Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Uned Adsefydlu Niwrolegol Arbenigol

Mae’r Uned Adsefydlu Niwrolegol Arbenigol yn wasanaeth rhanbarthol ar gyfer cleifion sydd ag anafiadau caffaeledig i’r ymennydd. Mae’r cleifion yn elwa o wasanaeth therapi galwedigaethol arbenigol iawn sy’n helpu’r rhai sydd ag anafiadau i’r ymennydd i fyw bywydau mor foddhaus ac annibynnol â phosib.

 • Mae hyn yn cynnwys cleifion sydd ag:
 • Anaf trawmatig i’r ymennydd
 • Gwaedlif ar yr ymennydd
 • Enseffalitis
 • Anafiadau hypocsig i’r ymennydd
 • Tiwmorau’r ymennydd
 • Slerosis Ymledol.

Beth yw rôl Therapyddion Galwedigaethol?

Mae’r tîm Therapi Galwedigaethol ar gyfer Adsefydlu Niwrolegol Arbenigol wedi’i leoli yn y Ganolfan Adsefydlu Anafiadau Madruddyn y Cefn a Niwrolegol Arbenigol yn Ysbyty’r Brifysgol Llandochau ym Mhenarth. Rydyn ni’n gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol i drin pobl yn dilyn anaf i’r ymennydd. Rydyn ni’n gweithio gydag unigolion a’u teuluoedd i adnabod cryfderau yn ogystal â meysydd anhawster a sut y gall y rhain effeithio ar eu trefn ddyddiol. Rydyn ni’n gosod nodau ac yn cydweithio drwy’r cynllun adsefydlu tuag at gyflawni’r lefel uchaf bosibl o annibyniaeth a gallu.

Dyma rai o’r ffyrdd y gallwn ni helpu yn dilyn anaf i’r ymennydd:

 • Technegau addysgu a gweithgareddau sy’n ymwneud ag annibyniaeth mewn gweithgareddau dyddiol fel ymolchi a gwisgo neu baratoi prydau bwyd
 • Strategaethau i helpu gydag anawsterau gwybyddol
 • Cefnogaeth mynediad i’r gymuned, er enghraifft i helpu’r unigolyn i ddefnyddio archfarchnadoedd neu drafnidiaeth gyhoeddus
 • Help i ddychwelyd i wneud gweithgareddau cymdeithasol a chwaraeon / hobïau
 • Cyngor ar offer arbenigol fel cadeiriau olwyn, teclynnau codi, cymhorthion cegin
 • Asesiad symud a thrin
 • Addasiadau cartref ac asesiadau tai
 • Addysg a hyfforddiant i ofalwyr a theuluoedd
 • Sblintio i leihau tôn, cyfangiadau a gwella gosodiadau ymarferol

Mae therapyddion hyfforddedig yn asesu unigolion ag anhwylderau ymwybyddiaeth hirdymor. Rydym yn cynnal ystod o asesiadau arbenigol sy’n ceisio nodi ymwybyddiaeth bosibl mewn oedolion sydd â niwed difrifol i’r ymennydd a sefydlu a oes ganddyn nhw unrhyw alluoedd swyddogaethol a chyfathrebu.

Fideos ac adnoddau

Cliciwch yma am gasgliad o fideos, dolenni ac adnoddau sy’n ymdrin â materion a help i’r rhai sy’n gwella o, neu sy’n cael eu heffeithio gan, anaf i’r ymennydd.

Atgyfeiriadau
Mae atgyfeiriadau yn cael eu gwneud drwy’r meddyg ymgynghorol: Dr Andrea Lowman a Dr Ellie Marsh.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content