Deiet a Chlefyd Parkinson

Os oes gennych Glefyd Parkinson nid oes deiet penodol y dylech ei ddilyn, ond fe ddylai fod yn ddefnyddiol i chi ddilyn deiet mor iach ag y gallwch chi.

Yn gyffredinol, y rheolau ar gyfer dilyn deiet iach yw:

 • bwyta deiet amrywiol
 • bwyta dognau iach o fwydydd
 • bwyta’r cydbwysedd cywir o grwpiau bwyd
 • bwyta prydau rheolaidd
 • yfed digon o hylifau
 • bwyta o leiaf pum dogn o ffrwythau a llysiau y dydd

Bydd bwyta deiet cytbwys yn gwella eich iechyd a gall helpu i leddfu’r problemau amrywiol y gallech fod yn eu profi, gan gynnwys rhwymedd, hwyliau isel, dwysedd esgyrn is a newidiadau yn eich pwysau.

Cynnal pwysau iach

Clefyd Parkinson a cholli pwysau’n anfwriadol

Gall pobl â Chlefyd Parkinson weithiau colli pwysau’n anfwriadol, oherwydd diffyg archwaeth, defnyddio mwy o egni, anawsterau llyncu neu anawsterau wrth baratoi prydau bwyd. Gall hyn gynyddu eich risg o ddiffyg maeth a’i risgiau cysylltiedig. Isod ceir rhai awgrymiadau i chi roi cynnig arnyn nhw os ydych yn colli pwysau ac nad ydych yn dymuno gwneud hynny, neu os oes gennych chi ddiffyg archwaeth.

 • Bwytewch ychydig ac yn aml: Rhowch gynnig ar fwyta prydau llai gyda byrbrydau a diodydd maethlon rhyngddynt.
 •  Dylech gynnwys byrbrydau bach rhwng prydau bwyd i helpu i gynyddu eich calorïau’n gyffredinol, e.e. bisgedi, creision, sgons, cacennau te, caws a chraceri, crumpets, rholiau selsig/wyau selsig/samosas bychain.
 • Dewiswch fwydydd a diodydd llawn braster/ llawn calorïau, yn lle rhai â braster isel neu fwydydd a diodydd ‘deiet’
 • Ceisiwch gael pwdin unwaith neu ddwywaith y dydd, fel iogwrt braster llawn, hufen iâ, cacen, cwstard, pwdin reis.
 •  Ceisiwch gynnwys diodydd maethlon: defnyddiwch laeth braster llawn neu ddewisiadau llaeth calorïau llawn i wneud ysgytlaeth, smwddi, siocled poeth, coffi llaethog.
 •  Cyfoethogwch eich bwyd drwy ychwanegu caws ychwanegol, menyn, olew olewydd, mayonnaise neu hufen i’ch prydau

5 cam i ddeiet maethlon 

Cyfoethogi ac atgyfnerthu eich bwyd

Pryd i ofyn am gymorth a chyngor pellach:

Rydym yn argymell eich bod yn gofyn am gyngor gan eich meddyg teulu neu dîm Clefyd Parkinson os byddwch yn colli mwy na 5-10% o bwysau eich corff, os ydych dan bwysau (BMI < 20kg/m2), neu os ydych yn dal i golli pwysau er gwaethaf y cyngor uchod. Gallwch ddefnyddio’r offeryn sgrinio maeth BAPEN i wirio eich risg. Bydd yr offeryn sgrinio diffyg maeth hwn yn dweud wrthych os ydych mewn perygl isel, canolig neu uchel, ac yn rhoi cyngor pwysig i’ch helpu i oresgyn rhai o’r problemau hyn. Os yw eich canlyniad yn risg uchel mae’n bwysig i gysylltu â’ch meddyg teulu neu dîm Clefyd Parkinson a gofyn am gael ei atgyfeirio at ddeietegydd am gyngor a chymorth unigol.

Efallai na fydd rhywfaint o’r cyngor uchod yn addas i chi os ydych yn profi anawsterau llyncu (dysffagia). Os ydych wedi cael diagnosis o dysffagia ac yn colli pwysau’n anfwriadol, yna gofynnwch am atgyfeiriad at ddeietegydd am gyngor a chymorth unigol.

 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.