Therapi Galwedigaethol mewn Llawfeddygaeth Fasgwlaidd

Mae’r Uned Fasgwlaidd yn gofalu am bobl sydd â chyflyrau sy’n effeithio ar y pibellau gwaed, neu’r cylchrediad.

Ward B2 yn Ysbyty Athrofaol Cymru yw’r brif ward lawfeddygol fasgwlaidd. Mae llawdriniaeth yn cynnwys gweithdrefnau i gynnal cylchrediad gwaed iach, yn ogystal â thorri aelod o’r corff – un o’r coesau fel arfer. 

 Mae cleifion yn cael eu cyfeirio at yr uned fasgwlar drwy unedau damweiniau ac achosion brys, atgyfeiriadau gan feddygon teulu neu arbenigedd arall o fewn yr ysbyty. Os oes un o aelodau isaf y corff (coesau) wedi cael ei dorri, byddwch yn cael eich cyfeirio’n awtomatig at y tîm Therapi Galwedigaethol. Bydd mathau eraill o lawdriniaeth a chyflyrau yn cael eu cyfeirio at y tîm Therapi Galwedigaethol os oes angen. 

 Mae’r Therapydd Galwedigaethol yn gallu asesu eich gweithgareddau bob dydd, fel ymolchi a gwisgo a pharatoi bwyd. Byddwn ni’n holi pa fath o gefnogaeth rydych chi’n ei chael gan deulu a ffrindiau hefyd. 

 Nod hyn yw gweld a oes angen cymorth arnoch pan ydych chi’n mynd adref. Efallai y byddwn ni’n ymarfer gweithgareddau gyda chi tra byddwch chi yma, ac os oes angen byddwn ni’n trefnu i chi gael cymorth pan fyddwch chi’n mynd adref. Gall hyn fod yn offer i wneud pethau’n haws neu atgyfeiriad at y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer anghenion gofal. Efallai byddwn ni’n asesu eich cartref i weld a yw’n addas hefyd. Er enghraifft, os ydych chi bellach yn defnyddio cadair olwyn, byddwn ni’n edrych i weld a oes digon o le iddi. Yna byddwn ni’n eich atgyfeirio at y Gwasanaethau Cymdeithasol, a fydd yn gwneud eu hasesiad eu hunain ac yn ymgymryd ag unrhyw addasiadau sydd eu hangen. Bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn eich asesu ar ôl i chi gael eich rhyddhau o’r ysbyty.  

 Os oes un o aelodau isaf y corff (coesau) wedi cael ei dorri, byddwn ni’n darparu cadair olwyn i chi.

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol eraill yn ystod eich arhosiad yn yr ysbyty. Mae’r rhain yn cynnwys ffisiotherapyddion, deietegwyr ac os oes angen, seicolegwyr. Os oes un o aelodau isaf y corff (coesau) wedi cael ei dorri, efallai y bydd rhywun o’r Ganolfan Aelodau Artiffisial a Chyfarpar yn eich gweld hefyd, er mwyn trafod cael aelod newydd (prosthesis). 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content