Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Therapi Galwedigaethol mewn Meddygaeth, Ysbyty Athrofaol Llandochau

Mae’r tîm Therapi Galwedigaethol yn gweithio ar wardiau meddygol, gofal yr henoed ac anafiadau i’r asgwrn cefn yn Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Rydym yn gweithio gydag unigolion â chyflyrau meddygol amrywiol gan gynnwys cyflyrau cronig, newidiadau corfforol acíwt a’r rhai sydd angen gofal diwedd oes. Rydym yn asesu pobl i helpu i atal dirywiad mewn iechyd a gallu pobl i gynnal gweithgareddau bywyd bob dydd i gynyddu annibyniaeth ac i ailgyflwyno arferion a rolau dyddiol.

Gallwn atgyfeirio pobl at wasanaethau priodol i ddarparu adsefydlu a chymorth parhaus ar ôl iddynt gael eu rhyddhau. Rydym yn gweithio gyda’r unigolyn, aelodau’r teulu a gofalwyr i gydlynu rhyddhau.

Mae Therapyddion Galwedigaethol hefyd yn gweithio yn y tîm eiddilwch ar yr Uned Asesu Brys Meddygol i atal derbyniadau i’r ysbyty a dirywiad yng ngallu pobl i gynnal gweithgareddau bywyd bob dydd trwy asesiadau cynnar, ymyrraeth a sicrhau bod cynllun triniaeth effeithiol yn ei le.

Atgyfeiriadau: Gwneir atgyfeiriadau i’r tîm gan aelodau tîm amlddisgyblaethol pan fo unigolyn yn glaf mewnol yn YALl.

Cyfeiriad:
Prif Adran Therapi Galwedigaethol
Ysbyty Athrofaol Llandochau
Heol Penlan
Penarth CF64 2XX

Cyswllt: 02920 716043

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content