Uned Adnoddau Anadlol Cymunedol (CRRU)

Mae tîm yr Uned Adnoddau Anadlol Cymunedol (CRRU) yn cynnwys Nyrsys Clinigol Arbenigol, Ffisiotherapyddion, Therapydd Galwedigaethol ac Ymgynghorydd Arweiniol. Nod y gwasanaeth yw darparu gofal amlddisgyblaethol i gefnogi’r rhai sy’n byw gyda Chlefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD).

Darperir asesiadau a thriniaethau amrywiol i’r rhai sy’n dioddef o COPD megis:

  • sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’u cyflwr a strategaethau hunanreoli
  • ymlacio
  • ymarfer corff a rheoli pryder
  • iselder gyda’r nod o wella ansawdd bywyd cleifion a gofalwyr.

Mae’r tîm hefyd yn cynorthwyo cymorth rhyddhau cyflymach o’r ysbyty, gyda’r nod o leihau’r defnydd o welyau ac annog defnydd priodol o adnoddau Gofal Sylfaenol.

Mae’r tîm yn rhedeg Gwasanaeth Ocsigen Cartref y BIP, gan asesu a monitro’r rhai sydd angen therapi ocsigen hirdymor (LTOT) a chynnal asesiadau risg o safbwynt iechyd a diogelwch ar gyfer y rhai sy’n cael eu rhyddhau adref ag ocsigen lliniarol.

Proses Atgyfeirio CRRU

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau o amrywiaeth eang o ffynonellau – meddygon teulu, adrannau damweiniau ac achosion brys, staff wardiau cleifion mewnol, CRT’s a gwasanaethau eraill o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Rydym yn gweithio gydag unigolion 18 oed a hŷn. Rhaid i gleifion fod yn breswylwyr yng nghymunedau Caerdydd a’r Fro. Gellir dod o hyd i ffurflenni cyfeirio ar y dudalen fewnrwyd.

Cysylltwch â ni

Swyddfa’r Uned Adnoddau Anadlol Cymunedol (CRRU).
Ysbyty Athrofaol Llandochau
Heol Penlan
Llandochau
CF64 2XX

Community.ResourceUnit@wales.nhs.uk

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content