Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Tîm Anafiadau Ymennydd Cymunedol Arbenigol Rhanbarthol (CBIT)

Rydym yn wasanaeth cymunedol arbenigol sy’n darparu asesiad, adsefydlu a chymorth i oedolion ag Anafiadau Trawmatig i’r Ymennydd yn ardaloedd Bwrdds Iechyd Caerdydd a’r Fro a Chwm Taf Morgannwg.

Neurons lit up across the brain

Rydym yn canolbwyntio ar eich adsefydlu parhaus, dan arweiniad chi o ran yr hyn sy’n bwysig. Rydym yn eich helpu i addasu’n ôl i fywyd yn eich cymuned a delio ag unrhyw newidiadau corfforol, gwybyddol, emosiynol, cyfathrebu neu ymarferol sydd wedi digwydd oherwydd anaf i’r ymennydd.

Rydym yn dîm amlddisgyblaethol sy’n seiliedig ar therapi ac nid oes gennym feddyg na nyrs fel rhan o’r tîm. Rydym yn cynnig cyfuniad o fewnbwn un-i-un a mewnbwn grŵp a gallwn gysylltu â thimau a gwasanaethau eraill a allai hefyd fod yn eich cefnogi.

Ein Meini Prawf Atgyfeirio

Mae ein gwasanaeth yn cwmpasu Anafiadau Caffaeledig i’r Ymennydd sydd wedi cael diagnosis clinigol

 • Anafiadau Trawmatig i’r Ymennydd (e.e. cwymp, damwain, ymosodiad)
 • Gwaedlif Is-Arachnoid
 • Anaf Hypocig i’r Ymennydd
 • Tiwmorau (heb gynnwys tiwmorau cynnydd cyflym a Gradd Uchel)
 • Enseffalitis neu cyflyrau heintus eraill
 • Camffurfiad Arteriovenous (AVM).

I fod yn gymwys ar gyfer ein gwasanaeth:

 • Mae angen i’r anaf i’r ymennydd caffaeledig fod wedi digwydd o fewn y 5 mlynedd diwethaf;
 • Rhaid i’r unigolyn fod yn sefydlog yn feddygol (h.y. heb gyflwr cynyddol);
 • Rhaid i anaf i’r ymennydd fod yn brif angen (yn hytrach nag anhawster arall fel anghenion iechyd meddwl neu ddefnyddio sylweddau); a
 • Rhaid bod angen dull tîm.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich atgyfeiriad, cysylltwch â’r tîm.

Meini Prawf Gwahardd

Nid yw ein gwasanaeth yn cwmpasu’r canlynol:

 • Strôc;
 • Amodau dirywiol;
 • Unigolion sydd â symptomau cyfergyd/ôl-cyfergyd (gan fod hyn yn gofyn am fath gwahanol o fewnbwn);
 • Nid ydym yn gweld unigolion sy’n byw mewn cartrefi preswyl neu gartrefi nyrsio;
 • Nid ydym yn cynnig gwasanaeth argyfwng nac ymateb cyflym.

Manylion cyswllt

Ffôn: 029 2182 7658

E-bost: Communitybrain.injuryteam@wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content