Beth os ydw i'n teimlo fel person gwahanol ar ôl COVID ?

“Rwy’n berson gwahanol, mae fy ngwerthoedd wedi newid a dydw i ddim yn gwybod pa fath o berson ydw i am fod”

Efallai eich bod chi’n teimlo fel person gwahanol ar ôl COVID-19 – bod y pethau sydd fwyaf pwysig i chi wedi newid.

Efallai y byddai’n ddefnyddiol ailasesu eich gwerthoedd a’r hyn sy’n bwysig i chi, er mwyn i chi allu ystyried sut rydych chi am fyw eich bywyd a symud ymlaen.

“Rwy’n berson gwahanol, ond dydw i ddim EISIAU hynny”

Efallai eich bod chi’n credu bod bod yn berson gwahanol yn beth drwg ac nad ydych chi’n gallu gwneud y pethau a oedd yn arfer bod yn bwysig iawn i chi.

Mae’n bwysig cofio bod gwella yn cymryd amser. Gallwn gymryd camau llai tuag at lle rydym eisiau bod. Fyddech chi ddim yn disgwyl gallu rhedeg marathon yn syth ar ôl treulio 6 mis wedi dioddef anaf!

Oherwydd nad ydych chi’n gallu gwneud y pethau yr oeddech chi’n arfer eu gwneud, efallai y byddwch chi hefyd yn teimlo bod hyn yn eich gwneud yn berson ‘salach’. Mae’n bwysig bod yn garedig â chi eich hun, sylwch ar y meddyliau hyn ac agorwch eich hunan iddyn nhw a deall mai ‘ymennydd dyn yr ogofâu’ sy’n ceisio ein gorfodi yn ôl i weithredu.

Cyfeiriwch yn ôl at yr ymarfer ‘dwylo caredig’ a datgysylltu oddi wrth y meddwl hwn, yn yr un modd ag y byddech chi’n datgysylltu oddi wrth fathau eraill o feddyliau a theimladau anghyfforddus.

Ceisiwch addasu eich dull gweithredu hefyd, er mwyn sicrhau eich bod yn dal i wneud y pethau sy’n bwysig i chi: 

  • Defnyddiwch gymhorthion cof i’ch helpu i feddwl yn glir.

  • Ewch i gwrdd â ffrindiau yn lleol neu’n rhithwir os yw teithio’n anodd.

  • Treuliwch amser gyda’r plant yn gwneud pethau gwahanol – chwarae gemau bwrdd yn hytrach na chwaraeon.

  • Cofiwch, rhan o’r nodau CAMPUS yw y dylen nhw fod yn gyraeddadwy – dylen nhw fod yn bethau rydym yn gallu eu cyflawni.

  • Gallwn ni barhau i fyw yn unol â’n gwerthoedd, hyd yn oed os oes angen inni addasu’r ffordd yr ydym yn gwneud hyn.

  • Gallai un o’n gwerthoedd fod yn ymarfer corff neu fod yn yr awyr agored yn amlach – gallwn ni sicrhau ein bod yn treulio amser yn yr awyr agored a bod ynghanol byd natur heb orfod gorymarfer.

“Felly beth alla i ei wneud?”

 • Edrychwch eto ar eich gwerthoedd a nodi’r pethau sy’n bwysig i chi nawr.
 • Sylwch ar y meddyliau rydych chi’n eu cael a cheisiwch ymarfer datgysylltu oddi wrth y meddyliau anghyfforddus amdanoch chi eich hun neu eich hunan-werth.
 • Crewch rai o’r nodau CAMPUS yn seiliedig ar y gwerthoedd hyn – cofiwch, dylai’r nodau hyn fod yn gyraeddadwy ac yn seiliedig ar eich gallu presennol.
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content