Adsefydlu Ysgyfeiniol

Atgyfeirir cleifion y gwasanaeth Adsefydlu Ysgyfeiniol o’r gymuned ac mae ganddynt gyflyrau cronig amrywiol ar yr ysgyfaint, gan gynnwys COPD- emffysema, broncitis ac ILD. Mae’r rhaglen amlddisgyblaethol yn rhedeg am 6 wythnos ac mae pob sesiwn yn cynnwys elfen addysgol, ymarfer corff ac ymlacio, yn seiliedig ar Safonau adsefydlu cydnabyddedig. Mae wedi’i anelu at y rhai sydd angen helpu i reoli diffyg anadl, neu sydd wedi dad-gyflyru’n gorfforol a/neu sydd angen cyngor a dulliau hunanreoli i wella ansawdd eu bywyd, hunan-barch a pherfformiad gweithredol.

Mae’r Uned Adsefydlu Ysgyfeiniol wedi’i lleoli yn ysbyty Llandochau. Mae’r tîm yn cynnwys ymgynghorydd anadlol, nyrs Clefyd Rhyngstitaidd yr Ysgyfaint Arbenigol (ILD), Cydlynydd, ffisiotherapydd, technegwyr generig, Dietegydd a Therapydd Galwedigaethol.

Bydd y Therapydd Galwedigaethol yn cwblhau asesiadau gwaelodlin, perfformiad swyddogaethol cyn gosod nodau tymor byr a hirdymor. Cyflawnir nodau trwy raglenni addysgol, a fydd yn cynnwys: 

  • rheoli straen a blinder
  • arbed ynni
  • cyfweld ysgogiadol,
  • hylendid
  • cwsg
  • ymlacio
  • ymwybyddiaeth ofalgar.

Cynhelir ymweliadau cartref pan fo angen a chofnodir GAS. Bydd cleifion sy’n cwblhau’r rhaglen yn cael yr offer a’r cyngor i allu hunan-reoli symptomau, teimlo’n fwy grymus gyda gwell gallu i ymarfer corff i gymryd rhan mewn gweithgareddau bywyd bob dydd.

Cyfeiriad:

Uned Adsefydlu Ysgyfeiniol
Ysbyty Athrofaol Llandochau
Heol Penlan
Llandochau
CF64 2XX

Cyswllt: 02921825615

Atgyfeiriadau: Tîm anadlol, gweithwyr proffesiynol amlddisgyblaethol a meddygon teulu.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content