Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Defnyddio Cymorth Cyntaf Seicolegol

Mae’n debygol y bydd adegau pan fyddwch yn cael trafferthion gyda’ch llesiant yn arbennig yn ystod eich triniaeth. Gall fod yn ddefnyddiol cynllunio rhywfaint o “gymorth cyntaf seicolegol” ar gyfer yr adaegau hyn a chymryd rhagofalon ychwanegol i sicrhau eich bod yn cadw’n iach yn feddyliol.

Gall y cwestiynau canlynol eich helpu i ddatblygu cynllun cymorth cyntaf seicolegol:

Er enghraifft:

  • Adegau penodol o’r flwyddyn (fel dyddiad eich diagnosis neu ddigwyddiadau bywyd anodd)
  • Pan fyddwch yn aros am ganlyniadau profion
  • Pethau sy’n sbarduno atgofion o’ch triniaeth fel arogleuon neu synau penodol.

Er enghraifft:

  • Ddim yn cysgu’n dda
  • Newidiad o ran pwysau
  • Hwyliau’n amrywio.

Er enghraifft:

  • Siarad â’ch meddyg teulu
  • Gofyn am gymorth gan ffrind neu aelod o’r teulu
  • Atgoffa’ch hun o’r pethau sy’n eich cadw chi’n iawn

Ystyriwch pa gymorth y gallai fod ei angen arnoch gan eich ffrindiau, eich teulu a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Cymorth Canser Macmillan:
0808 808 00 00

Maggie’s Caerdydd:
029 2240 8024

Gofal Canser Tenovus:
0808 808 1010

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content