Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Gwasanaeth Asesu Gofal yr Henoed ac Ysbyty Dydd

Cynnwys Gwasanaeth Asesu Gofal yr Henoed

Mae’r Gwasanaeth Asesu Gofal yr Henoed (ECAS) ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn rhoi cymorth cynnar i bobl sydd mewn perygl oherwydd bod eu hiechyd yn dirywio. Gall cymorth cynnar alluogi pobl i aros gartref yn hytrach na mynd i’r ysbyty.

Mae’r Gwasanaeth Asesu Gofal yr Henoed yn darparu asesiadau amlddisgyblaeth (sy’n golygu y gall gynnwys meddygon, staff nyrsio, therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion) i bobl hŷn sy’n byw yn y gymuned. Yn aml mae person hŷn yn cael ei gyfeirio gan ei feddyg teulu.

Wrth ystyried sut i helpu i alluogi pobl i fyw’n ddiogel gartref, bydd y therapydd galwedigaethol yn y tîm yn asesu:

  • galluoedd y person
  • y sefyllfa gartref
  • y rhwydwaith cymorth a
  • thasgau sy’n bwysig iddo yn ei fywyd pob dydd.
Keeping Me Well elderly figure

Mae asesiadau yn gallu cynnwys ymolchi, gwisgo, coginio, mynediad i eiddo/ystafelloedd, diogelwch a dealltwriaeth gyfredol.

Fel arfer, bydd y therapydd neu’r technegydd galwedigaethol yn ymweld â’r person gartref i ddeall ei sefyllfa’n well. Maen nhw’n gallu dangos technegau i helpu gydag annibyniaeth, rhoi cyngor, darparu offer neu gyfeirio at wasanaethau eraill o fewn Caerdydd a’r Fro, gyda’r nod tymor hwy o wella annibyniaeth.

Cysylltwch â’ch meddyg teulu i gael eich atgyfeirio at y Gwasanaeth Asesu Gofal yr Henoed.

Ysbyty Dydd

Ysbyty dydd adsefydlu ar gyfer cleifion ag ystod eang o gyflyrau yw Ysbyty Dydd. Y ffocws yw adsefydlu, adfer ac atal derbyniadau i’r ysbyty.

Mae Ysbyty Dydd yn cael ei redeg gan dîm, sy’n cynnwys meddygon, staff nyrsio, therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion. Rydyn ni’n eich helpu i reoli eich cyflwr o’r diagnosis drwy ddatblygiad y salwch, gydag adolygiadau rheolaidd pan fo angen.

Mae therapyddion galwedigaethol yn gweithio gydag unigolion i ymdrin â materion sy’n effeithio ar eu ffordd o fyw. Mae’r rhain yn cynnwys lleihau risgiau cwympo, delio â gorbryder, datblygu strategaethau cofio, hylendid cwsg a rheoli blinder.

Beth alla i ei wneud i helpu rheoli fy nghyflwr?

Mae amrywiaeth o anawsterau cyffredin i’n cleifion isod a ffyrdd o reoli’r rhain. Cliciwch ar y rhai sy’n berthnasol i chi:

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content