Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Uned Adnoddau Anadlol Cymunedol (CRRU)

Mae tîm yr Uned Adnoddau Anadlol Cymunedol (CRRU) yn cynnwys Nyrsys Clinigol Arbenigol, Ffisiotherapyddion, Therapydd Galwedigaethol ac Ymgynghorydd Arweiniol. Nod y gwasanaeth yw darparu gofal amlddisgyblaethol i gefnogi’r rhai sy’n byw gyda Chlefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD).

Darperir asesiadau a thriniaethau amrywiol i’r rhai sy’n dioddef o COPD megis:

  • sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’u cyflwr a strategaethau hunanreoli
  • ymlacio
  • ymarfer corff a rheoli pryder
  • iselder gyda’r nod o wella ansawdd bywyd cleifion a gofalwyr.

Mae’r tîm hefyd yn cynorthwyo cymorth rhyddhau cyflymach o’r ysbyty, gyda’r nod o leihau’r defnydd o welyau ac annog defnydd priodol o adnoddau Gofal Sylfaenol.

Mae’r tîm yn rhedeg Gwasanaeth Ocsigen Cartref y BIP, gan asesu a monitro’r rhai sydd angen therapi ocsigen hirdymor (LTOT) a chynnal asesiadau risg o safbwynt iechyd a diogelwch ar gyfer y rhai sy’n cael eu rhyddhau adref ag ocsigen lliniarol.

Proses Atgyfeirio CRRU

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau o amrywiaeth eang o ffynonellau – meddygon teulu, adrannau damweiniau ac achosion brys, staff wardiau cleifion mewnol, CRT’s a gwasanaethau eraill o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Rydym yn gweithio gydag unigolion 18 oed a hŷn. Rhaid i gleifion fod yn breswylwyr yng nghymunedau Caerdydd a’r Fro. Gellir dod o hyd i ffurflenni cyfeirio ar y dudalen fewnrwyd.

Cysylltwch â ni

Swyddfa’r Uned Adnoddau Anadlol Cymunedol (CRRU).
Ysbyty Athrofaol Llandochau
Heol Penlan
Llandochau
CF64 2XX

Community.ResourceUnit@wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content