Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Adsefydlu Ysgyfeiniol

Atgyfeirir cleifion y gwasanaeth Adsefydlu Ysgyfeiniol o’r gymuned ac mae ganddynt gyflyrau cronig amrywiol ar yr ysgyfaint, gan gynnwys COPD- emffysema, broncitis ac ILD. Mae’r rhaglen amlddisgyblaethol yn rhedeg am 6 wythnos ac mae pob sesiwn yn cynnwys elfen addysgol, ymarfer corff ac ymlacio, yn seiliedig ar Safonau adsefydlu cydnabyddedig. Mae wedi’i anelu at y rhai sydd angen helpu i reoli diffyg anadl, neu sydd wedi dad-gyflyru’n gorfforol a/neu sydd angen cyngor a dulliau hunanreoli i wella ansawdd eu bywyd, hunan-barch a pherfformiad gweithredol.

Mae’r Uned Adsefydlu Ysgyfeiniol wedi’i lleoli yn ysbyty Llandochau. Mae’r tîm yn cynnwys ymgynghorydd anadlol, nyrs Clefyd Rhyngstitaidd yr Ysgyfaint Arbenigol (ILD), Cydlynydd, ffisiotherapydd, technegwyr generig, Dietegydd a Therapydd Galwedigaethol.

Bydd y Therapydd Galwedigaethol yn cwblhau asesiadau gwaelodlin, perfformiad swyddogaethol cyn gosod nodau tymor byr a hirdymor. Cyflawnir nodau trwy raglenni addysgol, a fydd yn cynnwys: 

  • rheoli straen a blinder
  • arbed ynni
  • cyfweld ysgogiadol,
  • hylendid
  • cwsg
  • ymlacio
  • ymwybyddiaeth ofalgar.

Cynhelir ymweliadau cartref pan fo angen a chofnodir GAS. Bydd cleifion sy’n cwblhau’r rhaglen yn cael yr offer a’r cyngor i allu hunan-reoli symptomau, teimlo’n fwy grymus gyda gwell gallu i ymarfer corff i gymryd rhan mewn gweithgareddau bywyd bob dydd.

Cyfeiriad:

Uned Adsefydlu Ysgyfeiniol
Ysbyty Athrofaol Llandochau
Heol Penlan
Llandochau
CF64 2XX

Cyswllt: 02921825615

Atgyfeiriadau: Tîm anadlol, gweithwyr proffesiynol amlddisgyblaethol a meddygon teulu.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content