Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Therapi Galwedigaethol mewn Meddygaeth yn Ysbyty Dewi Sant

Mae Tîm Therapi Galwedigaethol Ysbyty Dewi Sant yn darparu gwasanaethau adsefydlu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ar draws tair ward feddygol: Rhydlafar, Landsdowne ac Elizabeth.

Mae ein cleifion fel arfer dros 65 oed ac yn cael eu derbyn o ysbytai mwy ar gyfer adsefydlu pellach.

Mae therapyddion galwedigaethol yn gweithio gyda phobl sydd ag ystod o gyflyrau meddygol tymor byr a thymor hir, yn ogystal â’r rhai sydd angen gofal diwedd oes. Nod ein gwasanaeth yw helpu pobl i adennill a chynnal sgiliau, hyrwyddo cyfranogiad gweithredol mewn gweithgareddau bob dydd, ac atal derbyniadau i’r ysbyty yn y dyfodol.

Ar ôl cael asesiad arbenigol, rydyn ni’n adsefydlu cleifion drwy eu galluogi i wneud eu galwedigaethau dyddiol. Rydyn ni hefyd yn cyfeirio unigolion at wasanaethau cymunedol er mwyn hyrwyddo eu hannibyniaeth a’u diogelwch yn y cartref.

Ar gyfer eich arhosiad

Er mwyn ein helpu ni i’ch helpu chi, neu eich anwyliaid, pan fyddwch ar Ysbyty Dewi Sant, mae’n ddefnyddiol dod â’r eitemau canlynol gyda chi:

  • Esgidiau gyda chefnau
  • Dillad dydd (tua thair gwisg)
  • Dillad nos
  • Dillad isaf
  • Cymorth symudedd (os ydych chi’n defnyddio un gartref)
  • Bag ymolchi (does dim angen tywelion)
  • Cymhorthion clyw a batris
  • Sbectol ac unrhyw gymhorthion cyfathrebu eraill sy’n fuddiol i’r claf
  • Pethau o ddiddordeb – llyfrau, posau, iPad

Eich cadw chi neu eich Perthynas yn Iach Gartref

Y broses atgyfeirio: Mae therapi galwedigaethol yn darparu gwasanaeth adsefydlu pum diwrnod ar draws y tair ward feddygol yn Ysbyty Dewi Sant (dydd Llun i ddydd Gwener). Mae cleifion sydd angen therapi galwedigaethol yn cael eu cyfeirio gan aelodau o’r tîm amlddisgyblaeth yn ystod y broses dderbyn.

Cyfeiriad:
Ysbyty Dewi Sant, Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, CF11 9BX

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content