Cylch Seicolegol y Galw yn ystod Triniaeth

Bydd cydnabod y gofynion seicolegol sy’n dod i’ch rhan yn eich galluogi i wneud dewisiadau sy’n helpu i wella’ch gallu i reoli eich lles seicolegol yn ystod triniaeth.

Er enghraifft, os yw gwybodaeth gyfyngedig am eich triniaeth yn eich poeni, efallai y byddai’n ddefnyddiol ceisio rhagor o wybodaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â’ch gofal am unrhyw gwestiynau neu bryderon sydd gennych.

 • Ceisiwch wybodaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â’ch gofal
 • Gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych am eich triniaeth
 • Rhannwch unrhyw bryderon sydd gennych

Galw seicolegol a strategaethau rheoli posibl

Gwybodaeth am driniaeth

 • Ceisiwch wybodaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â’ch gofal
 • Gofynnwch unrhyw gwestiynau sydd gennych am eich triniaeth
 • Rhannwch unrhyw bryderon sydd gennych

Ymdeimlad o reolaeth

Newidiadau corfforol

Chwilio am ystyr

 • Cadwch olwg ar eich meddyliau a’ch teimladau gan ddefnyddio dyddiadur neu ffurf ar gelfyddyd
 • Cysylltwch â’ch gwerthoedd a’r hyn sydd bwysicaf i chi
 • Siaradwch ag eraill sydd wedi profi canser
 • Gallai gofod i fyfyrio a phrosesu eich profiad gyda seicolegydd clinigol neu gwnselydd fod yn ddefnyddiol
 • Creu eich cyflymder eich hun: Efallai y byddwch yn ei chael hi’n haws gwneud synnwyr o’ch profiad a dod o hyd i ystyr unwaith y bydd eich triniaeth wedi’i chwblhau
 • Ymarfer hunan-dosturi

Dod o hyd i gefnogaeth

Rheoli perthnasoedd

 • Rhowch wybod i deulu a ffrindiau beth sydd ei angen arnoch chi a beth nad ydych chi ei eisiau
 • Meddyliwch am sut rydych chi eisiau rhannu gwybodaeth gyda ffrindiau a theulu
 • Rhowch wybod i’r gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n gofalu amdanoch os oes gennych unrhyw gwestiynau, pryderon neu ddewisiadau

Teimladau dwys

Efallai y byddwch yn gallu rhagweld rhai o’r heriau rydych yn debygol o’u profi yn ystod y driniaeth.

Gall paratoi seicolegol  ar gyfer triniaeth eich helpu i nodi ffyrdd o reoli a hybu eich lles seicolegol yn ystod triniaeth. Fel gydag unrhyw fath o baratoi,
mae’n amhosibl rhagweld cwrs y driniaeth a’r hyn a allai fod yn heriol i chi.

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

 • Cymorth Canser Macmillan:
  0808 808 00 00
 • Maggie’s Caerdydd:
  029 2240 8024
 • Gofal Canser Tenovus:
  0808 808 1010
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.