Mae fy mhlentyn yn ei chael hi’n anodd bwyta ac yfed (e.e. yn peswch, yn tagu)

Os ydy’ch plentyn wedi bod yn tagu ac yn anymwybodol

Sut i roi CPR i fabanod

Mae’r fideo yma gan Wasanaeth Ambiwlans Sant Ioan yn dangos CPR i fabanod o dan un oed.

Sut i wneud CPR i blant

Mae’r fideo yma gan Wasanaeth Ambiwlans Sant Ioan yn dangos CPR i blant dros un oed.

Os yw eich plentyn yn tagu ar hyn o bryd (y llwybr anadlu wedi’i rwystro’n sydyn) ond mae’n dal yn ymwybodol ac yn ymateb i chi:

 • Os gallwch chi weld rhywbeth yn ei geg, ac rydych chi’n siŵr y gellir ei dynnu’n hawdd, ceisiwch ei dynnu.
 • Os yw eich plentyn yn pesychu, anogwch y plentyn i barhau i besychu.
 • Galwch am gymorth gan oedolyn arall yn y tŷ os yn bosib. Peidiwch â gadael y plentyn ar ei ben ei hun.

Os na all eich plentyn beswch a chael gwared ar y rhwystr, yna mae’n rhaid i chi daro ergydion cefn:

Os yw eich babi o dan 1 oed

 • Eisteddwch a rhowch eich babi i orwedd ar eich glin, yn wynebu am i lawr, gan gynnal ei ben gyda’ch llaw. 
 • Gyda gwaelod eich llaw, rhowch hyd at 5 ergyd siarp i ganol y cefn rhwng llafnau’r ysgwydd. 
 • Os nad yw ergydion cefn yn lleddfu’r tagu, bydd angen i chi wneud gwthiadau brest i’ch babi (o dan 1 oed). 
 • Rhowch eich babi i orwedd ar ei gefn ar hyd eich glin. 
 • Dewch o hyd i asgwrn y fron a gosod 2 fys yn y canol. 
 • Rhowch 5 gwthiad siarp ar y frest, gan gywasgu’r frest i lawr (tua thraean y ffordd). 

Mae’r fideo hwn gan Wasanaeth Ambiwlans Sant Ioan yn dangos ‘Beth i’w Wneud os yw eich Babi yn Tagu’

Os yw eich babi dros 1 oed

 • Helpwch eich plentyn i wyro ymlaen a rhowch 5 ergyd cefn o’r tu ôl.
 • Os nad yw hyn yn clirio’r rhwystr, mae angen i chi roi gwthiad abdomen i’ch plentyn (dros 1 oed).
 • Sefwch/penliniwch y tu ôl i’ch plentyn. Rhowch eich breichiau o dan freichiau’r plentyn ac o amgylch rhan uchaf ei abdomen.
 • Caewch eich dwrn a’i osod rhwng y bogail a’r asennau.
 • Gafaelwch yn y llaw hon gyda’ch llaw arall a’i thynnu’n sydyn i mewn ac i fyny.
 • Gwnewch hyn hyd at 5 gwaith.
 • Peidiwch â rhoi pwysau ar yr asennau isaf.

Mae’r fideo hwn gan y Groes Goch Brydeinig yn dangos ‘Sut i Achub Plentyn sy’n Tagu’.

Os yw’r gwrthrych yn dal heb ei symud a bod eich plentyn yn dal yn ymwybodol, ffoniwch 999 am gymorth brys a pharhau i roi gwthiadau abdomen ac ergydion cefn nes bod help yn cyrraedd.

Cliciwch yma i ddarllen canllawiau’r GIG ar ‘Sut i atal plentyn rhag tagu’.

Rydym yn eich cynghori’n gryf i gysylltu â’r Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd ar frys os ydych chi’n credu bod eich plentyn yn:

 • Pesychu a thagu ar fwyd neu ddiod yn rheolaidd
 • Gwneud sŵn anadlu swnllyd neu wlyb ar ôl bwyta neu yfed
 • Dioddef o wefusau neu liw wyneb yn newid neu lygaid dagreuol wrth fwydo
 • Cael heintiau rheolaidd ar y frest ac angen gwrthfiotigau’n aml
 • Ieuengach na 6 mis ac yn gwrthod yfed o botel yn gyson
 • Ieuengach na 6 mis ac rydych chi’n pryderu am ei bwysau

Os ydych chi’n byw yn ardal Caerdydd a’r Fro, cysylltwch â’n gwasanaeth ar 029 2183 6585.

 • Mae diddyfnu babanod a rhoi gwahanol fathau o fwydydd i blant bach yn anodd iawn i lawer o rieni. Efallai nad yw’r symptomau mor ddifrifol â’r rhai sydd wedi’u disgrifio uchod ond yn aml iawn mae cyfog gwag, poeri bwyd, gwrthod bwyd a hyd yn oed chwydu yn bryderon y mae rhieni eisiau help i’w rheoli.
 • Yn gyntaf, ystyriwch os yw’ch plentyn yn sâl, yn rhwym neu’n dioddef o broblemau adlifo ac os yw hyn yn bosibilrwydd, siaradwch gyda’ch ymwelydd iechyd/ meddyg teulu gan fod y symptomau hyn yn effeithio ar fwydo.
 • Edrychwch ar y taflenni cyngor isod am syniadau ar sut i reoli cyfog gwag, cyflwyno bwyd solid, rhoi cynnig ar fwydydd newydd a symud ymlaen gyda gweadau bwyd. Rhowch gynnig ar y strategaethau yn y taflenni cyngor ond os bydd eich pryderon yn parhau, cysylltwch â’r adran Therapi Lleferydd ac Iaith i gael cyngor pellach.
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content