Mae fy mhlentyn yn ffyslyd iawn wrth fwyta

Mae’n beth cyffredin iawn i blant, yn enwedig plant bach, fynd drwy gyfnod o gael llai o ddiddordeb mewn bwyd a bod yn ffyslyd am y bwydydd y byddan nhw’n eu bwyta.

Ar ôl y flwyddyn gyntaf mae cyfradd twf plant yn arafu a bydd eu chwant bwyd yn lleihau’n naturiol. Os ydych chi’n poeni am bwysau neu faint mae eich plentyn yn tyfu, dylech siarad â’ch ymwelydd iechyd.

child holding a banana. Copyright Children's Speech and Language Therapy, Cardiff and Vale UHB

Yn ystod y cyfnod hwn, mae plant yn dysgu sgiliau newydd ac mae ganddyn nhw lai o ddiddordeb mewn eistedd i fwyta a rhoi’r gorau i wneud beth bynnag oedden nhw’n ei wneud cyn hynny. Mae plant bach a phlant ifanc angen dod yn fwy annibynnol – byddan nhw’n awyddus i fwydo eu hunain ac mae gwrthod bwyd yn ffordd dda o fynegi eu hunain!

Peidiwch â phoeni am beth mae eich plentyn yn ei fwyta yn ystod bob pryd neu yn ystod y dydd. Rydyn ni i gyd yn bwyta mwy, neu lai, ambell ddiwrnod. Mae’n well meddwl am yr hyn mae eich plentyn yn ei fwyta dros gyfnod o wythnos.

Os yw eich plentyn yn iach ac egnïol, mae’n cael yr hyn sydd ei angen arno!

Cofiwch fod cyfnod o salwch, torri dannedd neu rwymedd yn gallu effeithio ar archwaeth hefyd. Gall eich ymwelydd iechyd roi cyngor ar sut i reoli’r pethau hyn.

Cyngor defnyddiol

Beth i’w wneud…

 • Ceisiwch gynnwys eich plentyn wrth siopa am fwyd, dewis bwyd y teulu a pharatoi prydau bwyd gyda’ch gilydd.
 • Cadwch at drefn reolaidd o brydau amser brecwast, cinio a swper, a chofiwch fod angen byrbryd ganol bore a chanol y prynhawn ar rai bach hefyd. Gadewch o leiaf 2 awr rhwng prydau bwyd a byrbrydau. Bwytewch gyda’ch gilydd fel teulu mor aml â phosibl fel bod eich plentyn yn eich gweld chi’n mwynhau bwyta.
 • Cynigwch ychydig o fwyd syml, iach, a lliwgar. Mae plant yn aml yn gallu cael eu llethu gan ormod o fwyd ac yn gwrthod bwyta. Os ydyn nhw’n gallu bwyta ychydig bach ar y tro, yna byddan nhw’n gofyn am fwy os oes angen. Canmolwch nhw am yr hyn maen nhw’n ei fwyta.
 • Cynigwch fwyd bys a bawd fel brechdanau bach, ambell i sglodyn, darnau o lysiau neu ffrwythau sy’n hawdd eu dal a’u bwyta neu ffyn bara a dip – mae’r rhain yn ffefrynnau gan blant achos eu bod nhw’n gallu bwydo eu hunain heb help.
 • Os yw eich plentyn yn dweud nad yw’n hoffi un math o fwyd, cofiwch ei gynnig iddo eto. Mae’n cymryd rhwng 12 a 15 gwaith o drio bwyd newydd cyn i chi benderfynu eich bod chi’n hoffi/casáu rhywbeth!
 • Peidiwch â chynhyrfu os bydd eich plentyn yn gadael bwyd ar ôl. Dim ond am 20 munud y dylai pryd bwyd bara pan fydd plant yn fach. Os yw eich plentyn wedi gwrthod bwyd, peidiwch â chynnig dewis arall; ewch â’r plât oddi ar y bwrdd heb wneud unrhyw sylw a chynnig rhywbeth gwahanol y tro nesaf.
 • Ar adegau gwahanol yn ystod y dydd (nid adeg pryd bwyd), gwnewch weithgareddau hwyliog gyda’ch plentyn i archwilio bwydydd. Gallwch fwynhau gwasgu, rholio, adeiladu, tynnu lluniau a phaentio gyda bwyd. Bydd hyn wir yn helpu i adeiladu hyder eich plentyn i fwynhau bwyd heb unrhyw ddisgwyliad na phwysau i’w fwyta.

Peidiwch â…

 • Gadael i’ch plentyn yfed gormod cyn pryd o fwyd.
 • Rhoi potel o laeth yn lle pryd o fwyd.
 • Ceisio cuddio bwyd nad yw eich plentyn yn ei hoffi mewn bwyd y mae’n hapus i’w fwyta rhag ofn iddo wrthod bwyta hwnnw hefyd!
 • Cynnig pryd neu ddiod arall os na fydd eich plentyn yn bwyta. Cliriwch y bwyd yn bwyllog heb wneud unrhyw sylwadau.
 • Ceisio hudo, gorfodi na llwgrwobrwyo plentyn i fwyta.
 • Defnyddio teganau na’r teledu i dynnu sylw eich plentyn wrth iddo fwyta. Defnyddiwch amser bwyd fel cyfle i eistedd, siarad a bwyta gyda’ch gilydd fel teulu.

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar y strategaethau defnyddiol hyn ac yn dal i bryderu am arferion bwyta eich plentyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd Plant i wneud atgyfeiriad am gymorth pellach.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content