Canolfan Adsefydlu Anafiadau Madruddyn y Cefn Cymr

Mae Canolfan Adsefydlu Anafiadau Madruddyn y Cefn Cymru wedi’i lleoli yn Ysbyty’r Brifysgol Llandochau. Mae’r Uned Anafiadau Madruddyn y Cefn yn un o ddeuddeg uned ddynodedig yn y DU. Mae cleifion yn cael eu derbyn i’r uned o Dde, Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae’r ganolfan yn darparu adsefydlu cleifion i oedolion sydd ag anaf i fadruddyn y cefn am amrywiol resymau, gan gynnwys trawma, cyflyrau meddygol ac ôl-lawfeddygol.

Mae cleifion yn cael eu derbyn i’r ganolfan adsefydlu unwaith y byddan nhw wedi cwblhau cam acíwt eu hanafu ac yn barod i gymryd rhan mewn rhaglen adsefydlu ddwys sy’n cynnwys:

  • Adsefydlu Tîm-Amlddisgyblaeth gan Therapyddion Galwedigaethol a Ffisiotherapyddion
  • Mewnbwn nyrsio gan gynnwys rheoli’r bledren a’r coluddyn a rheoli mannau gwasgu
  • Cymorth meddygol gan ymgynghorydd mewn meddygaeth adsefydlu
  • Cymorth seicolegol gan seicolegydd clinigol
  • Digwyddiadau addysgol a dolenni at asiantaethau cymorth allanol

Ysbyty Athrofaol Llandochau, Ffordd Penlan, Llandochau CF64 2XX

Atgyfeiriadau

Gellir cyfeirio cleifion priodol at Ganolfan Adsefydlu Anafiadau Madruddyn y Cefn Cymru drwy eu hymgynghorydd drwy Gronfa Ddata Anafiadau Madruddyn y Cefn Cenedlaethol

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content