Beth os ydw i'n teimlo fel person gwahanol ar ôl COVID ?

“Rwy’n berson gwahanol, mae fy ngwerthoedd wedi newid a dydw i ddim yn gwybod pa fath o berson rydw i eisiau bod”

 • Efallai y byddwch yn teimlo eich bod yn berson gwahanol ar ôl COVID – bod y pethau sydd bwysicaf i chi wedi newid.
 • Efallai y byddai’n ddefnyddiol ailasesu eich gwerthoedd a’r hyn sy’n bwysig i chi, er mwyn i chi allu nodi sut rydych chi am fyw eich bywyd a symud ymlaen.

“Rwy’n berson gwahanol, ond dydw i ddim EISIAU bod”

 • Efallai eich bod chi wedi meddwl bod bod yn berson gwahanol yn beth drwg na allwch chi wneud y pethau oedd yn arfer bod yn bwysig iawn i chi.
 • Mae’n bwysig cofio ei fod yn mynd i gymryd amser i wella, ac y gallwn gymryd camau llai tuag at ble rydym eisiau bod: 
  • Yn union fel na ellir disgwyl i chi redeg marathon yn syth ar ôl treulio 6 mis wedi’ch anafu!
  • Efallai y byddwch chi hefyd yn teimlo oherwydd na allwch chi wneud y pethau roeddech chi’n arfer eu gwneud, mae hyn yn eich gwneud chi’n berson ‘gwaeth’. Mae’n bwysig bod yn garedig â chi’ch hun, sylwi ac agor i fyny i’r meddyliau hyn a deall mai ymennydd y caveman sy’n ceisio ein gorfodi yn ôl i weithredu:
   • Cyfeiriwch yn ôl at yr ymarfer ‘dwylo caredig’ a dadfachu o’r meddwl hwn, yn yr un modd ag y byddech yn dadfachu oddi wrth fathau eraill o feddyliau a theimladau anghyfforddus.
  • Gallwch hefyd addasu eich dull gweithredu i wneud yn siŵr ein bod yn dal i wneud y pethau sy’n bwysig i ni:
  • Defnyddio cymhorthion cof i helpu gyda niwl yr ymennydd.
  • Cyfarfod â ffrindiau yn lleol neu’n rhithwir os yw teithio’n anodd i ni.
  • Treulio amser gyda phlant mewn gwahanol ffyrdd fel chwarae gemau bwrdd yn hytrach na phêl-droed.
  • Cofiwch, rhan o’n nodau SMART yw y dylent fod yn gyraeddadwy – dylent fod yn bethau y gallwn eu cyflawni:
  • Gallwn barhau i fyw yn unol â’n gwerthoedd, hyd yn oed os oes angen i ni addasu’r ffordd yr ydym yn gwneud hyn.
  • Efallai mai un o’n gwerthoedd yw bod yn egnïol neu yn yr awyr agored – gallwn sicrhau ein bod yn treulio amser yn yr awyr agored a bod yn bresennol ym myd natur heb or-ymarfer.

“Felly beth alla i ei wneud?”

 • Ailedrychwch ar eich gwerthoedd a nodwch y pethau sy’n bwysig i chi nawr.
 • Sylwch ar y meddyliau rydych chi’n eu cael, ac ymarferwch ymatal rhag meddyliau anghyfforddus am eich synnwyr o hunan neu hunanwerth.
 • Crëwch rai nodau SMART yn seiliedig ar y gwerthoedd hyn – cofiwch, dylai’r nodau hyn fod yn gyraeddadwy yn seiliedig ar eich galluoedd presennol.
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.