Therapi Galwedigaethol ar gyfer Cyflyrau Niwrolegol

Beth yw Niwroleg?

Niwroleg yw’r gangen o wyddoniaeth a meddygaeth sy’n delio â system nerfol y corff.
Mae’r system nerfol yn cynnwys yr Ymennydd, Madruddyn y cefn a’r Nerfau.

Mae anhwylderau a chyflyrau niwrolegol yn deillio o newidiadau, clefyd neu anaf i’r ymennydd, madruddyn y cefn neu’r nerfau

Ble gallaf ddod o hyd i Therapydd Galwedigaethol sy’n gweithio mewn Niwroleg?

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio o fewn y Bwrdd Iechyd fel rhan o dimau amlddisgyblaethol mewn meysydd fel:

  • Gwasanaethau Strôc Acíwt – wedi’u lleoli yn Ysbyty Athrofaol Cymru, yr Uned Adsefydlu Strôc Ranbarthol yn Ysbyty Athrofaol Llandochau, Tîm Rhyddhau Cynnar gyda Chymorth Strôc a’r Tîm Adsefydlu Niwrolegol Cymunedol
  • Tîm Sglerosis Ymledol
  • Tîm Cymunedol Anafiadau i’r Ymennydd
  • Uned Adsefydlu Anafiadau Madruddyn y Cefn Ranbarthol
  • Wardiau Niwrolegol a Niwrolawfeddygol Acíwt yn Ysbyty Athrofaol Cymru
  • Uned Adsefydlu Niwrolegol

Beth mae Therapyddion Galwedigaethol Niwrolegol yn ei wneud?

Mae Therapydd Galwedigaethol yn gweithio’n agos gydag unigolion sydd â’r cyflwr niwrolegol er mwyn deall eu cryfderau, yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw a’r rhwystrau a’r heriau a ddaw yn sgil byw gyda chyflwr o’r fath.

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn gweithio gydag unigolion, eu rhwydweithiau cymorth ac aelodau eraill o’r Tîm Arbenigol Niwrolegol, i edrych ar ffyrdd o gynnal gallu, addasu amgylcheddau a thasgau, addysgu strategaethau a sgiliau newydd, a helpu i ddysgu mwy am y cyflwr a’i effaith ar y person.

A allaf gyfeirio fy hun at Therapi Galwedigaethol?

Referral to Occupational Therapy is through referral to a specialist service only through a GP or Consultant.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.