Defnyddio Cymorth Cyntaf Seicolegol

Mae’n debygol y bydd adegau pan fyddwch yn cael trafferthion gyda’ch llesiant yn arbennig yn ystod eich triniaeth. Gall fod yn ddefnyddiol cynllunio rhywfaint o “gymorth cyntaf seicolegol” ar gyfer yr adaegau hyn a chymryd rhagofalon ychwanegol i sicrhau eich bod yn cadw’n iach yn feddyliol.

Gall y cwestiynau canlynol eich helpu i ddatblygu cynllun cymorth cyntaf seicolegol:

Er enghraifft:

  • Adegau penodol o’r flwyddyn (fel dyddiad eich diagnosis neu ddigwyddiadau bywyd anodd)
  • Pan fyddwch yn aros am ganlyniadau profion
  • Pethau sy’n sbarduno atgofion o’ch triniaeth fel arogleuon neu synau penodol.

Er enghraifft:

  • Ddim yn cysgu’n dda
  • Newidiad o ran pwysau
  • Hwyliau’n amrywio.

Er enghraifft:

  • Siarad â’ch meddyg teulu
  • Gofyn am gymorth gan ffrind neu aelod o’r teulu
  • Atgoffa’ch hun o’r pethau sy’n eich cadw chi’n iawn

Ystyriwch pa gymorth y gallai fod ei angen arnoch gan eich ffrindiau, eich teulu a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Cymorth Canser Macmillan:
0808 808 00 00

Maggie’s Caerdydd:
029 2240 8024

Gofal Canser Tenovus:
0808 808 1010

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content