Cylch y Gofynion Seicolegol
yn ystod Triniaeth

Bydd cydnabod y gofynion seicolegol fydd yn eich wynebu yn rhoi cyfle i chi wneud dewisiadau a all fod o fudd wrth i chi reoli eich lles seicolegol yn ystod triniaeth. 

Er enghraifft, os ydych chi’n pryderu nad ydych chi’n gwybod digon am eich triniaeth, efallai y byddai’n syniad da i chi ofyn am ragor o wybodaeth am y pethau sy’n eich pryderu i’r gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n gofalu amdanoch chi. 

Ceisiwch wybodaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â’ch gofal

 • Gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych am eich triniaeth
 • Rhannwch unrhyw bryderon sydd gennych

Gofynion seicolegol a strategaethau rheoli posibl

Gwybodaeth am driniaeth 

 • Gofynnwch am wybodaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â’ch gofal 
 • Gofynnwch gwestiynau am eich triniaeth 
 • Rhannwch eich pryderon 

Ymdeimlad o reolaeth 

Newidiadau ffisegol 

 • Gwnewch restr o’r pethau y gallwch eu rheoli a’r pethau na allwch eu rheoli 
 • Canolbwyntiwch eich egni ar yr hyn y gallwch ei reoli nawr 
 • Dysgwch fwy am gynllun eich triniaeth 
 • Meddyliwch beth allwch chi ei wneud nawr a allai eich helpu i ymdopi 
 • Ceisiwch barhau i ddilyn eich trefn ddyddiol lle bo hynny’n bosibl 
 • Gwnewch ‘becyn hunanofal emosiynol’ ar gyfer triniaeth 
 • Ceisiwch ymarfer hunandosturi 

Chwilio am ystyr 

 • Cadwch drefn ar eich meddyliau a’ch teimladau drwy ddefnyddio dyddiadur neu ar ffurf gelf 
 • Cysylltwch â’ch gwerthoedd a’r hyn sy’n bwysig i chi 
 • Siaradwch â phobl eraill sydd wedi cael profiad o ganser 
 • Mae cael lle gyda seicolegydd clinigol neu gwnselydd i fyfyrio a phrosesu eich profiad yn gallu bod o gymorth 
 • Dewiswch gyflymder sy’n eich siwtio chi: Efallai y bydd hi’n haws i chi wneud synnwyr o’ch profiad a dod o hyd i ystyr unwaith y bydd eich triniaeth wedi’i chwblhau 
 • Ceisiwch ymarfer hunan-dosturi 

Dod o hyd i gefnogaeth 

Rheoli perthnasau 

 • Rhowch wybod i deulu a ffrindiau beth fyddwch chi ei angen a beth fyddwch chi ddim eisiau 
 • Meddyliwch sut rydych chi am rannu gwybodaeth gyda ffrindiau a theulu 
 • Rhowch wybod i’r gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n gofalu amdanoch chi os oes gennych unrhyw gwestiynau, pryderon neu ddewisiadau 

Teimladau dwys

Efallai y byddwch chin gallu rhagweld rhai or heriau rydych yn debygol ou hwynebu yn ystod triniaeth. 

Gall paratoin seicolegol am driniaeth eich helpu i adnabod ffyrdd o reoli a hyrwyddo eich llesiant seicolegol yn ystod triniaeth. Fel gydag unrhyw fath o baratoi, maen amhosibl rhagweld cwrs y driniaeth ar hyn a allai fod yn heriol i chi. 

Cymorth a chefnogaeth bellach: 

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi i wella. 

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol. 

 • Cymorth Canser Macmillan:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Caerdydd:
  029 2240 8024
 • Gofal Canser Tenovus:
  0808 808 1010
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content