting for Young People's Mental HealthAr gyfer pobl ifanc a rhieni, gyda chyngor a chymorth ymarferol i bobl ifanc, a gwybodaeth ar sut i gael gafael ar gymorth.
Cliciwch yma i fynd i wefan Young Minds

Cliciwch yma i weld Canllaw Young Minds i Rieni.

Mae Cosmic Kids yn defnyddio ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar drwy fideos, adrodd straeon a chwarae rôl mewn sesiynau. Gallwch chi gael mynediad am ddim trwy YouTube.

Cliciwch yma i i fynd i’r wefan

Adnoddau i rieni

Young Minds - Fighting for Young People's Mental HealthFor young people and parents with practical tips and advice for young people, as well as information on accessing support.

Cliciwch yma i weld Canllaw Young Minds i Rieni 

Mae’r dolenni hyn yn cael eu rhoi er mwyn cynnig gwybodaeth yn unig; nid ydynt yn gyfystyr â chymeradwyaeth gan Wasanaethau Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol i unrhyw un o gynhyrchion, gwasanaethau na barn y sefydliad nac unigolion. Nid oes gan AFAL gysylltiad â’r sefydliadau ac nid yw’n ysgwyddo unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb, cyfreithlondeb na chynnwys y safle allanol nac chysylltiadau dilynol.

Hefyd yn yr adran hon

Manylion Cyswllt

Atgyfeiriadau

Mae mynediad i’r gwasanaeth Teuluoedd Egnïol, Bywydau Egnïol drwy atgyfeirio. Gall gweithiwr gofal iechyd proffesiynol gysylltu â’r tîm i ofyn am ffurflen atgyfeirio.

Mae hunangyfeirio’n cael ei dderbyn a’i annog hefyd. Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i ofyn am y ffurflen.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content