Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cylch y Gofynion Seicolegol
yn ystod Triniaeth

Bydd cydnabod y gofynion seicolegol fydd yn eich wynebu yn rhoi cyfle i chi wneud dewisiadau a all fod o fudd wrth i chi reoli eich lles seicolegol yn ystod triniaeth. 

Er enghraifft, os ydych chi’n pryderu nad ydych chi’n gwybod digon am eich triniaeth, efallai y byddai’n syniad da i chi ofyn am ragor o wybodaeth am y pethau sy’n eich pryderu i’r gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n gofalu amdanoch chi. 

Ceisiwch wybodaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â’ch gofal

 • Gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych am eich triniaeth
 • Rhannwch unrhyw bryderon sydd gennych

Gofynion seicolegol a strategaethau rheoli posibl

Gwybodaeth am driniaeth 

 • Gofynnwch am wybodaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â’ch gofal 
 • Gofynnwch gwestiynau am eich triniaeth 
 • Rhannwch eich pryderon 

Ymdeimlad o reolaeth 

Newidiadau ffisegol 

 • Gwnewch restr o’r pethau y gallwch eu rheoli a’r pethau na allwch eu rheoli 
 • Canolbwyntiwch eich egni ar yr hyn y gallwch ei reoli nawr 
 • Dysgwch fwy am gynllun eich triniaeth 
 • Meddyliwch beth allwch chi ei wneud nawr a allai eich helpu i ymdopi 
 • Ceisiwch barhau i ddilyn eich trefn ddyddiol lle bo hynny’n bosibl 
 • Gwnewch ‘becyn hunanofal emosiynol’ ar gyfer triniaeth 
 • Ceisiwch ymarfer hunandosturi 

Chwilio am ystyr 

 • Cadwch drefn ar eich meddyliau a’ch teimladau drwy ddefnyddio dyddiadur neu ar ffurf gelf 
 • Cysylltwch â’ch gwerthoedd a’r hyn sy’n bwysig i chi 
 • Siaradwch â phobl eraill sydd wedi cael profiad o ganser 
 • Mae cael lle gyda seicolegydd clinigol neu gwnselydd i fyfyrio a phrosesu eich profiad yn gallu bod o gymorth 
 • Dewiswch gyflymder sy’n eich siwtio chi: Efallai y bydd hi’n haws i chi wneud synnwyr o’ch profiad a dod o hyd i ystyr unwaith y bydd eich triniaeth wedi’i chwblhau 
 • Ceisiwch ymarfer hunan-dosturi 

Dod o hyd i gefnogaeth 

Rheoli perthnasau 

 • Rhowch wybod i deulu a ffrindiau beth fyddwch chi ei angen a beth fyddwch chi ddim eisiau 
 • Meddyliwch sut rydych chi am rannu gwybodaeth gyda ffrindiau a theulu 
 • Rhowch wybod i’r gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n gofalu amdanoch chi os oes gennych unrhyw gwestiynau, pryderon neu ddewisiadau 

Teimladau dwys

Efallai y byddwch chin gallu rhagweld rhai or heriau rydych yn debygol ou hwynebu yn ystod triniaeth. 

Gall paratoin seicolegol am driniaeth eich helpu i adnabod ffyrdd o reoli a hyrwyddo eich llesiant seicolegol yn ystod triniaeth. Fel gydag unrhyw fath o baratoi, maen amhosibl rhagweld cwrs y driniaeth ar hyn a allai fod yn heriol i chi. 

Cymorth a chefnogaeth bellach: 

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi i wella. 

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol. 

 • Cymorth Canser Macmillan:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Caerdydd:
  029 2240 8024
 • Gofal Canser Tenovus:
  0808 808 1010
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content