Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Therapi Lleferydd ac Iaith a Chlefyd Parkinson

Ynglŷn â Chlefyd Parkinson 

Mae Clefyd Parkinson yn gyflwr niwrolegol cynyddol. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan Parkinsons UK.  Mae’r fideo hwn gan Parkinson’s UK yn fan cychwyn defnyddiol i gael gwybod beth yw Clefyd Parkinson.  

Dysgwch fwy am arwyddion a symptomau Clefyd Parkinson ar wefan Parkinson’s UK.   

Mae gan wefan Parkinson’s UK daflen wybodaeth hefyd sy’n esbonio’r gwahanol fathau o Glefyd Parkinson.  

Os ydych chin teimlon bryderus, wedich llethu neun cael trafferth ymdopi, cysylltwch âch meddyg teulu sy’n gallu eich cyfeirio at weithiwr gofal iechyd proffesiynol addas.  

Mae rhai unigolion sydd wedi cael diagnosis o Glefyd Parkinson yn gallu profi newidiadau yn eu lleferydd a llyncu wrth i’r cyflwr ddatblygu dros amser. Gall lleferydd yr unigolyn fynd yn aneglur ac yn anodd ei ddeall, a bydd angen mwy o ymdrech i lyncu hylif a bwyd. Dyma rai o’r anawsterau y gall pobl eu profi wrth fwyta ac yfed: 

  • Anawsterau wrth gnoi bwyd 
  • Colli bwyd neu ddiod o flaen y geg 
  • Anawsterau dechrau llyncu 
  • Tagu ar fwyd neu ddiod 
  • Bwyd yn glynu yn y gwddf 
  • Teimlo eu bod yn mygu 
  • Colli pwysau 
  • Heintiau rheolaidd ar y frest 
  • Diffyg anadl ar ôl llyncu 

Mae’r Gwasanaeth Therapi Lleferydd ac Iaith yn gallu helpu os byddwch chin sylwi ar y newidiadau hyn. Gallwch chi gael eich cyfeirio gan eich meddyg teulu neu nyrs/meddyg arbenigol neu gysylltu â nin uniongyrchol drwy e-bost neu ar 02920 743012. 

Mae ymarferion a strategaethau therapi lleferydd ac iaith defnyddiol yn cael eu hargymell o fewn yr ap My Parkinsons.Os byddwch chin chwilio am therapi lleferydd yn y bar chwilio, bydd detholiad o wybodaeth ar gael syn archwilio disgrifiadau ac ymarferion ir llais, awgrymiadau cyfathrebu, llyncu a rheoli poer.

Cymorth Lleol

Grŵp Cardiff Live Loud!

Mae gan dros 80 y cant o bobl â chlefyd Parkinson broblemau llais neu gyfathrebu. Ydych chin un ohonyn nhw?

Mae Live Loud! Zoom yn sesiwn grŵp cyfeillgar sy’n cael ei gynnal ar y platfform fideo-gynadledda Zoom. Byddwch angen gliniadur, llechen neu ffôn clyfar, mynediad i’r rhyngrwyd a gwe-gamera a meicroffon i gymryd rhan yn y sesiynau hyn.  

Mae sesiynau Live Loud! yn groesawgar a chefnogol. Maen nhw’n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr ac mae gan lawer ohonyn nhw Glefyd Parkinson. Yn y sesiynau gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n hwyl, yn amrywiol ac sy’n gallu gwella eich hyder i siarad mewn bywyd bob dydd. Mae’r gweithgareddau yn cynnwys ymarferion anadlu, adrodd barddoniaeth a chymryd rhan mewn trafodaethau grŵp.  

Nid oes tâl i fynychu’r grŵp. Mae croeso i bartneriaid a gofalwyr eich cefnogi os oes angen rhywfaint o help technegol arnoch chi. Fodd bynnag, rydym yn gofyn iddyn nhw beidio â chymryd rhan gan fod y sesiynau wedi’u bwriadu ar gyfer pobl y mae Clefyd Parkinson yn effeithio ar eu lleisiau.   

E-bostiwch Karen Chandler am ragor o wybodaeth am y prosiect Live Loud! neu ffoniwch Karen ar 07966827887. 

Beth mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro yn ei gynnig? 

Os ydych chi’n pryderu bod gennych chi neu rywun syn agos atoch chi Glefyd Parkinson, cysylltwch âch meddyg teulu.  

Manylion Cyswllt 

Contact details

Ffôn: 02920 743012

E-bost: Cav.Sltoutpatients@wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content