Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Mae fy mhlentyn yn ffyslyd iawn wrth fwyta

Mae’n beth cyffredin iawn i blant, yn enwedig plant bach, fynd drwy gyfnod o gael llai o ddiddordeb mewn bwyd a bod yn ffyslyd am y bwydydd y byddan nhw’n eu bwyta.

Ar ôl y flwyddyn gyntaf mae cyfradd twf plant yn arafu a bydd eu chwant bwyd yn lleihau’n naturiol. Os ydych chi’n poeni am bwysau neu faint mae eich plentyn yn tyfu, dylech siarad â’ch ymwelydd iechyd.

child holding a banana. Copyright Children's Speech and Language Therapy, Cardiff and Vale UHB

Yn ystod y cyfnod hwn, mae plant yn dysgu sgiliau newydd ac mae ganddyn nhw lai o ddiddordeb mewn eistedd i fwyta a rhoi’r gorau i wneud beth bynnag oedden nhw’n ei wneud cyn hynny. Mae plant bach a phlant ifanc angen dod yn fwy annibynnol – byddan nhw’n awyddus i fwydo eu hunain ac mae gwrthod bwyd yn ffordd dda o fynegi eu hunain!

Peidiwch â phoeni am beth mae eich plentyn yn ei fwyta yn ystod bob pryd neu yn ystod y dydd. Rydyn ni i gyd yn bwyta mwy, neu lai, ambell ddiwrnod. Mae’n well meddwl am yr hyn mae eich plentyn yn ei fwyta dros gyfnod o wythnos.

Os yw eich plentyn yn iach ac egnïol, mae’n cael yr hyn sydd ei angen arno!

Cofiwch fod cyfnod o salwch, torri dannedd neu rwymedd yn gallu effeithio ar archwaeth hefyd. Gall eich ymwelydd iechyd roi cyngor ar sut i reoli’r pethau hyn.

Cyngor defnyddiol

Beth i’w wneud…

 • Ceisiwch gynnwys eich plentyn wrth siopa am fwyd, dewis bwyd y teulu a pharatoi prydau bwyd gyda’ch gilydd.
 • Cadwch at drefn reolaidd o brydau amser brecwast, cinio a swper, a chofiwch fod angen byrbryd ganol bore a chanol y prynhawn ar rai bach hefyd. Gadewch o leiaf 2 awr rhwng prydau bwyd a byrbrydau. Bwytewch gyda’ch gilydd fel teulu mor aml â phosibl fel bod eich plentyn yn eich gweld chi’n mwynhau bwyta.
 • Cynigwch ychydig o fwyd syml, iach, a lliwgar. Mae plant yn aml yn gallu cael eu llethu gan ormod o fwyd ac yn gwrthod bwyta. Os ydyn nhw’n gallu bwyta ychydig bach ar y tro, yna byddan nhw’n gofyn am fwy os oes angen. Canmolwch nhw am yr hyn maen nhw’n ei fwyta.
 • Cynigwch fwyd bys a bawd fel brechdanau bach, ambell i sglodyn, darnau o lysiau neu ffrwythau sy’n hawdd eu dal a’u bwyta neu ffyn bara a dip – mae’r rhain yn ffefrynnau gan blant achos eu bod nhw’n gallu bwydo eu hunain heb help.
 • Os yw eich plentyn yn dweud nad yw’n hoffi un math o fwyd, cofiwch ei gynnig iddo eto. Mae’n cymryd rhwng 12 a 15 gwaith o drio bwyd newydd cyn i chi benderfynu eich bod chi’n hoffi/casáu rhywbeth!
 • Peidiwch â chynhyrfu os bydd eich plentyn yn gadael bwyd ar ôl. Dim ond am 20 munud y dylai pryd bwyd bara pan fydd plant yn fach. Os yw eich plentyn wedi gwrthod bwyd, peidiwch â chynnig dewis arall; ewch â’r plât oddi ar y bwrdd heb wneud unrhyw sylw a chynnig rhywbeth gwahanol y tro nesaf.
 • Ar adegau gwahanol yn ystod y dydd (nid adeg pryd bwyd), gwnewch weithgareddau hwyliog gyda’ch plentyn i archwilio bwydydd. Gallwch fwynhau gwasgu, rholio, adeiladu, tynnu lluniau a phaentio gyda bwyd. Bydd hyn wir yn helpu i adeiladu hyder eich plentyn i fwynhau bwyd heb unrhyw ddisgwyliad na phwysau i’w fwyta.

Peidiwch â…

 • Gadael i’ch plentyn yfed gormod cyn pryd o fwyd.
 • Rhoi potel o laeth yn lle pryd o fwyd.
 • Ceisio cuddio bwyd nad yw eich plentyn yn ei hoffi mewn bwyd y mae’n hapus i’w fwyta rhag ofn iddo wrthod bwyta hwnnw hefyd!
 • Cynnig pryd neu ddiod arall os na fydd eich plentyn yn bwyta. Cliriwch y bwyd yn bwyllog heb wneud unrhyw sylwadau.
 • Ceisio hudo, gorfodi na llwgrwobrwyo plentyn i fwyta.
 • Defnyddio teganau na’r teledu i dynnu sylw eich plentyn wrth iddo fwyta. Defnyddiwch amser bwyd fel cyfle i eistedd, siarad a bwyta gyda’ch gilydd fel teulu.

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar y strategaethau defnyddiol hyn ac yn dal i bryderu am arferion bwyta eich plentyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd Plant i wneud atgyfeiriad am gymorth pellach.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content