Tîm Anafiadau Ymennydd Cymunedol Arbenigol Rhanbarthol (CBIT)

Rydym yn wasanaeth cymunedol arbenigol sy’n darparu asesiad, adsefydlu a chefnogaeth i oedolion sydd wedi cael Anaf i’r Ymennydd neu drawmatig yn gwasanaethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Chwm Taf Morgannwg.

Gwybodaeth Pwysig

Rydym yn canolbwyntio ar eich adsefydlu parhaus, wedi’i arwain gennych chi o ran yr hyn sy’n bwysig – eich helpu i addasu yn ôl i fywyd yn eich cymuned a delio ag unrhyw newidiadau corfforol, gwybyddol, emosiynol, cyfathrebu neu ymarferol sydd wedi digwydd oherwydd yr anaf i’r ymennydd. . Rydym yn dîm amlddisgyblaethol seiliedig ar therapi ac nid oes gennym feddyg na nyrs yn rhan o’r tîm. Rydym yn cynnig cyfuniad o fewnbwn un-i-un a grŵp a gallwn gysylltu â thimau a gwasanaethau eraill a allai fod yn eich cefnogi hefyd.

Beth mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn ei Gynnig?

Ein Meini Prawf Atgyfeirio

Mae ein gwasanaeth yn cwmpasu’r Anafiadau i’r Ymennydd a Gafwyd yn glinigol sydd wedi cael diagnosis clinigol:

 • Anaf Trawmatig i’r Ymennydd (e.e. cwympo, damwain, ymosodiad);
 • Gwaedlif Is-Arachnoid;
 • Anaf Hypocsig i’r Ymennydd;
 • Tiwmorau (Ac eithrio Cynnydd Cyflym a Gradd Uchel);
 • Enseffalitis/ Cyflyrau Heintus eraill;
 • Camffurfiad arteriovenous (AVM).

I fod yn gymwys ar gyfer ein gwasanaeth:

 • Mae angen i’r anaf i’r ymennydd Caffaeledig fod wedi digwydd o fewn y 5 mlynedd diwethaf;
 • Rhaid i’r unigolyn fod yn feddygol sefydlog (h.y. heb fod â chyflwr cynyddol);
 • Mae’n rhaid mai anaf i’r ymennydd yw’r prif angen (yn hytrach nag anhawster arall megis anghenion iechyd meddwl neu ddefnyddio sylweddau); a
 • Rhaid iddynt ofyn am ddull tîm.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich atgyfeiriad, cysylltwch â’r tîm.

Meini Prawf Gwahardd

Nid yw ein gwasanaeth yn cwmpasu’r canlynol:

 • Strôc;
 • Amodau dirywiol;
 • Unigolion â symptomau cyfergyd/Ar ôl Cyfergyd (gan fod hyn yn gofyn am fath gwahanol o fewnbwn);
 • Nid ydym yn gweld unigolion sy’n byw mewn Cartrefi Preswyl neu Nyrsio;
 • Nid ydym yn cynnig gwasanaeth Argyfwng nac Ymateb Cyflym.

Gwasanaethau Lleol

 • CNRS-Caerdydd (CNRS RCT)
 • Niwroseicoleg
 • Ffisio cleifion allanol
 • SLT claf allanol
 • CRT

Manylion cyswllt

Ffon: 029 2182 7658

E-bost: Communitybrain.injuryteam@wales.nhs.uk

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.