Cyfathrebu a Phobl ag Anawsterau Clyw

Os ydych chi neu rywun rydych yn gofalu amdano yn cael anhawster clywed, gall cyfathrebu fod yn heriol. Ar hyn o bryd, mae defnyddio gorchuddion wyneb oherwydd y pandemig COVID-19 yn ei gwneud yn anoddach cyfathrebu mewn rhai sefyllfaoedd. Mae hyn oherwydd ein bod ni i gyd yn gwylio wynebau ac yn cael gwybodaeth o fynegiant wyneb a symudiadau gwefusau, felly gall fod yn anodd ymgysylltu â’r person y tu ôl i’r mwgwd. Mae mesurau’n cael eu cymryd i ddatblygu mwgwd wyneb tryloyw sy’n cydymffurfio â safonau Prydeinig i’w ddefnyddio mewn amgylcheddau meddygol, ond nid yw hwn ar gael eto.

Bydd llawer o bobl â dementia hefyd yn byw gyda cholled clyw. Yn aml bydd pobl sy’n dioddef o golled clyw yn profi pendro, mae tystiolaeth i awgrymu bod pobl sydd wedi colli eu clyw hefyd yn fwy tebygol o ddatblygu dementia, er nad yw hyn yn hysbys ar hyn o bryd. Gall colled clyw heb ei ddiagnosio hefyd wneud i symptomau dementia ymddangos yn waeth. Darganfod mwy am ddementia a cholled clyw. Darganfod mwy am ddementia a cholled clyw

Darllenwch ganllawiau ar gyfathrebu effeithiol gyda rhywun na all glywed yn dda

Bydd angen i unrhyw un sy’n cael trafferth clywed gael asesiad o’u clyw. Ar hyn o bryd, dim ond mewn lleoliad gofal iechyd y mae hyn yn bosibl fel arfer. Os oes gennych golled clyw sydyn / poen clust / rhedlif o’ch clustiau, cysylltwch â’ch meddyg teulu cyn gynted â phosibl.

Cymhorthion clyw

Mae dyfeisiau gwrando cynorthwyol amrywiol ar gael yn fasnachol. Os oes gennych gymorth clyw eisoes a’i fod wedi rhoi’r gorau i weithio, mae’r adran Awdioleg yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn delio ag atgyweiriadau drwy’r post.

Os oes gennych gymorth clyw eisoes a’i fod wedi rhoi’r gorau i weithio, mae’r adran Awdioleg yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn delio ag atgyweiriadau drwy’r post

Mae canllawiau defnyddiol ar sut i gael y gorau o’ch cymhorthion clyw ar gael yn C2Hear Online.

Contact details

Os oes angen trwsio eich cymorth clyw, neu os oes angen i chi gysylltu â’r adran, gweler y manylion cyswllt isod:

Adran Awdioleg
Clinig 9 Cleifion Allanol
Ysbyty Athrofaol Cymru
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XW

Ffon: 02921 843179 or e-bostiwch y ffôn tîm audiology.helpline.CAV@wales.nhs.uk.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content